Trollhättans Stad

Lyssna på Trollhättans Stads kommunfullmäktige sammanträde i efterhand. Från klockan 17.00 dagen efter sammanträdet.

Måndagen den 4 november klockan 13.00

Upprop

01. Meddelande

02. Val av ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

03. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Om villkoren för försörjningsstöd”

05. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

06. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

07.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

08. Inkomna motioner från Anders Castberger (L)

09. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun

10. Förvärv av Gärdhems Bygdegård

11. Budget för revisionen 2020

12. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020

Budget S V MP

Budget M C KD SD L

Budget 3

Budget 4 Utbildningsnämnden

Budget 5 Utbildningsnämnden

Budget 6 Omsorgsnämnden

Budget 7 Arbetsmarknad och social nämnden, därefter samhällsbygnadsnämnden,kultur och fritid

Budget 8

Budget avslutning

—————————————-


Kommunfullmäktige måndagen den 14 oktober 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop och information

      Upprop information

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

04. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

05. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB

06. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB

07. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Överförmyndarnämnden

08. Val av ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

09. Val av ledamot I Arbetsmarknads och Socialnämnden

      Arende 1-9

10. Fråga från Anders Castberger (L) till kommunstyrelsens ordförande om ”Förebygga attacker mot PRO”

      Arende 10

11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till kommunstyrelsens ordförande ”Vad gör du för att PRO ska känna sig trygga i sin lokal på Kronogården?”

      Arende 11

12. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande ”Hur gick flytten av dom dementa från Humlevägen 34-38 till Lextorp?”

13. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande om LSS boenden på Humlevägen 34-38 och Stavregården/Kastanjebacken

      Arende 12-13

14. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Kostnader för införande av bemanningsschema inom omsorgen”

15. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

16. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

17. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om handlingsplan för integration”

18. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

19. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

20. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Kultur och frtidsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

21. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Omsorgsnämnden”Om handlingsplanen för integration”

22. Inkommen interpellation från Diana Blomster (KD) ställd till ordförande I Samällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi”

23. Inkommen interpellation från Diana Blomster (KD) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Buller på färskola”

24.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Arbetsmarknadsnämnden”Om handlingsplanen för integration”

      Arende 14-25

25. Inkomna motioner

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

      Arende 25-26

27. Svar på interpellation från Peter Eriksson (M) till ordförande i Kommunstyrelsen ”När skall de styrande i Trollhättan agera?”

      Arende 27

27.del2

      Arende 27 del2

28. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Har omsorgstagaren tillgång till individuell budgetuppföljning?”

29. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Konstgräsytors miljöpåverkan”

30. Redovisning 2019 av ej behandlade motioner

31. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

32. Sammanträdesplan 2020 Kommunfullmäktige

33. Reglemente för kommunstyrelsen

34. Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

35. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

37. Beställning av marksanering och stabiliseringsåtgärder Vårvik

      Arende 28-37

36. Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 / Delårsrapport

      Arende 36

Uppvackning av Raul Eriksson(L)

      Uppvackting

———————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige måndagen den 16 september 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

04. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

      Arende 1-4

05. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

06. Val av två ledamöter och en ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

07. Val av en ledamot och en ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

08. Val av en ledamot och en ersättare i Omsorgsnämnden

09. Val av två ledamöter i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

10. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

11. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

12. Val av ledamot i Stiftelsen Innovatum

13. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi AB

14. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB

      Arende 5-14

15. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Omsorgsnämnden ”Förenklad biståndsbedömning”

      Arende 15

16. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Försvunna flickor efter sommarlovet”

      Arende 16

17. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Arbetsmarknads- och socialnämnden om ”Uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten”

      Arende 17

18. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden om ”Vem har rätt till personlig assistans i Trollhättans Stad?”

      Arende 18

19. Svar på interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Trafiksituationen i centrum”

      Arende 19

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden om ”Fri ledsagning”

      Arende 20

21. Svar på interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden ”Angående Landbogården”

      Arende 21

22. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

23.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) till ksof.Paul Åkerlund (s)  När skall styrande I Trollhättan agera?

24.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M)  till omsorgsnämdens orf. Lena Hult (S)

25.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) till ksof.Paul Åkerlund

26 . Grönt Bränsle i Sverige AB – Reviderad bolagsordning

 
 
      Arende 22-26

27. Torghandelstaxa

      Arende 27

28. Taxor 2020 för myndighetsutövning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
29. Taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

30. Reglering av tomträttsavgäld småhus 2020/2021

      Arende 28-30

31. Reglering av tomträttsavgäld övriga 2020/2021
32. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp

33. Begäran från Kunskapsförbundet Väst om finansiering av elever med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier

      Arende 31-33

34. Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende Anoden 3 och Stallbacka 4:5, Svensk kabel och metallgranulering AB

35. Förlängning av marköverlåtelseavtal Torsred 3:1

      Arende 34-35
 

36. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Redovisning av lokalplanering

      Arende 36

37. Nytt LSS-boende Lextorp/Sylte, Humlevägen 34-38 – Beslut om byggstart

      Arende 37

38. Beslut med anledning av motion ”Stötta lokalt näringsliv med konkreta åtgärder” (-)

39. Beslut med anledning av motion ”Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer i Trollhättan” (M)

      Arende 38-39
 
 

Leave a Reply