Trollhättans Stad


Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige måndagen den 14 oktober 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

04. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

05. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB

06. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB

07. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Överförmyndarnämnden

08. Val av ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

09. Fråga från Anders Castberger (L) till kommunstyrelsens ordförande om ”Förebygga attacker mot PRO”

10. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till kommunstyrelsens ordförande ”Vad gör du för att PRO ska känna sig trygga i sin lokal på Kronogården?”

11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande ”Hur gick flytten av dom dementa från Humlevägen 34-38 till Lextorp?”

12. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande om LSS boenden på Humlevägen 34-38 och Stavregården/Kastanjebacken

13. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Kostnader för införande av bemanningsschema inom omsorgen”

14. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

15. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

16. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om handlingsplan för integration”

17. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

18. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

19. Inkomna motioner

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

21. Svar på interpellation från Peter Eriksson (M) till ordförande i Kommunstyrelsen ”När skall de styrande i Trollhättan agera?”

22. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Har omsorgstagaren tillgång till individuell budgetuppföljning?”

23. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Konstgräsytors miljöpåverkan”

24. Redovisning 2019 av ej behandlade motioner

25. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

26. Sammanträdesplan 2020 Kommunfullmäktige

27. Reglemente för kommunstyrelsen

28. Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

29. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

30. Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 / Delårsrapport

31. Beställning av marksanering och stabiliseringsåtgärder Vårvik

32. Beslut med anledning av motion ”Uppskattningsdag för jobbskapare” (C)

33. Beslut med anledning av motion ”Pilotkommun för ny teknik (solcellstakpannor) vid nybyggnation” (-)

34. Beslut med anledning av motion ”Kartlägg Eidars bostadsbolag för att undvika chockhöjda hyror!” (L)

35. Beslut med anledning av motion ”Knorren” (-)

36. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

———————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige måndagen den 16 september 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

04. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

      Arende 1-4

05. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

06. Val av två ledamöter och en ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

07. Val av en ledamot och en ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

08. Val av en ledamot och en ersättare i Omsorgsnämnden

09. Val av två ledamöter i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

10. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

11. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

12. Val av ledamot i Stiftelsen Innovatum

13. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi AB

14. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB

      Arende 5-14

15. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Omsorgsnämnden ”Förenklad biståndsbedömning”

      Arende 15

16. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Försvunna flickor efter sommarlovet”

      Arende 16

17. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Arbetsmarknads- och socialnämnden om ”Uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten”

      Arende 17

18. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden om ”Vem har rätt till personlig assistans i Trollhättans Stad?”

      Arende 18

19. Svar på interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Trafiksituationen i centrum”

      Arende 19

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden om ”Fri ledsagning”

      Arende 20

21. Svar på interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden ”Angående Landbogården”

      Arende 21

22. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

23.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) till ksof.Paul Åkerlund (s)  När skall styrande I Trollhättan agera?

24.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M)  till omsorgsnämdens orf. Lena Hult (S)

25.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) till ksof.Paul Åkerlund

26 . Grönt Bränsle i Sverige AB – Reviderad bolagsordning

      Arende 22-26

27. Torghandelstaxa

      Arende 27

28. Taxor 2020 för myndighetsutövning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
29. Taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

30. Reglering av tomträttsavgäld småhus 2020/2021

      Arende 28-30

31. Reglering av tomträttsavgäld övriga 2020/2021
32. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp

33. Begäran från Kunskapsförbundet Väst om finansiering av elever med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier

      Arende 31-33

34. Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende Anoden 3 och Stallbacka 4:5, Svensk kabel och metallgranulering AB

35. Förlängning av marköverlåtelseavtal Torsred 3:1

      Arende 34-35

36. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Redovisning av lokalplanering

      Arende 36

37. Nytt LSS-boende Lextorp/Sylte, Humlevägen 34-38 – Beslut om byggstart

      Arende 37

38. Beslut med anledning av motion ”Stötta lokalt näringsliv med konkreta åtgärder” (-)

39. Beslut med anledning av motion ”Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer i Trollhättan” (M)

      Arende 38-39

Kommunfullmäktige måndagen den 24 juni 2019 kl. 14:00 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende 1. Politiska uppdrag 2019 – Meddelande från länsstyrelsen Dnr 2019/00034 Länsstyrelsen meddelar: – Valbarhetshinder för Thor Sjöberg (SD) har meddelats 2019-05-29. – Till ny ledamot efter Carolina Cederlund (M) har Lars Muregård (M) utsetts. – Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Muregård (M) har Caroline Åberg (M) utsetts.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 2 (7)

Ärende 2. Avsägelser politiska uppdrag 2019 Dnr 2019/00035 Caroline Åberg (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Avsägelsen godkänns. Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige.

3. Val av lekmannarevisorer och ersättare i Grönt Bränsle Sverige AB Dnr 2019/00458 Kommunfullmäktige har att intill ordinarie bolagsstämma 2023 välja två lekmannarevisorer och två ersättare till bolaget Grönt Bränsle Sverige AB.

Förslag till beslut Enligt Valberedningens förslag.

4. Val av lekmannarevisor ersättare i Stiftelsen Innovatum Dnr 2018/00696 Kommunfullmäktige har att till och med 31 december 2022 utse en lekmannarevisor ersättare i Stiftelsen Innovatum.

Förslag till beslut Enligt Valberedningens förslag.

      Arende 1-4

5. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande om ”Hur länge ska ideologiskt betingade vanstyret tillåtas fortsätta?” Dnr 2019/00393

      Arende 5

6. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till Omsorgsnämndens ordförande ”Om visionen för framtida värdig äldreomsorg” Dnr 2019/00429

      Arende 6

7. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Arbetsmarknads- och socialnämnden om ”Uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten” Dnr 2019/00436″. 3 (7)

Ärende 8. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden om ”Vem har rätt till personlig assistans i Trollhättans Stad?” Dnr 2019/00435

9. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Trafiksituationen i centrum” Dnr 2019/00444

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden om ”Fri ledsagning” Dnr 2019/00443

11. Inkommen interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden ”Angående Landbogården” Dnr 2019/00456

12. Inkomna motioner Dnr 2019/00160 Jennie Bergius Eriksson (M) har inkommit med två motioner: – ”Ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” – ”Avskaffa förslag till beslut av en motion som behandlad/besvarad”

13. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019 Dnr 2019/00410 Förslag till beslut Rapporter har inkommit från Arbetsmarknads- och socialnämnden och Omsorgsnämnden över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende första kvartalet 2019.

14. Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente – Revidering Dnr 2019/00397

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden. 4 (7) Ärende

15. Trollhättan Energi Elnät AB – Reviderad bolagsordning Dnr 2019/00151 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi Elnät AB.

16. Revidering av riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Dnr 2019/00368

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare.

17. Avgifter för ansökan om tobakstillstånd Dnr 2019/00392 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avgifter vid ansökan om tillstånd enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter”. Avgifterna ska gälla fr o m 1 augusti 2019.

18. Upphävande av föreskrift om eldningsförbud / Uppdrag utarbeta ”Vägledning för eldningsförbud” / Delegation om att utfärda föreskrift om eldningsförbud Dnr 2019/00286 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att föreskrifter om eldningsförbud, § 75, KF 2015-05-25, upphävs. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud fastställs.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av MSB:s vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutare att be NÄRF utbilda berörda om brandriskskog och mark i syfte att uppnå samsyn och kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud. 5 (7)

Ärende 19. Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund Dnr 2019/00400 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

      Arende 7-19

20. Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 – April Dnr 2019/00199 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och verksamheten ska anpassas till dessa.

Kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram för kulturoch fritidsnämndens med 2,5 mkr för byggnation av damm till konstsnöspåret. Finansiering sker genom ospecificerad tidsförskjutning.

      Arende 20

21. Äskande om medel för vuxenutbildningen 2019 Kunskapsförbundet Väst Dnr 2019/00421 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kunskapsförbundet Väst äskande om extra medel för genomförande av grundläggande vuxenutbildning under 2019.

22. Ombyggnation och renovering Hus R och T Magnus Åbergsgymnasiet – Beslut om byggstart Dnr 2019/00420 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner byggstart för ombyggnation av hus R och T på Magnus Åbergsgymnasiet. 6 (7)

      Arende 21-22

Ärende 23. Beslut med anledning av motion ”Nu är det tid att tillsätta en slöseriombudsman i Trollhättan” (KD) Dnr 2018/00266 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutare att avslå motionen. Inom Trollhättan Stad finns det redan i tillräcklig omfattning uppbyggda strukturer och system för att säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt.

      Arende 23

24. Beslut med anledning av motion ”Alternativt äldreboende” (-) Dnr 2018/00366 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Utifrån Omsorgsnämndens resurser är det svårt att göra en sådan satsning som motionären föreslår.

      Arende 24

25. Beslut med anledning av motion ”Integration byggnation är vägen för en framgångsrik integration” (-) Dnr 2018/00370 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad, med hänvisning till de insatser som görs för social hållbarhet i planeringsarbetet och ytterligare insatser för att minska och motverka segregation.

      Arende 25

26. Beslut med anledning av motion ”Entreprenörsinriktning i skolan” (-) Dnr 2018/00383 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Skolverket har i ett antal skrifter, inklusive läroplanen tydligt har angett hur skolorna ska arbeta med att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

27. Beslut med anledning av motion ”Ta bort väktarna – kräv kvarterspoliser där det behövs!” (-) Dnr 2018/00438 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara behandlad utifrån stadens ordinarie och pågående trygghetsskapande arbete. 7 (7)

Ärende 28. Beslut med anledning av motion ”Fler personal på färre barn!” (C) Dnr 2018/00451 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och tredje attsats avslås och att den andra attsatsen anses vara behandlad.

      Arende 26-28

29. Beslut med anledning av motion ”Kronans framtid” (L) Dnr 2018/00480 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutare att avslå motionen. Den pågående utredningen gällande skolsegregationen får utvisa vad som är lämpliga strategier på lång sikt.

      Arende 29

30. Beslut med anledning av motion ”Spara valsedlar” (-) Dnr 2018/00556

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen är behandlad med hänvisning till Valmyndighetens instruktioner och att den andra attsatsen avslås.

31. Beslut med anledning av motion ”Vis valsedelsdistribution” (-) Dnr 2018/00555

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

32. Beslut med anledning av motion ”Elbussar” (KD) Dnr 2018/00735

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Innan en omställning av stadstrafiken sker till elbussar behöver förutsättningarna för biogasavsättningen säkras.

      Arende 30-32

Leave a Reply