Trollhättans Stad

Lyssna på Trollhättans Stads kommunfullmäktige sammanträde i efterhand. Från klockan 17.00 dagen efter sammanträdet.

Kommunfullmäktige sammanträde måndag 2 mars klockan 17.30

Upprop

01. Avsägelser politiska uppdrag 2020

02. Val av ledamot i Kommunrevisionen

03. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

04. Val av ersättare i Utbildningsnämnden

05. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Könsstympning i Trollhättans kommun”

06. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

07. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Låt lagen om EBO gälla i hela kommunen, inte delar därav”

08. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Trygg och säker fritid”

09. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Ebo-lagens tillämpning i Trollhättan”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Mobilfri förflyttning av mobbarna”

12. Inkomna motioner 2020

13. Tillägg taxa för serveringstillstånd

14. Ägardirektiv Trollhättan Energi AB

15. Ägardirektiv Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

16. Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning avseende Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

17.Borgensram Trollhättan Energi AB (TEAB) – Utökad borgensram för perioden 2020-2024

18. Återremiss- Personalpolicy för Trollhättans Stad

19. Informationssäkerhetspolicy – Revidering

20. Marköverlåtelseavtal kv Neontetran – JSAM AB

21. Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

22. Beslut med anledning av motion ”Liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Valfrihet i vård och omsorg inom hemtjänsten” (L)

23. Avsägelse

24. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret för att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

25. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

27. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

28. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

—————————————————————–

Måndag 3 februari klockan 17.30

Upprop

01. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2020

02. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2020 – Anmäls till kommunfullmäktige

03. Avsägelser politiska uppdrag 2020

04.Politiska uppdrag 2020 – Meddelande om valbarhetshinder

05. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

06.Val av ledamot i Utbildningsnämnden

07. Val av ledamot i Kommunrevisionen

08. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

09. Fråga från Monica Tenberg (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Insatser för hemtjänstpersonal och andra som jobbar på Kronogården när det är oroligheter där”

10. Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om ”Chef som gör parodi på allvarlig händelse”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) Om Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv

12. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren BielinskiM) Rutiner vid anställning av personal i förskoleverksamhet

13. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren Bielinski(M) Vad är den exakta kostnaden för Drottningtorget

14.Inkommen interpellation från Bedros Cicek (KD) Ogiltig skolfrånvaro på våra högstadier

15. Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg – Nya avgiftsnivåer för maxtaxa fr o m 2020-03-01

16. Kvalitetspolicy för Trollhättans Stad

17. Personalpolicy för Trollhättans Stad

18. Hållbarhetspolicy för Trollhättans Stad

19. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020 – Revidering

20. IT-tjänstekatalog Trollhättans Stad – Omfördelning av budget

21.Partistöd 2020

22. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Beslut om byggstart

23. Byggnation för akutlogi kvinnor – Beslut om byggstart

24. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

25. Beslut med anledning av motion ”Dags att byta ut ordet brukare i Trollhättans Stad” (M)

29.Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”


26.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

22. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

23. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

25. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

————————————————————-

Måndag den 16 december klockan 17.30

Upprop

Lucia framförande

01. Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2020 samt gåva till förtroendevald

02-06 Val och avsägelser

07. Fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Omhändertagande av barn till hittransporterade IS-terrorister”

08.Fråga från Lasse Henriksson(SD) till samhällsbyggnadsnämnden ordf. om rullstolsgungor.

09. Fråga från Monika Ternberg (SD) till Paul Åkerlund (S) kommunfullmäktiges ordförande.

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Djurpensionat som daglig verksamhet”

11.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Delade turer i omsorgen”

12.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

13. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

14.Arbetsordning för Kommunfullmäktige – Revidering

15. Vatten- och avloppstaxa 2020

16.Renhållningstaxa 2020

17. Reglemente för krisledningsnämnden

18. Styrdokument krisberedskap 2019-2023

19.Biblioteksplan 2020-2023

20.Borgen för derivattransaktioner Trollhättan Exploatering AB (TEXAB)

21. Markavtal mellan TEAB och Trollhättans Stad

22. Investeringsplan Vatten- och avlopp 2020 – 2026

23. Försäljning av Katoden 1

24.Exploateringsavtal Heimer 7

25. Beslut med anledning av motion ”Kartlägg Eidars bostadsbolag för att undvika chockhöjda hyror!” (L)

26.Beslut med anledning av motion ”Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” (M)

27.Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret för att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

28.Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

29. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi, Lindveden 12:7”

30. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

31. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Om villkoren för försörjningsstöd”

32.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

33.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

34.Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

35.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Barngruppernas storlek i förskolan”

36.Svar på inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Interkommunalt avtal för N3”

37.Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

38.Beslut med anledning av motion ”Tydliga riktlinjer för hantering av ekonomiska bidrag” (M)B

39.Beslut med anledning av motion ”Möjliggör mer permanent verksamhetsutövning utmed Strandgatan- genom tillfälligt bygglov och upplåtelse av allmän platsmark” (M)

40. Beslut med anledning av motion ”Övergripande översyn av centrala gatunätet” (M)

41. Beslut med anledning av motion ”Dags att byta ut ordet brukare i Trollhättans Stad” (M)

————————————————————–

Måndagen den 25 november klockan 17.30

Beklagar den dåliga ljudkvaliten.Kommunens anläggning sönder

Upprop

01. Avsägelser politiska uppdrag 2019

02. Val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

03. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i arbets och socialnämnden om omhämdetagande av barn

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Barngruppernas storlek i förskolan”

05. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Interkommunalt avtal för N3”

06. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

07. Inkomna motioner

08. EU-valet 2019 – Valnämndens rapport

09. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

10. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom Omsorgsnämndens verksamhet 2020

11. Bestämmelser om förmedling av tomter i Trollhättans kommun – Förslag på höjning av årlig tomtköavgift

12. Riktlinjer för parkeringsköp

13. Begäran från Kunskapsförbundet Väst om finansiering av elever med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier – Återremiss från kommunfullmäktige

14. Införande av kontaktcenter – Redovisning av lokalplanering

15. Anpassningar lokaler förskolan Äventyret – Beslut om byggstart

16. Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg med målår 2030

17. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Har omsorgstagaren tillgång till individuell budgetuppföljning?”

18. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Konstgräsytors miljöpåverkan”

19. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Kostnader för införande av bemanningsschema inom omsorgen”

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om handlingsplanen för integration”

Uppvacktning på fädelsedag

21. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi, Lindveden 12:7”

22. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Buller på förskolor”

23. Beslut med anledning av motion ”Uppskattningsdag för jobbskapare” (C)

24. Beslut med anledning av motion ”Pilotkommun för ny teknik (solcellstakpannor) vid nybyggnation” (-)

25. Beslut med anledning av motion ”Kartlägg Eidars bostadsbolag för att undvika chockhöjda hyror!” (L)

26. Beslut med anledning av motion ”Knorren” (-)

27. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

28. Beslut med anledning av motion ”Om Landbogården” (L)

29. Beslut med anledning av motion ”Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” (M)

———————————————————–

Måndagen den 4 november klockan 13.00

Upprop

01. Meddelande

02. Val av ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

03. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Om villkoren för försörjningsstöd”

05. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

06. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

07.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

08. Inkomna motioner från Anders Castberger (L)

09. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun

10. Förvärv av Gärdhems Bygdegård

11. Budget för revisionen 2020

12. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020

Budget S V MP

Budget M C KD SD L

Budget 3

Budget 4 Utbildningsnämnden

Budget 5 Utbildningsnämnden

Budget 6 Omsorgsnämnden

Budget 7 Arbetsmarknad och social nämnden, därefter samhällsbygnadsnämnden,kultur och fritid

Budget 8

Budget avslutning

—————————————-


Kommunfullmäktige måndagen den 14 oktober 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop och information

      Upprop information

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

04. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

05. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB

06. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB

07. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Överförmyndarnämnden

08. Val av ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

09. Val av ledamot I Arbetsmarknads och Socialnämnden

      Arende 1-9

10. Fråga från Anders Castberger (L) till kommunstyrelsens ordförande om ”Förebygga attacker mot PRO”

      Arende 10

11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till kommunstyrelsens ordförande ”Vad gör du för att PRO ska känna sig trygga i sin lokal på Kronogården?”

      Arende 11

12. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande ”Hur gick flytten av dom dementa från Humlevägen 34-38 till Lextorp?”

13. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Omsorgsnämndens ordförande om LSS boenden på Humlevägen 34-38 och Stavregården/Kastanjebacken

      Arende 12-13

14. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Kostnader för införande av bemanningsschema inom omsorgen”

15. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

16. Inkommen interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

17. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om handlingsplan för integration”

18. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

19. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

20. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Kultur och frtidsnämnden ”Om handlingsplanen för integration”

21. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Omsorgsnämnden”Om handlingsplanen för integration”

22. Inkommen interpellation från Diana Blomster (KD) ställd till ordförande I Samällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi”

23. Inkommen interpellation från Diana Blomster (KD) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Buller på färskola”

24.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande I Arbetsmarknadsnämnden”Om handlingsplanen för integration”

      Arende 14-25

25. Inkomna motioner

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

      Arende 25-26

27. Svar på interpellation från Peter Eriksson (M) till ordförande i Kommunstyrelsen ”När skall de styrande i Trollhättan agera?”

      Arende 27

27.del2

      Arende 27 del2

28. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Har omsorgstagaren tillgång till individuell budgetuppföljning?”

29. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Konstgräsytors miljöpåverkan”

30. Redovisning 2019 av ej behandlade motioner

31. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

32. Sammanträdesplan 2020 Kommunfullmäktige

33. Reglemente för kommunstyrelsen

34. Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

35. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

37. Beställning av marksanering och stabiliseringsåtgärder Vårvik

      Arende 28-37

36. Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 / Delårsrapport

      Arende 36

Uppvackning av Raul Eriksson(L)

      Uppvackting

———————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige måndagen den 16 september 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

01. Politiska uppdrag 2019 – meddelande från länsstyrelsen

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

04. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2016 – 2019

      Arende 1-4

05. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

06. Val av två ledamöter och en ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

07. Val av en ledamot och en ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

08. Val av en ledamot och en ersättare i Omsorgsnämnden

09. Val av två ledamöter i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

10. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

11. Val av ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

12. Val av ledamot i Stiftelsen Innovatum

13. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi AB

14. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB

      Arende 5-14

15. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Omsorgsnämnden ”Förenklad biståndsbedömning”

      Arende 15

16. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Försvunna flickor efter sommarlovet”

      Arende 16

17. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Arbetsmarknads- och socialnämnden om ”Uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten”

      Arende 17

18. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden om ”Vem har rätt till personlig assistans i Trollhättans Stad?”

      Arende 18

19. Svar på interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Trafiksituationen i centrum”

      Arende 19

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden om ”Fri ledsagning”

      Arende 20

21. Svar på interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden ”Angående Landbogården”

      Arende 21

22. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) till ordförande i Utbildningsnämnden ”Lärarassistenter till Trollhättans skolor”

23.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) till ksof.Paul Åkerlund (s)  När skall styrande I Trollhättan agera?

24.Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M)  till omsorgsnämdens orf. Lena Hult (S)

25.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) till ksof.Paul Åkerlund

26 . Grönt Bränsle i Sverige AB – Reviderad bolagsordning

 
 
      Arende 22-26

27. Torghandelstaxa

      Arende 27

28. Taxor 2020 för myndighetsutövning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
29. Taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

30. Reglering av tomträttsavgäld småhus 2020/2021

      Arende 28-30

31. Reglering av tomträttsavgäld övriga 2020/2021
32. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp

33. Begäran från Kunskapsförbundet Väst om finansiering av elever med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier

      Arende 31-33

34. Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende Anoden 3 och Stallbacka 4:5, Svensk kabel och metallgranulering AB

35. Förlängning av marköverlåtelseavtal Torsred 3:1

      Arende 34-35
 

36. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Redovisning av lokalplanering

      Arende 36

37. Nytt LSS-boende Lextorp/Sylte, Humlevägen 34-38 – Beslut om byggstart

      Arende 37

38. Beslut med anledning av motion ”Stötta lokalt näringsliv med konkreta åtgärder” (-)

39. Beslut med anledning av motion ”Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer i Trollhättan” (M)

      Arende 38-39
 
 

Leave a Reply