Trollhättans Stad

 

 trollhattans_stad_GIF_farg

Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 19 juni 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Upprop

      Upprop

1.Avsägelser och valärende

2.Inkomna motioner

3. Budgetuppföljning, april

4. Delägarskap i Inera AB
5. Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund
6. Reglemente Arbetsmarknads- och socialnämnden, revidering

      Arende1-6

7. Valdistriktsindelning 2018
8. Valkretsindelning

      Arende 7-8

9. Revidering av ägardirektiv Trollhättans Tomt AB
10. Förvärv av Överby 8:13
11. Antagande av detaljplan Innovatum norra Nohab 2, m.fl.
12. Antagande av detaljplan Innovatum södra etapp 2
13. Exploateringsavtal Innovatum Norra
14. Exploateringsavtal Innovatum Södra, etapp 2
15. Ändring av verksamhetsområde Vatten och avlopp
16. Bestämmelser om förmedling av tomter samt omdisponering av medel för
finansiering av e-tjänst

      Arend9-16

17. Beslut med anledning av motion ”Folkomröstning 2018 om att införa narkotika sök nattetid i skolan”

      Arende17

18. Beslut med anledning av motion om ”Framtidens inlärningssystem”

      Arende18

19. Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande om Assistans hjälp

      Arende19

20.Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund om Jas motorn underhåll

      Arende20

21.Svar på fråga till äldreomsorgens ordförande måltider inom äldreomsorgen

      Arende21

22.Svar på och fråga till ASM ordförande om försörjnings stöd

      Arende22

23.Svar på och fråga till äldreomsorgens ordförande om somatiskt gruppboende

      Arende23

24.Svar på fråga till utbildningsnämnds ordförande om utbildnings nämndens organisation

      Arende24

25.Svar på interpellation till utbildningsnämnds ordförande om stöd till utsatta elever

      Arende25

26.Svar på fråga om besök av Säpo om situationen på Kronogården

      Arende26

————————————————————————–

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 22 maj 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Tyst minut för ledamot och upprop

      Tystminut_upprop

1. Avsägelser och valärenden

      Arende1

3. Rapport ej verkställda biståndsbeslut och Inkomna motioner

      Arende2

4. Byggstart, kv Grävlingen

5. Revidering Bolagsordning för Trollhättan Tomt AB

6. Reglemente för kommunstyrelsen

7. Revidering Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst

8. Revidering Fyrbodals förbundsordning

9. Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

10. Årsredovisning Tolkförmedling Väst

      Arende3-11

11. Reglering av tomträttsavgäld för småhustomter i Trollhättan

      Arende12

12. Beslut med anledning av motion ”Träffpunkt Unga Vuxna”

      Arende14

13. Beslut med anledning av motion om utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

      Arende13

14. Beslut med anledning av motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

      Arende15

15. Svar på interpellationer och frågor

      Arende16

————————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 24 april 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Upprop

      Upprop

1. Årsredovisning Kunskapsförbundet Väst

      Arnende1

2. Byggstart ombyggnation, Sylteskolan

3. Byggstart äldreomsorgsboende, Blåvingen

4. Byggstart, LSS-boende Slättbergsvägen

      Arende2-4

5. Uppföljning, bifallna motioner

6. Redovisning av inkomna, ej behandlade motioner

      Arnde5-6

7.Fråga om anhörig anställningar

      Arnde8

8.Fråga om anhörigstöd

      Arnde7

9. Avsägelser och Valärenden

10. Inkomna motioner,Svar på interpellationer och frågor

      Arende9

11.Tal av Stadsdirektören Ann Wenerblom

      Arende10

—————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 3 april 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Upprop

      Upprop

1.Ansvarsfrihet 2016

      Arende1

2.Årsredovisning 2016

      Arende2

3. Försäljning av Kärleksörten 4, Skoftebyn 2.

      Arnde3

4. Årsredovisning NÄRF 2016

      Arende4-5

5. Bokslut utfall 2016

6. Revidering av förbundsordning, Kunskapsförbundet Väst

7. Marköverlåtelseavtal kv. Stenröset i Åsaka

8. Antagande av planprogram Upphärad

      Arende5-7

9. Namnbyte Trollhättan Tomt AB

      Arende8

10. Plan för hantering av extraordinära händelser

11. Beslut med anledning av motion ”Vägmarkering av cykelbana”

      Arende9-10

12. Beslut med anledning av motion ”Linbana mellan Resecentrum – Drottninggatan – Innovatum”

      Arende11

13. Beslut med anledning av motion ”Lextorpsskogen bevaras och får skydd som tätortsnära grönområde”

14. Beslut med anledning av motion ”Namnsättning på gator m.m.”

      Arende12

15. Beslut med anledning av motion ”Äng miljövänligare än gräs”

      Arende13

17. Svar på interpellation rutin vid undernäring

      Arende14

20. Svar på fråga om SKF AB

      Arende15

22. Svar på interpellation marknadsfundalister

      Arende16

23-24. Inkomna Motioner/ Valärende

      Arende17

På grund av tekniska problem med kommunens ljudanläggning blev ej mötet inspelat

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 6 mars 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående. Ärenden
1. Parkeringsprogram 2016
2. Hälso- och sjukvårdsavtalka 2017 Västra Götaland
3. Marköverlåtelseavtal Blåvingen, Lextorp
4. Marköverlåtelseavtal, kv. Aspen, Strömslund
5. Markanvisningsavtal Ekekullen 2, Strömslund
6. Försäljning av Kärleksörten 2, Skoftebyn
7. Förvärv av tennishall
8. Förstudie/ enklare lokalplanering grundskoleverksamhet, centrala staden
9. Beslut med anledning av motion om rätt till amning i offentliga lokaler 10. Beslut med anledning av motion laddningsstationer för cyklar
11. Beslut med anledning av motion ”Norra Björke är i starkt behov av ett flertal seniorboende”
12. Beslut med anledning av motion ”Norra Björke behöver en kommunal lekplats
13. Beslut med anledning av motion ”Vägmarkering av cykelbana”
14. Valärenden
15. Svar på interpellationer och frågor
—————————————————————————–
Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 6 februari 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Ärenden
Minnesstund och upprop
      Uppropminne
1. Riktlinjer/beräkningsgrunder för föreningsbidrag
2. Ändring av lokala föreskrifter för gaturenhållning
3. Antagande av Parkprogram för Trollhättans kommun
4. Marköverlåtelseavtal kv. Gökängen inom fastigheten Sandhem 3:1
5. Försäljning av Magnetiten 1, Skogshöjden
6. Igångsättningstillstånd förskola Hjortmossen, kv. Stämporten
7. Projektering och upphandling, förskola Upphärads skola
8. Projektering och upphandling, LSS-boende Slättbergsvägen
      Arende1-8
9. Projektering och upphandling, klubblokal Nysätra idrottsplats
10. Projektering och upphandling, stadshuset
      Arende9-10
11. Beslut om partistöd 2017
      Arende11
12-13. Avsägelser och Valärenden
      Arende12
14. Beslut med anledning av motion mikroplaster
      Arende13
15. Beslut med anledning av motion ”Handlingsplan för integration”
      Arende15
16. Beslut med anledning av motion ”Trollhättan behöver en integrationsstrategi”
      Arende16
17. Beslut med anledning av motion ”Valfrihet och vård i omsorgerna (LOV)
      Arende17
18. Nämndernas budget ,inkomna motioner ,interpellation, rapport om bifallna ej verkställda bistånds beslut
      Arende18

Leave a Reply