Trollhättans Stadtrollhattans_stad_GIF_farg

Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 december 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Rutin för besök i Trollhättans Stads stadshus

Presentation av Eidar

      Presentation av Eidar

01. Politiska uppdrag 2018 – Meddelande från länsstyrelsen

02. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande om ”Rutiner vid barnäktenskap”

      Arende1-2

03. Inkommen fråga från Sari Samuelsson (M) till Omsorgsnämndens ordförande om ”Har man betalt ut pengarna till arbetstagarna inom Daglig verksamhet?”

      Arende3

04. Svar på interpellation från Mari Bergh (SD) till Omsorgsnämndens ordförande om ”Hälsoschemat”

      Arende4

05. Val av ledamöter i Kommunrevisionen

06. Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen

07. Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

08. Val av ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden

09. Val av ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

10. Val av ledamöter och ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

11. Val av ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden

12. Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden

13. Val av ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

14. Val av begravningsförrättare vid borgerlig begravning

15. Val av ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund

16. Val av ledamöter och ersättare samt revisor i kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

17. Val av ledamot och ersättare samt ombud i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

18. Val av ledamöter och ersättare samt revisor i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst

19. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Stiftelsen Charlotta Svenssons minnesfond

20. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Stiftelsen Innovatum

21. Val av ledamöter i Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg

22. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Bostads AB Eidar

23. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Stadshus AB

24. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Fyrstads Flygplats AB

25. Val av ledamöter och ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

26. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Energi AB

27. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Energi Elnät AB

28. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Industrispår AB

29. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

30. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Exploatering AB

31. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort, jordbruk och skogsbruk

32. Val av ledamöter samt revisor i Dahllöfska Donationsfonden

33. Val av ledamot samt revisor i Trollhättans Samordningsförbund

34. Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder

      Arende5-34

35. Budget för revisionen 2019

36. Budget 2019 /MRP 2016-2019

      Arende budget del1

37. Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2019 samt gåva till förtroendevald Efter det Luciaframförande

      Kulturpris och lucia

36. Budget 2019 /MRP 2016-2019 forts.

Del2

      Arende budget del2

Del3

      Arende budget del3

Del4

      Arende budget del4

Del5

      Arende budget del5

38. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2018

39. Förändrat verksamhetsområde Vatten- och avlopp

40. Taxor och avgifter 2019 inom Kultur- och fritidsnämndens område

41. Försäljning av mark för bostäder kvarteret Vitvingen Lextorp / AB Eidar

42. Försäljning tomträtten Eken 5

43. Ramväxling mellan Utbildningsnämnden och kommunstyrelsens serviceförvaltning

44. Bestämmelse om intern kontroll

45. Reglemente för nämnder /Överförmyndarnämnden och Valnämnden

      Arende38-45

——————————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 november 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Val till kommuner och landsting

      Val till komun och landsting

01. Utbildning förtroendevalda 2019

02. Avsägelser

03. Inkommen interpellation till Omsorgsnämndens ordförande om ”Hälsoschemat” (SD)

04 Inkommen motion om elbussar I stadstrafiken av Bedros Cicek och Diana Roma Blomster (Kd)

05. Arbetsordning Kommunfullmäktige

06. Reglemente för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

07. Reglemente för nämnder – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden

      Arende 1-7

08. Arvoden till förtroendevalda 2019

      Arende 8

09. Renhållningstaxa 2019

      Arende 9

10. VA-taxa / Vatten- och avloppstaxa 2019 samt översyn av ABVA

      Arende 10

11. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom äldre- och handikappomsorgen 2019-01-01

      Arende 11

12. Motion ”Rådgivning för äldre som vill flytta” (-)

13. Motion ”Inrätta enklare jobb i kommunen” (L)

      Arende 12-13

14. Motion ”Inrättande av tre specialdestinerade tjänster” (L)

15. Motion ”Utökning av kameraövervakning av kommunala byggnader och platser” (L)

16. Vård- och omsorgboende kvarteret Stjärtmesen

      Arende 14-16

————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 november 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

1. Avsägelser / Politiska uppdrag 2018
Samlingsakt
Dnr 2018/00002
Johanna Hammarström (S) har avsagt sitt uppdrag som
nämndeman i Tingsrätten.
2. Val / Politiska uppdrag 2018
Samlingsakt
Dnr 2018/00001
Efter Gert-Inge Andersson (S) har kommunfullmäktige att utse:
– Revisor i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst
– Lekmannarevisor i Trollhättans Stadshus AB
– Lekmannarevisor i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
– Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

      Arende2 val

3. Utdebitering – kommunalskatt år 2019
Dnr 2018/00597
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunalskatten för år 2019 ska uppgå till oförändrat 21:56
kr/skkr.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-29
Sida
2(3)
Ärende
4. Bildande av Trollhättan Exploatering AB
Dnr 2018/00545
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bilda
bolaget med firma Trollhättan Exploatering AB (”Bolaget”)
gällande fr o m 2019-01-01.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
”Bolaget” blir ett helägt dotterbolag under stadshuskoncernens
moderbolag Trollhättan Stadshus AB (org nr: 556207-4699).
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att anta
bolagsordningen för ”Bolaget”.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
”Bolagets” aktiekapitalet ska utgöra 4 mkr och finansiering sker
genom ianspråktagande av Trollhättan Stadshus AB:s
rörelsekapital.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att utse
”Bolagets” styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

      Arende3-4

5. Beslut med anledning av motion ”Ung Omsorg – en
guldkant på tillvaron för våra äldre” (KD)
Dnr 2017/00477
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
ska anses vara behandlad.

      Arende5

6. Beslut med anledning av motion ”Gratis
broddar/halkskydd till Trollhättans pensionärer” (SD)
Dnr 2017/00854
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
avslås.

      Arende6

7. Beslut med anledning av motion ”Flyttade soptunnorna –
rena genidraget – Sparar pengar, tid och miljö!” (-)
Dnr 2018/00133
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-29
Sida
3(3)
Ärende
8. Beslut med anledning av motion ”Neutrala klädkoder i
kommunens lokaler” / (L)
Dnr 2017/00718
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, med
hänvisning till gällande diskrimineringslagstiftning, att motionen
avslås.

      Arende7-8

9. Lokala ordningsföreskrifter – torghandel
Dnr 2018/00610
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
de reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i
Trollhättan, vilka ersätter KS 2007/00425-003.
10. Utökning av borgensram för Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB
Dnr 2018/00594
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att
såsom för egen skuld ingå borgen för Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp
om 3 084 100 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp.

      Arende9-10

————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 oktober 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Ärende
1. Valärenden
Dnr 2018/00001
Vid årsskiftet får Tolkförmedling Väst 12 nya
medlemskommuner och en ny mandatperiod inleds. Detta
innebär att nuvarande och nya medlemmar ska besluta om en
ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Beslutet ska
meddelas Tolkförmedling Väst senast 3 december. Ledamot
och ersättare ska i kommunallagen vara invald i fullmäktige.
Val av fem ordinarie ledamöter till Trollhättan Exploatering AB.
Val av nämndeman i Tingsrätten efter Fatima Peterson (M).
Val av ledamot i kommunfullmäktige efter Penilla Gunther
(KD).
Val av ersättare i kommunfullmäktige efter Noelia Johansson
(L).
Val av ersättare i valberedningen för Miljöpartiet.

Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
2(4)
Ärende
2. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut
2018
Dnr 2018/00033
Förslag till beslut
Läggs till handlingarna

      rende1-2

3. Budgetrapport/delårsbokslut augusti 2018
Dnr 2018/00279
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och
nämndernas rapport och understryker att ramar och anslag
enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska
anpassas till dessa.
Kommunfullmäktige godkänner omdisponering med 131 tkr av
investeringsramen gällande förskolan Stämporten från
Utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige godkänner att tillstyrka tilläggsanslag till
Arbetsmarknads- och socialnämnden med 2,5 mkr för extra
tjänster och 1,5 mkr för ensamkommande unga, totalt 4,0 mkr.
Finansiering sker genom höjd ram för skatteintäkter – generella
statsbidrag.

      rende3

4. Försäljning av mark för bostäder kvarteret Hamstern/
Alingsåker etapp 1
Dnr 2018/00539
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
marköverlåtelseavtalet med Stavre/LKV Bygg AB gällande
område om ca 4500 m2 i kvarteret Hamstern och att fastställa
markpriset till 648 tkr.
5. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
för Trollhättans kommun
Dnr 2018/00504
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till timtaxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens
område för Trollhättans kommun, enligt Miljönämndens
förslag, samt att avgiften vid tillämpningen av taxan skall vara
1037 kr per timma.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
3(4)

      rende4-5

Ärende
6.Taxa för livsmedelskontroll
Dnr 2018/00528
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att anta redovisat förslag till
timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och att
timavgiften vid tillämpningen av taxan skall vara 1085 kr.
7. Taxa för cykelparkering Resecentrum
Dnr 2018/00542
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt följande:
– Cykelgarage – 210 kr för tre månader eller 720 för ett år.
– Cykelboxar – 300 kr för tre månader.
– Förvaringsbox, inkl laddning av batteri för elcykel – 90 kr
för tre månader eller 360 kr för ett år.

      rende6-7

8. Uppföljning av bifallna motioner 2018
Dnr 2018/00029
Förslag till beslut
Uppföljning av bifallna motioner läggs till handlingarna.
9. Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2018
Dnr 2018/00030
Förslag till beslut
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner läggs till
handlingarna.
10. Kommunfullmäktige sammanträdesplan 2019
Dnr 2018/00568
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sammanträder måndag 17:30 den 4
februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 24 juni, 16
september, 14 oktober, 4 november, 25 november och 16
december.
11. Beslut med anledning av motion Ӏgardirektiv TEAB/
Fiberavgifter” från Dan-Axel Möllengård (-)
Dnr 2018/00213
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
4(4)
Ärende

      rende8-11

12. Beslut med anledning av motion ”Fyrverkerier” från DanAxel
Möllengård (-)
Dnr 2018/00046
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
13. Beslut med anledning av motion ”Fyrverkerier och
smällare” från Lasse Henriksen (SD)
Dnr 2018/00102
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

      rende12-13

14. Svar på fråga till ON ordf om ”Hälsoschema” från Rita
Paulsson Sven

      rende14

———————————————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 15 oktober 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop och info

Ärende
1. Val
Dnr 2018/00001
Fatima Petersson (M) har avsagt sitt uppdrag som
nämndeman i Tingsrätten.
Penilla Gunther (KD) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Noelia Johansson (L) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

2. Val av ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00578
Kommunfullmäktige har att välja en ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-08
Sida
2(2)
Ärende
3. Val av 1:e vice ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00579
Kommunfullmäktige har att välja en 1:e vice ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
4. Val av 2:e vice ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00580
Kommunfullmäktige har att välja en 2:e vice ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
5. Val av kommunfullmäktiges valberedning
Dnr 2018/00581
Kommunfullmäktige har att utse valberedning för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022,
bestående av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare

      rende1-3

———————————————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 september 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

01. Avsägelser / Valärenden

02. Inkomna motioner

      1-2 Avsägelser motioner

03. Exploatering inom Alingsåker del 2 EXPLOATERING INOM ALINGSÅKER DEL 2 (verksamheter)

04. Reglering av tomträttsavgäld småhus

      3-4Alingsåker del 2 tomträttsavgäld småhus

05. Taxor 2019 Myndighetsutövning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund/ NÄRF

06. Taxor 2019 Sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund/ NÄRF

      5-6 Taxor 19

07. Borgensförbindelse regressansvar och avtal Kommuninvest

08. Översyn av (delar av) Trollhättans Stads politiska organisation för mandatperioden 2019-2022

09. Svar på fråga till KS ordf om ”Demokratiskandalen på Kronan!” från Dan-Axel Möllengård (-)

10. Svar på fråga till ON ordf om ”Hälsoschema” från Rita Paulsson Svensson (L)

      8-10 Översyn och svar på fråga

11. Svar på fråga till ON ordf om ”Schemaändring inom omsorgen” från Lasse Henriksen (SD)

      11 Svar på fråga

12. Svar på fråga till ON ordf om ”Delade turer” från Maj-Britt Elmvik (-)

      12 Svar på fråga

13. Svar på fråga till ON ordf om ”Utskrivningsklara” från Maj-Britt Elmvik (-)

14. Svar på fråga till KFN ordf om ”Nysätra nya klubbhus” från Maj-Britt Elmvik (-)

Avtackning av ledamöter och ordförande

      Avtackingar av ledamöter och ordförande

—————————————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 juni 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Ärende
1. Meddelande från länsstyrelsen / Val
Dnr 2018/00001
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Erica Parkås (S) har utsetts Stenåke Kjell (S) och till ny
ersättare efter Stenåke Kjell har utsetts Jan-Ove Berntson (S).

      Arende1 Valärende

2. Inkomna motioner
Dnr 2018/00398
Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet till utbetalning av försörjningsstöd
efter motprestation enligt ”Växjömodellen”.
Dnr 2018/00399
Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer
i Trollhättan”

Dan Möllengård – ”Ta bort väktarna kräv kvarterspoliser där det behövs”.

Sofia Lindholm(C) -”Fler personal på färre barn”.

Sofia Lindholm(C) -”Uppskattningsdag för jobbskapare”.

Inkomna frågor till Omsorgnämdens ordf.

Inkommen fråga -”Schemaändring inom omsorgen.

Inkommen fråga -”Hälsoschema”.

Inkommen fråga -”Nysätra Klubbhus”.

Inkommen fråga -”Utskrivningsklara”.

Inkommen fråga -”Delade Turer”.

      Arende 2-7

8. Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej verkställda
biståndsbeslut 2018
Dnr 2018/00033
Förslag till beslut
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2018, § 53. Rapport till
kommunfullmäktige om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
samt lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
2(4)
Ärende
9 Budgetrapport april
Dnr 2018/00279
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och
nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag
enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska
anpassas till dessa.

      Arende 8-9

10. Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00363
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
11 Tolkförmedling Väst – Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00365
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen
samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.
12 Ändring av reglemente för Miljönämnden
Dnr 2018/00342
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för
miljönämnden.
13. Energiplan 2018
Dnr 2017/00779
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad samrådsredogörelse
daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till
Energiplan 2018.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
3(4)
Ärende
14. Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter
Dnr 2018/00362
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, för aktuella tomträttsfastigheter,
med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande
marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka träffa
överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den
kommande avgäldsperioden på tio år samt att vid önskemål
om friköp fastställa köpeskillingen till marktaxeringsvärdet för
innevarande år.

      rende 10-14

15. Byggstart förskola Vällingklockan
Dnr 2017/00067
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för förskolan
Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i
budgetarbetet för år 2020.
16. Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen – Älvdalen/
Björndalen
Dnr 2016/00411
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för 10
lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen.
17. Projektering och upphandling, lokaler för grundskoleverksamhet
i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet
Dnr 2018/00057
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige medger att beslut om byggstart kan fattas
av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med
beslutad budget.
18. Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park
Dnr 2018/00092
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
4(4)
Ärende
19. Projektering och upphandling, tillbyggnad av gruppboende
inom LSS
Dnr 2018/00226
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen
avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta
om att projektering och upphandling genomförs.

      rende 15-19

20. Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård norra
Dnr 2017/00102
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge förlängning
av genomförandeavtalet med OBOS Projektutveckling
AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning av
samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.
21. Svar på interpellation till KS ordförande ”Får gymnasieeleverna
i Trollhättans kommun den undervisning de har
rätt till?” (L)
Dnr 2018/00385

      rende 20-21

22. Svar på fråga till ON ordförande ”Minskat behov av omsorg
(-)
Dnr 2018/00377
23. Svar på fråga till KS ordf ”Demokratiskandalen på
Kronan!” (-)
Dnr 2018/00412
24. Fråga till ON ordf ”Hälsoschema”

      rende 22-24 Avtack

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 21 maj 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende
1. Avsägelser
Dnr 2018/00002
Erica Parkås (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, direktionen för Kunskapsförbundet Väst
samt styrelsen i Trollhättan Stadshus AB.
Gert-Inge Andersson (S) avsäger sig sina uppdrag som
Kommunrevisor

Revisor i Kunskapsförbundet Väst

Revisor i Upphärads Bygdegårdsförening

Lekmannarevisor i Trollhättan Stadshus AB

Lekmannarevisor i Eidar AB

Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

Sven-Olof Johansson (C) avsäger sig sitt uppdrag som
ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-05-08 2(3)

Ärende
2. Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden
Dnr 2018/00001
Meddelande
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Dennis Haglund (MP) har utsetts Tina Ivarsson (MP).
Till ny ersättare efter Tina Ivarsson har utsetts Arvin Yarollahi
(MP)
Valärenden

Val av kommunrevisor efter Ingela Lundberg (SD)

Val av ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst samt
styrelsen i Trollhättan Stadshus AB efter Erica Parkås (S)
Val av

– Kommunrevisor

– Revisor i Kunskapsförbundet Väst

– Revisor i Upphärads Bygdegårdsförening

– Lekmannarevisor i Trollhättan Stadshus AB

– Lekmannarevisor i Eidar AB

– Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

efter Gert-Inge Andersson (S)

      Arende1-2

3. Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej
verkställda beslut 2018
Dnr 2018/00033
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 april
2018, § 122, om bifallna, ej verkställda beslut, första kvartalet
2018, enligt socialtjänstlagen.

4. Inkomna motioner
Dnr 2018/00350
Dan Möllengård (-). ”Utred placering av kallbadhus.”
Britt Hallgren (-) ”Alternativt äldreboende”
Dan Möllengård (-) ”Byggnation är vägen för en framgångsrik
integration”

Dan Möllengård (-) ” Bygg klart cykelvägen till Sjuntorp nu”

Dan Möllengård (-) Rädda de banor som finns vid Slättbergen”

Dan Möllengård (-) ”Entreprenörs inriktning  i skolan”

Dan Möllengård (-)”Stöta lokalt Näringsliv med konkreta åtgärder”

5. Inkommen interpellation til KS ordförande från (L) ”Får gymnasie elever i Trollhättans kommun den undervisning de har rätt till”

6. Fråga
Trollhättans Stad 2018-05-08 3(3)
Ärende
7. Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Trollhättan
Lilla Edet och Grästorp 2017
Dnr 2018/00287
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen
för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
för 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2017 års
verksamhet.

8. Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Dnr 2018/00047
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning för
Tolkförmedling Väst för 2017.

      Arende3-8

9. Projektering och upphandling, förskola Innovatum norra
Dnr 2017/00731
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

      Arende 9

10. Exploateringsavtal Sjölanda
Dnr 2018/00323
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal
med Fastighets AB Munkebogatan avseende del av
fastigheten Tranebo 3:1 i Sjölanda.

11. Beslut med anledning av motion ”Registerutdrag för att
arbeta i vård och omsorg” (L)
Dnr 2017/00684
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende10-11

12. Svar på interpellation till KS ordf ”Avtal om läkemedelsgenomgångar”
(-)
Dnr 2018/00316

      Arende 12

13. Svar på fråga till KS ordf ”Bidraget för ökat bostadsbyggande”
(M)
Dnr 2018/0030

      Arende 13

14. Svar på fråga till KS ordförande ”Är (S) odemokratiska”

      Arende 13

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 23 april 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Ärende

1-3.Inkomna motioner

      Klicka här för att lyssna

4. Valärenden
Dnr 2018/00001
Val av nämndeman till Tingsrätten (MP)
Val av revisor till kommunrevisionen (SD)
5. Årsredovisning 2017 Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Dnr 2018/00181
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

      Arende4-5

6. Årsredovisning 2017 Kunskapsförbundet Väst / KFV
Dnr 2018/00214
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen
2017 för Kunskapsförbundet Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
Trollhättans Stad
Datum
2018-04-13
Sida
2(2)

Ärende

      Arende6

7. Projektering och upphandling Vård- och omsorgsboende
kvarteret Stjärtmesen
Dnr 2017/00835
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

8. Beslut med anledning av motion ”Ung Omsorg – en
guldkant på tillvaron för våra äldre” (KD)
Dnr 2017/00477
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende7-8

9. Redovisning av inkomna ej behandlade motioner
Dnr 2018/00030
Förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
10. Uppföljning av bifallna motioner
Dnr 2018/00029
Förslag till beslut
Uppföljningen läggs till handlingarna.

      Arende9-10

11. Svar på fråga till ON ordf ”Avlösarservice” ( L)
Dnr 2018/00190

      Arende11

12. Svar på fråga till KS ordförande om ”Stadsdirektörens
arbetsinstruktion” (-)
Dnr 2018/00255

      Arende12

13. Svar på fråga till UN ordförande ”Punktskrift” (L)
Dnr 2018/00267

      Arende13

14. Svar på fråga till ASN ordf ”Socialbidrag till papperslösa” (L)
Dnr 2018/00283

      Arende14

15. Svar på fråga till ASN ordf ”Förekommer det att
Trollhättans Stad betalar socialbidrag/försörjningsstöd till
illegala invandrare?” (SD)
Dnr 2018/00292

      Arende15

16. Svar på fråga till KS ordf ”Laholmsmodellen” (SD)
Dnr 2018/00288

      Arende 16

17. Svar på fråga till KS ordf ”Fackliga representanter i
bolagsstyrelser (-)
Dnr 2018/00299

      Arende16-17

 

——————————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 3 april 2018 kl. 17:30 i
Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende
1. Inkomna motioner
Dnr 2018/00026
Dan Möllengård (-) Komplettering av ägardirektiv TEAB ang
årsavgift fiberanslutning.
Håkan Deleskog (KD) och Bedros Cicek (KD) Inrättande av
”Slöseriombudsman”

Dan Möllengård (-) Ute gym i ytområden
2. Avsägelser
Dnr 2018/00002
Dennis Haglund (MP) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt som nämndeman i Tingsrätten.
Trollhättans Stad

Malin Johansson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i

Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Ingela Lundberg(SD) avsäger sig sitt uppdrag som revisor i Kommunrevisionen

3. Valärende, Val av ledamot i Byggnad och Trafiknämnden Eva Andersson(s)

Datum
2018-03-26
Sida
2(5

      Arende1-3

Ärende
4. Årsredovisning 2017
Dnr 2017/00870
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avskrivning över plan
(nedskrivningar) av anläggningstillgångar med 38 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ianspråktagande ur
avsättningar med 612 tkr under 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsättning till
Munkebo med 452 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2017 års bokslut
med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning
för Trollhättans Stad.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt kommunstyrelsens
årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas verksamhetsredogörelser.

Kommunfullmäktige besluta särskilt i ärende om behandling av
budgetutfallet genom förändring av interna resultatfoner och
ombudgetering (investeringsanslag).
5. Ansvarsfrihet 2018
Dnr 2018/00164

Trollhättans Stad
Datum
2018-03-26
Sida
3(5)

      Arende 4-5

Ärende
6. Bokslutsutfall avseende 2017
Dnr 2018/00141
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överföring av anslag för
driftbudgeten. Resultatfonderna minska med -11 315 tkr netto
och 2 585 tkr ombudgeras. Ombudgeteringarna täcks ur kommunstyrelsens
anslag för särskilda åtgärder: social investeringsfond
250 tkr, jobb för unga 1 635 tkr och ombudgeteringar
700 tkr.
Kommunfullmäktige beviljar ombudgeringar av nämndernas
anslag på investeringsbudgeten med totalt 18 525 tkr 2018,
varav 8,4 mkr är beaktad i 2018 års investeringsplan och 2,5
mkr finansieras via ospecificerad tidsförskjutning.
Kommunfullmäktige beslutar att sänka arbetsmarknads- och
socialnämndens investeringsram med 3,3 mkr för 2018 för
uteblivet byte av verksamhetssystem.
Kommunfullmäktige beslutar att sänka kommunstyrelsens
investeringsram ram med 4,3 mkr för 2018 för tidigareläggning
av investeringen ombyggnad av centralförrådet Grävlingen till
2017.
Kommunfullmäktige beslutar att höja investeringsramen med
26 mkr till 180 mkr (inklusive exploateringsprojekt) för 2018.
Finansiering sker via likvida medel.

7. Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen
(Eidar, Kraftstaden och TEAB)
Dnr 2018/00086
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv
för de helägda kommunala bolagen.
8. Samverkansavtal naturbruksutbildning
Dnr 2018/00165
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom samverkansavtalet och
anmodar Kunskapsförbundet Väst att teckna avtalet.
Kunskapsförbundet Väst anmodas att säga upp det nu gällande
samverkansavtalet att upphöra att gälla från och med
den 1 januari 2019.
Kunskapsförbundet Väst ska vara avtalspart med VGR i samverkansavtalet.
Trollhättans Stad
Datum
2018-03-26
Sida
4(5)
Ärende
9. Marköverlåtelseavtal med Eidar om kvarteret Fönsterlisten
Upphärad, förlängning
Dnr 2016/00260
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av
marköverlåtelseavtal med AB Eidar till den 15 februari 2010,
gällande kvarteret Fönsterlisten.
10. Marköverlåtelseavtal kvarteret Älvdalen
Dnr 2018/00139
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet
med AB Eidar gällande kvarteret Älvdalen.
Markpriset fastställs till 830 000 kronor med justering för slutlig
BTA.
11. Markanvisningsavtal Ekekullen 2, förlängning
Dnr 2017/00096
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av
markanvisningsavtal med Kanberg fastigheter AB gällande
Ekekullen, med ett år från undertecknandet av avtalet.
12. Marköverlåtelseavtal kvarteret Lodjuret, Elviusgatan
Dnr 2015/00555
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att godkänna marköverlåtelseavtalet
med Hammar Nordic Fastigheter AB gällande kvarteret
Lodjuret och att fastställa markpriset till 7 450 000 kronor med
justering för slutlig BTA.

13. Marköverlåtelseavtal avseende del av Överby västra
(Hornbach)
Dnr 2018/00185
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal
där delar av Hults gård 2:1, Långskeppet 2 och Ladugårdsbyn
s:1 överlåts till HIAG Fastigheter i Sisjön AB u.n.ä.t.
HIAG Fastigheter i Trollhättan AB för 13 837 600.

Trollhättans Stad
Datum
2018-03-26
Sida
5(5)

      Arende 6-13

Ärende
14. Beslut med anledning av motion ”Minskat behov av
omsorg” (-)
Dnr 2017/00481
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende 14

15. Beslut med anledning av motion ”Skottlossning här och
skottlossning där i Trollhättan!” (-)
Dnr 2017/00616
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende 15

16. Svar på fråga ”Samordning vid nedläggning av fiber och
ny dragning av rör” (-)
Dnr 2018/00083

      Arende 16

————————————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 mars 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Olov Säfström Ulla Andersson
ordförande kommunsekreterare

Upprop och information

      Uppropinfomation

Ärende
1. Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden
Dnr 2018/00001
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Alicja Zawadska Przychozen (S) har utsetts Aina
Andersson (S)
Val av lekmannarevisor i Svenska Kommun Försäkrings AB,
Bostads AB Eidar och Trollhättan Stadshus AB efter Rolf
Elamsson (M).
Ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Innovatum efter Lars
Bäckström.

      1Valarende

2. Inkomna motioner
Dnr 2018/00026
Dan Möllengård (-). ”Flyttade soptunnorna – rena genidraget”

2,. Rådgivning när äldre behöver flytta av Maj-Britt Elmvik (-)

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 2(4)
Ärende

3. Träbyggnadsstrategi
Dnr 2017/00653
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad strategi för ökat trä-
byggande.

      Arende2-3

4. Policy för måltidsverksamheten
Dnr 2017/00732
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för måltider och
livsmedel i Trollhättans Stad.

5. Genomförande-, marköverlåtelse och tomträttsavtal Hälltorps
gård norra
Dnr 2017/00102
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för Hälltorps
gård norra med OBOS Mark AB.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande
att teckna tomträtts- och sidoavtal för etapp A1, marköverlåtelseavtal
för etapp B1, tomträtts- och sidoavtal alternativt
avtal om utökning av tomträtt med sidoavtal för etapp A2
samt marköverlåtelseavtal för etapp A3 och B2 enligt genomförandeavtalet.

6. Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra
idrottsplats
Dnr 2018/00093
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal
med Riksbyggen ekonomisk förening avseende
del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats,
ersättningen är 9,2 Mkr.
Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för exploateringsersättningen.

7. Byggstart ombyggnad Magnus Åbergsgymnasiet / Byggprogrammet

Dnr 2018/00127
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt
ombyggnad av Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet.

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 3(4)
Ärende

      Arende4-7

8. Beslut med anledning av motion ”Delad utbetalning av
försörjningsstöd” Rita Paulsson Svensson (L)
Dnr 2017/00482
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende8

9. Beslut med anledning av motion ”Tak för representationskostnader”
Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00310
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende9

10. Beslut med anledning av motion ”Årlig politisk representationsredovisning”
Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00374
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende10

11. Beslut med anledning av motion ”Gratis utlåning av
Stadshuset för Trollhättans föreningsliv” Dan Möllengård
(-)
Dnr 2017/00472
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende11

12. Beslut med anledning av motion ”Motarbeta nepotism,
svågerpolitik, vänskapskorruption” Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00532
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende12

13. Svar på fråga till KS ordf ”Samordning vid nedläggning av
fiber och ny dragning av rör” från Dan Möllengård (-)
Dnr 2018/00083

14. Svar på fråga till ordf KFN ”Flodkräftan i Öresjö” från MajBritt
Elmvik(-)
Dnr 2018/00112

      Arende13-14

15. Svar på fråga till KS ordf ”avgiftsprincip för bredband på
landsbygden” från Maj-Britt Elmvik (-)
Dnr 2018/00113

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 4(4)Ärende

      Arende15

16. Svar på fråga till KS ordf ”Motionsberedning” från MajBritt
Elmvik (-)
Dnr 2018/00114

      Arende16

17. Svar på interpellation till KS ordf rörande borttagning av
träd i samband med ombyggnad av Drottningtorget från
Lasse Henriksen (SD)
Dnr 2018/00101

      Arende17

18. Svar på interpellation till KS ordf ”Varför mörkade du avtalet
beträffande Hamnkontoret?” från Peter Eriksson (M)
Dnr 2018/00128

      Arende19

19. Inkommen interpellation ”Jämställdhet inom idrott” (C)
Dnr 2018/00131
Sofia Lindholm (C) till KS ordförande om jämställdhet inom
idrott.

      Arende20

———————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————–

Leave a Reply