Trollhättans Stad

Lyssna på Trollhättans Stads kommunfullmäktige sammanträde i efterhand. Från klockan 17.00 dagen efter sammanträdet.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt justeringsdag

3.Informationer 2020 Dnr 2020/00008

Aron Larsson, Ernst and Young AB, informerar om ”Granskning av beredning av investeringar och kommunal borgen”.

 1. Politiska uppdrag 2020-meddelande från Länsstyrelsen Dnr 2020/00039

Länsstyrelsen meddelar:

Till ny ersättare efter Pia Dhalén (C) har Jörgen Almkvist (C) utsetts.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandet till handlingarna.

 1. Avsägelser politiska uppdrag 2020 Dnr 2020/00040

Aaliyah Faduma Hassan Mohamed (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kunskapsförbundet Väst.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

2 (5)

Ärende

 1. Val av ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst Dnr 2018/00693

Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod t o m 31 december 2022 välja en ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst efter Aaliyah Faduma Hassan Mohamed (M).

 1. Årsredovisning 2019 Dnr 2020/00071

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Trollhättans Stad.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt årsredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas verksamhetsredogörelser.

Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt ärende om behandling av budgetutfallet genom förändring av interna resultatfonder och ombudgering (investeringsanslag).

 1. Ansvarsfrihet 2019 Revisionsrapport/Revisionsberättelse för år 2019 Dnr 2020/00079

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2019.

3 (5)

Ärende

 1. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2019 Dnr 2020/00221

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om överföring av anslag för driftbudgeten enligt skrivelse 2020-02-25. Resultatfonderna minskas med – 3 368 tkr netto.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ombudgetering av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 53 746 tkr till 2020, varav 45 131 tkr är beaktad i 2020 års investeringsplan, samt 7 000 tkr till 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att höja investeringsramen med 8 615 tkr för 2020. Finansiering sker via likvida medel.

Kommunfullmäktige beslutar att beakta ombudgeringen av 7 mkr av exploateringsprojekt till 2021 i MRP 2020–2023/ Budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden undantag från överföring av 2019 års anslag.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas och den egna förvaltning slutredovisningar av investeringsanslag.

 1. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst Dnr 2020/00398

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 2019 års verksamhet.

 1. Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst Dnr 2020/00399

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna direktionens förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst att gälla från 2021-01-01.

4 (5)

Ärende

 1. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse 2019 Dnr 2020/00422

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbunds-direktionen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

 1. Årsredovisning/bokslut 2019 Samordningsförbundet Dnr 2020/00421

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

 1. Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv Dnr 2019/00719

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ersätta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultat utjämningsreserven”, som antogs i kommunfullmäktige 2012-11-05 (KF § 14) kommunfullmäktige, med ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).

5 (5)

Ärende

 1. Rätt för kommunstyrelsens ordförande att besluta om undantag för taxor och avgifter med anledning av Covid- 19 Dnr 2020/00418

Förslag till beslut Kommunfullmäktig beslutar att kommunstyrelsens ordförande efter samråd med kommunstyrelsens presidium äger rätt att besluta om undantag i gällande bestämmelser om taxor och avgifter som kommunfullmäktige tidigare beslutat. Kommunstyrelsens ordförande ska anmäla eventuella beslut till berörd nämnd samt kommunstyrelsen. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2020.

 1. Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats Dnr 2018/00093

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till marköverlåtelseavtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats och medge förlängning av att påbörja byggnationen tom 2021-06-30.

 1. Marköverlåtelseavtal Fotkvarnen 2 Dnr 2020/00137

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal där Staden överlåter område av Hjortmossen 1:1 till Trenum Trollhättan AB för 4552 000 kr.

 1. Markanvisning område inom Fors 1:1 Dnr 2019/00462

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

———————————————————————————————–

Kommunfullmäktige måndag den 27 april klockan 17.30

Upprop och information

01. Val av ledamot i Kommunrevisionen

02. Inkomna motioner

03. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”om Västtrafiks framtida satsning på elbussar”

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”om förhållandena på Vård- och Omsorgsboenden i Trollhättan”

05. Ägardirektiv AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

06. Årsredovisning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

07. Investeringsmedel Hjulkvarnelund

08. Ramväxling Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden

09. Trollhättans Stads Kommunikationspolicy

10. Villkor för bidrag till enskilda vägar

11. Marköverlåtelseavtal Ekekullen 2

12. Exploateringsavtal avseende Nyckleby 1:34 m.fl. Leif och Eva Eriksson

13. Detaljplan Stridbergsbron del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 m fl Vårvik och Hjulkvarn

14. Plats för framtiden Översiktsplan 2013 – Aktualitetsprövning

15. Om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall – Beslut om byggstart

16. Årsredovisning Kunskapsförbundet Väst 2019

17. Utökat verksamhetsområde vatten- och avlopp

18. Attestbestämmelser för Trollhättans Stad

19. Försäljning av tomträttsfastigheten Silvertärnan 1

20. Deltagande på distans för styrelse och nämnder

21. Redovisning av ej behandlade motioner 2020

22. Redovisning av bifallna motioner 2020

23. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

——————————————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträde måndag 2 mars klockan 17.30

Upprop

01. Avsägelser politiska uppdrag 2020

02. Val av ledamot i Kommunrevisionen

03. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

04. Val av ersättare i Utbildningsnämnden

05. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Könsstympning i Trollhättans kommun”

06. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

07. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Låt lagen om EBO gälla i hela kommunen, inte delar därav”

08. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Trygg och säker fritid”

09. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Ebo-lagens tillämpning i Trollhättan”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Mobilfri förflyttning av mobbarna”

12. Inkomna motioner 2020

13. Tillägg taxa för serveringstillstånd

14. Ägardirektiv Trollhättan Energi AB

15. Ägardirektiv Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

16. Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning avseende Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

17.Borgensram Trollhättan Energi AB (TEAB) – Utökad borgensram för perioden 2020-2024

18. Återremiss- Personalpolicy för Trollhättans Stad

19. Informationssäkerhetspolicy – Revidering

20. Marköverlåtelseavtal kv Neontetran – JSAM AB

21. Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

22. Beslut med anledning av motion ”Liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Valfrihet i vård och omsorg inom hemtjänsten” (L)

23. Avsägelse

24. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret för att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

25. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

27. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

28. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

—————————————————————–

Måndag 3 februari klockan 17.30

Upprop

01. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2020

02. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2020 – Anmäls till kommunfullmäktige

03. Avsägelser politiska uppdrag 2020

04.Politiska uppdrag 2020 – Meddelande om valbarhetshinder

05. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

06.Val av ledamot i Utbildningsnämnden

07. Val av ledamot i Kommunrevisionen

08. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

09. Fråga från Monica Tenberg (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Insatser för hemtjänstpersonal och andra som jobbar på Kronogården när det är oroligheter där”

10. Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om ”Chef som gör parodi på allvarlig händelse”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) Om Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv

12. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren BielinskiM) Rutiner vid anställning av personal i förskoleverksamhet

13. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren Bielinski(M) Vad är den exakta kostnaden för Drottningtorget

14.Inkommen interpellation från Bedros Cicek (KD) Ogiltig skolfrånvaro på våra högstadier

15. Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg – Nya avgiftsnivåer för maxtaxa fr o m 2020-03-01

16. Kvalitetspolicy för Trollhättans Stad

17. Personalpolicy för Trollhättans Stad

18. Hållbarhetspolicy för Trollhättans Stad

19. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020 – Revidering

20. IT-tjänstekatalog Trollhättans Stad – Omfördelning av budget

21.Partistöd 2020

22. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Beslut om byggstart

23. Byggnation för akutlogi kvinnor – Beslut om byggstart

24. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

25. Beslut med anledning av motion ”Dags att byta ut ordet brukare i Trollhättans Stad” (M)

29.Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”


26.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

22. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

23. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

25. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

————————————————————-

Måndag den 16 december klockan 17.30

Upprop

Lucia framförande

01. Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2020 samt gåva till förtroendevald

02-06 Val och avsägelser

07. Fråga från Anders Castberger (L) till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Omhändertagande av barn till hittransporterade IS-terrorister”

08.Fråga från Lasse Henriksson(SD) till samhällsbyggnadsnämnden ordf. om rullstolsgungor.

09. Fråga från Monika Ternberg (SD) till Paul Åkerlund (S) kommunfullmäktiges ordförande.

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Djurpensionat som daglig verksamhet”

11.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Delade turer i omsorgen”

12.Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

13. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

14.Arbetsordning för Kommunfullmäktige – Revidering

15. Vatten- och avloppstaxa 2020

16.Renhållningstaxa 2020

17. Reglemente för krisledningsnämnden

18. Styrdokument krisberedskap 2019-2023

19.Biblioteksplan 2020-2023

20.Borgen för derivattransaktioner Trollhättan Exploatering AB (TEXAB)

21. Markavtal mellan TEAB och Trollhättans Stad

22. Investeringsplan Vatten- och avlopp 2020 – 2026

23. Försäljning av Katoden 1

24.Exploateringsavtal Heimer 7

25. Beslut med anledning av motion ”Kartlägg Eidars bostadsbolag för att undvika chockhöjda hyror!” (L)

26.Beslut med anledning av motion ”Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” (M)

27.Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret för att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

28.Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

29. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi, Lindveden 12:7”

30. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

31. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Om villkoren för försörjningsstöd”

32.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

33.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

34.Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

35.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Barngruppernas storlek i förskolan”

36.Svar på inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Interkommunalt avtal för N3”

37.Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

38.Beslut med anledning av motion ”Tydliga riktlinjer för hantering av ekonomiska bidrag” (M)B

39.Beslut med anledning av motion ”Möjliggör mer permanent verksamhetsutövning utmed Strandgatan- genom tillfälligt bygglov och upplåtelse av allmän platsmark” (M)

40. Beslut med anledning av motion ”Övergripande översyn av centrala gatunätet” (M)

41. Beslut med anledning av motion ”Dags att byta ut ordet brukare i Trollhättans Stad” (M)

————————————————————–

Måndagen den 25 november klockan 17.30

Beklagar den dåliga ljudkvaliten.Kommunens anläggning sönder

Upprop

01. Avsägelser politiska uppdrag 2019

02. Val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

03. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i arbets och socialnämnden om omhämdetagande av barn

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Barngruppernas storlek i förskolan”

05. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Interkommunalt avtal för N3”

06. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

07. Inkomna motioner

08. EU-valet 2019 – Valnämndens rapport

09. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

10. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom Omsorgsnämndens verksamhet 2020

11. Bestämmelser om förmedling av tomter i Trollhättans kommun – Förslag på höjning av årlig tomtköavgift

12. Riktlinjer för parkeringsköp

13. Begäran från Kunskapsförbundet Väst om finansiering av elever med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier – Återremiss från kommunfullmäktige

14. Införande av kontaktcenter – Redovisning av lokalplanering

15. Anpassningar lokaler förskolan Äventyret – Beslut om byggstart

16. Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg med målår 2030

17. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Har omsorgstagaren tillgång till individuell budgetuppföljning?”

18. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Konstgräsytors miljöpåverkan”

19. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Kostnader för införande av bemanningsschema inom omsorgen”

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om handlingsplanen för integration”

Uppvacktning på fädelsedag

21. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Angående Lindvedens deponi, Lindveden 12:7”

22. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Buller på förskolor”

23. Beslut med anledning av motion ”Uppskattningsdag för jobbskapare” (C)

24. Beslut med anledning av motion ”Pilotkommun för ny teknik (solcellstakpannor) vid nybyggnation” (-)

25. Beslut med anledning av motion ”Kartlägg Eidars bostadsbolag för att undvika chockhöjda hyror!” (L)

26. Beslut med anledning av motion ”Knorren” (-)

27. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

28. Beslut med anledning av motion ”Om Landbogården” (L)

29. Beslut med anledning av motion ”Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” (M)

———————————————————–

Måndagen den 4 november klockan 13.00

Upprop

01. Meddelande

02. Val av ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

03. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden ”Om villkoren för försörjningsstöd”

05. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

06. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

07.Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

08. Inkomna motioner från Anders Castberger (L)

09. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun

10. Förvärv av Gärdhems Bygdegård

11. Budget för revisionen 2020

12. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020

Budget S V MP

Budget M C KD SD L

Budget 3

Budget 4 Utbildningsnämnden

Budget 5 Utbildningsnämnden

Budget 6 Omsorgsnämnden

Budget 7 Arbetsmarknad och social nämnden, därefter samhällsbygnadsnämnden,kultur och fritid

Budget 8

Budget avslutning

—————————————-

Leave a Reply