Trollhättans Stad

 

trollhattans_stad_GIF_farg

Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 mars 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Olov Säfström Ulla Andersson
ordförande kommunsekreterare

Upprop och information

      Uppropinfomation

Ärende
1. Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden
Dnr 2018/00001
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Alicja Zawadska Przychozen (S) har utsetts Aina
Andersson (S)
Val av lekmannarevisor i Svenska Kommun Försäkrings AB,
Bostads AB Eidar och Trollhättan Stadshus AB efter Rolf
Elamsson (M).
Ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Innovatum efter Lars
Bäckström.

      1Valarende

2. Inkomna motioner
Dnr 2018/00026
Dan Möllengård (-). ”Flyttade soptunnorna – rena genidraget”

2,. Rådgivning när äldre behöver flytta av Maj-Britt Elmvik (-)

      Arende2-3

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 2(4)
Ärende

3. Träbyggnadsstrategi
Dnr 2017/00653
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad strategi för ökat trä-
byggande.

4. Policy för måltidsverksamheten
Dnr 2017/00732
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för måltider och
livsmedel i Trollhättans Stad.

5. Genomförande-, marköverlåtelse och tomträttsavtal Hälltorps
gård norra
Dnr 2017/00102
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för Hälltorps
gård norra med OBOS Mark AB.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande
att teckna tomträtts- och sidoavtal för etapp A1, marköverlåtelseavtal
för etapp B1, tomträtts- och sidoavtal alternativt
avtal om utökning av tomträtt med sidoavtal för etapp A2
samt marköverlåtelseavtal för etapp A3 och B2 enligt genomförandeavtalet.

6. Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra
idrottsplats
Dnr 2018/00093
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal
med Riksbyggen ekonomisk förening avseende
del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats,
ersättningen är 9,2 Mkr.
Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för exploateringsersättningen.

7. Byggstart ombyggnad Magnus Åbergsgymnasiet / Byggprogrammet

Dnr 2018/00127
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt
ombyggnad av Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet.

      Arende4-7

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 3(4)
Ärende

8. Beslut med anledning av motion ”Delad utbetalning av
försörjningsstöd” Rita Paulsson Svensson (L)
Dnr 2017/00482
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende8

9. Beslut med anledning av motion ”Tak för representationskostnader”
Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00310
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende9

10. Beslut med anledning av motion ”Årlig politisk representationsredovisning”
Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00374
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende10

11. Beslut med anledning av motion ”Gratis utlåning av
Stadshuset för Trollhättans föreningsliv” Dan Möllengård
(-)
Dnr 2017/00472
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende11

12. Beslut med anledning av motion ”Motarbeta nepotism,
svågerpolitik, vänskapskorruption” Dan Möllengård (-)
Dnr 2017/00532
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende12

13. Svar på fråga till KS ordf ”Samordning vid nedläggning av
fiber och ny dragning av rör” från Dan Möllengård (-)
Dnr 2018/00083

14. Svar på fråga till ordf KFN ”Flodkräftan i Öresjö” från MajBritt
Elmvik(-)
Dnr 2018/00112

      Arende13-14

15. Svar på fråga till KS ordf ”avgiftsprincip för bredband på
landsbygden” från Maj-Britt Elmvik (-)
Dnr 2018/00113

      Arende15

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-02-23 4(4)
Ärende

16. Svar på fråga till KS ordf ”Motionsberedning” från MajBritt
Elmvik (-)
Dnr 2018/00114

      Arende16

17. Svar på interpellation till KS ordf rörande borttagning av
träd i samband med ombyggnad av Drottningtorget från
Lasse Henriksen (SD)
Dnr 2018/00101

      Arende17

18. Svar på interpellation till KS ordf ”Varför mörkade du avtalet
beträffande Hamnkontoret?” från Peter Eriksson (M)
Dnr 2018/00128

      Arende19

19. Inkommen interpellation ”Jämställdhet inom idrott” (C)
Dnr 2018/00131
Sofia Lindholm (C) till KS ordförande om jämställdhet inom
idrott.

      Arende20

———————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 februari 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende
1. Avsägelser
Dnr 2018/00002
Veronica Stenberg (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot
i Arbetsmarknads- och socialnämnden
2. Valärenden
Dnr 2018/00001
Ledamot i Byggnads- och trafiknämnden efter Bo Swaner.
Lekmannarevisor i Trollhättan Energi AB, Trollhättan Energi
Elnät AB, Trollhättan Industrispår AB samt Kraftstaden
Fastigheter Trollhättan AB efter Rolf Elamsson.

      1-2 Valerenden

3. Anmälan om inkomna motioner
Dnr 2018/00026
Dan Möllengård (-) om förbud mot fyrverkerier.

Dan Möllengård (-) om narkotikasök i skolor.

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-01-29 2(3)

Lasse Henriksson(SD) om förbud mot fyrverkerier

Maj Britt Elmvik om seniormässa (-)

Maj Britt Elmvik om engångsatiklar i äldreomsorgen (-)

5. Inkommen fråga ”Samordning vid nedläggning av fiber
och ny dragning av rör” (-)
Dnr 2018/00083

Inkommen fråga Kultur och fritidsnämndens  ordförande, Flodkräftan i Öresjö av Maj Britt Elmvik (-)

Inkomne fråga Ff. ordförande avgifts princip för bredband på landsbygden

7. Inkommen fråga till Ks ordförande om beredning av motioner Maj Britt Elmvik (-)

8.Inkommen interpellation till Kf. ordförande om borttagning av träd vid Drottningtorget (Sd)

      3-8 inkomna motioner

9. Justering av Budget 2017/MRP 2016-2019
Dnr 2017/00898
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera MRP/Budget 2018 på
så sätt att kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under
Oförutsett/ särskilda åtgärder utökas med 10,0 mkr.
Finansiering sker genom att det budgeterade årets resultat i
resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till +29,0 mkr. Årets
resultat exklusive exploateringsresultat sänks därmed från
+1,0 mkr till -9,0 mkr.
10. Beslut om partistöd 2018
Dnr 2017/00893
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2018
enligt fördelning i kommunstyrelsens budget för 2018.

      9-10 buget partistöd

11. Tilläggsanslag Arbetsmarknads- och socialnämnden
Dnr 2017/00897
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tilläggsanslag om
2,0 mkr i MRP/Budget 2017 för finansiering av engångsnedskrivning
i fastigheten Skogsduvan, Dannebacken.
Tilläggsanslaget om 2,0 mkr finansieras genom disponering av
kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende under Oförutsett/särskilda
åtgärder.
12. Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
2018
Dnr 2018/00045
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg 2018 att gälla från och med
den 1 mars 2018.
13. Projektering och upphandling, om- och tillbyggnad av
Slättbergshallens B-hall
Dnr 2017/00884
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

      11-13

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-01-29 3(3)
Ärende
14. Beslut med anledning av motion ”Trygghetsvakter” (L)
Dnr 2017/00338
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.

      14 Trygghetsvakter

15. Beslut med anledning av motion ”Vision och åtgärdsplan
för Strandgatan” (M)
Dnr 2017/00388
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.

      15 Vision och återgärdsplan strandgatan

16. Beslut med anledning av motion ”Enkla åtgärder för ökad
tillgänglighet” (-)
Dnr 2017/00473
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad
med hänvisning till det arbete som pågår.

      16 Enkla åtgärder för tillgänglighet

17. Beslut med anledning av motion ”Delad utbetalning av
försörjningsstöd” (L)
Dnr 2017/00482
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

18. Svar på fråga till UN ordförande ”Handlingsplan mot
sexuella trakasserier i kommunens skolor” (V)
Dnr 2017/00859

      17-18 Handlingsplan mot sexuella trakaseier

19. Svar på fråga till Kf. ordförande, Hur många lägenheter har tilldelas nyanlända (Sd)

      19 Svar på fråga Hur många lägenheter har tilldelas

20. Svar på fråga till Kf. ordförande,Hur många Barn/elever försvinner efter skollov(Sd)

      20 svar på fråga Hur många elever försvinner

————————————————————————————————–

Leave a Reply