Trollhättans Stad

 

trollhattans_stad_GIF_farg

Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 18 december 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Upprop

      Upprop

Lucia

      Luica

Kulturpristagare

      Kulturpristagare

Valärenden

      Valärenden

5.Justering av budget 2018, MRP 2016-2019
6.Taxa färdtjänst, komplettering
7. Överlåtelser av fastigheter till AB Eidar

      4-7

8. Renovering av inomhusbassäng Älvhögsborg, igångsättning, borgensbeslut
och ökat driftbidrag

      Arende8

9. LSS-boende, kv Gulsparven, projektering, upphandling och byggnation
10.Beslut med anledning av motion ”Ett proaktivt och transparent arbete för
nybyggnation av bostäder”

      Arende9-10

11.Beslut med anledning av motion ”Miljövänlig distribuering av valsedlar”

      Arende11

12. Beslut med anledning av motion ”Brottspreventivt arbete”

      Arende12

13.Beslut med anledning av motion ”Ökad trygghet med kameraövervakning på
Drottningtorget”

      Arende13

14.Svar på Interpellation av Kf.of. gc. bana Velanda Sylte

och avslut av årets sista sammanträde

      Arende14

—————————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 27 november 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Upprop

      Upprop

Information

      Infomation

1.Avsägelser

2.Valärenden

3.Rapport till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut

4. Förbundsordning Kunskapsförbundet Väst, revidering
5. Överenskommelse med Trafikverket om åtgärder kv Kronhjorten
6. Överenskommelse med konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg om åtgärder
kv Kronhjorten

      arende1-7

7. Beslut med anledning av motion ”Bygg Bovieran i Trollhättans kommun”

      arende7

8. Beslut med anledning av motion Låt restaurangerna har längre öppettider för
mindre våld

      arnde8

9. Beslut med anledning av motion Ledsagarservice för funktionsnedsatta
10. Beslut med anledning av motion Inför Laholmsmodellen i Trollhättan

      arende9-10

11. Beslut med anledning av motion om habiliteringsersättning

12.Svar på interpellation om styrdokument för ett jämlikt Trollhättan

13.Svar på interpellation om styrdokument för ett jämlikt Trollhättan

14. Svar på interpellation ingripande

15. Svar på interpellation om våldsbejakande  exmism

      arende11-12

16. svar på interpellation om arbetsvägran om religiös tro

      arende16

17. svar på fråga om ökat bostadsbyggande

18. Inkommen motion grattis broddar till pensionärer

19. Inkommen interpellation om GSE bana genom Lindveden

      arende17-19

 

—————————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 6 november 2017 klockan 15.00 för handläggning av nedanstående.
Ärenden

Upprop

      upprop

1 Inkomna Interpellationer/Avsägelser

2 Valärenden

3 Inkommen fråga

      1-2

4. Vatten- & avloppstaxa 2018
5. Renhållningstaxa och taxa för slamavgifter 2018
6. Taxa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018
7. Taxa Sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund 2018

      3-6

8. Budget 2018 / Mål och resursplan 2016-2019

Budget del 1

      Budgetdel1

Budget del 2

      Budgetdel2

9. Byggstart förskola Upphärads skola
10. Byggstart klubblokal Nysätra idrottsplats
11. Projektering och upphandling förskola Vällingklockan

      9-11

12. Beslut med anledning av motion ”Insynsplatser i nämnder” (SD)

      12

13-14. Svar på fråga om Eidar

      13-14svarpåfrågaomeidar

15. Svar på Interpellation hedersförtyck

      15svarpåinterpellation

———————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 16 oktober 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Ärenden

Upprop och tack

      Uppropochtack

1 Avsägelser och Valärenden

      1Valarende

2 Inkomna Motioner

      2motioner

3-11 Inkomna Interpellationer ,inkommen fråga och rapport till kf. om ej verkställda beslut 2017

      3-11Inpelationerfråga

12. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020

      12bostad

13. Ändrade taxor och avgifter för Trollhättans stadsbibliotek
14. Tillsynsavgift avseende detaljhandel med elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (e-cigaretter)

      13-14Taxaochecigg

15. Marköverlåtelseavtal Torsred 3:1
16. Delårsbokslut augusti 2017
17. Beslut med anledning av motion ”Politikerpraktik (L)

18. Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2017

      15-18

19. Uppföljning av bifallna motioner 2017
20. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2018

      19-20

21.Svar på Interpellation till kt. ordförande om moské bygge

      21svarpåmoske

22. Svar på Interpellation till utbildningsnämndens ordförande

      22Svarpå

23. Svar på fråga Ingen är Illegal till kt.ordförande

      23 Svar på2

24. Svar på fråga till kt. ordförande om Sverige finns Äldreboende

      24svarpå

25.Svar på fråga till kt. ordförande om Insamlingar av pengar

      25svarpå

26. Svar på fråga boende för nyanlända till kt.ordförande

      26Svarpå

——————————————————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 18 september 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Ärenden

Tack till Maria Nilsson och Lasse Henriksen och upprop

      Upproptack
  1. Avsägelser och valärenden
      Arende1

2-11. Inkomna motioner, inkomna interpellationer,frågor och lokalt partistöd

      Arende2-11

12. Valkretsindelning

      Arende12

13. Antagande av fördjupad översiktsplan för Knorren Hjulkvarnelund
14. Galaxen projektering och upphandling
15. Igångsättningstillstånd förskola Gulsparven
16. Källstorpsgården, projektering och upphandling

      Arende13-16

17. Revidering av uppdragsavtal, Folkets Hus

      Arende17

18. Beslut med anledning av motion Boendegaranti i äldreomsorgen

      Arende18

19. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2020

20-21. Frågor till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om västlänken/västsvenska paketet

      Arende19-21

22.Svar på Interpellation till omsorgsnämndens ordf. Ann-Kristin Holgersson om möjlighet att välja bort personal i vården

      Arende22

23. Svar på interpellation till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer

24. Svar på fråga till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om cellplast

      Arende23-24

25. Svar på fråga till Arets och socialnämndens ordf. Lars Gunnar Andersson om läckta uppgifter om invånare i Trollhättan

      Arende25

Leave a Reply