Trollhättans Stad


Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige måndagen den 24 juni 2019 kl. 14:00 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende 1. Politiska uppdrag 2019 – Meddelande från länsstyrelsen Dnr 2019/00034 Länsstyrelsen meddelar: – Valbarhetshinder för Thor Sjöberg (SD) har meddelats 2019-05-29. – Till ny ledamot efter Carolina Cederlund (M) har Lars Muregård (M) utsetts. – Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Muregård (M) har Caroline Åberg (M) utsetts.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 2 (7)

Ärende 2. Avsägelser politiska uppdrag 2019 Dnr 2019/00035 Caroline Åberg (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Avsägelsen godkänns. Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige.

3. Val av lekmannarevisorer och ersättare i Grönt Bränsle Sverige AB Dnr 2019/00458 Kommunfullmäktige har att intill ordinarie bolagsstämma 2023 välja två lekmannarevisorer och två ersättare till bolaget Grönt Bränsle Sverige AB.

Förslag till beslut Enligt Valberedningens förslag.

4. Val av lekmannarevisor ersättare i Stiftelsen Innovatum Dnr 2018/00696 Kommunfullmäktige har att till och med 31 december 2022 utse en lekmannarevisor ersättare i Stiftelsen Innovatum.

Förslag till beslut Enligt Valberedningens förslag.

      Arende 1-4

5. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande om ”Hur länge ska ideologiskt betingade vanstyret tillåtas fortsätta?” Dnr 2019/00393

      Arende 5

6. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till Omsorgsnämndens ordförande ”Om visionen för framtida värdig äldreomsorg” Dnr 2019/00429

      Arende 6

7. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Arbetsmarknads- och socialnämnden om ”Uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten” Dnr 2019/00436″. 3 (7)

Ärende 8. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden om ”Vem har rätt till personlig assistans i Trollhättans Stad?” Dnr 2019/00435

9. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Trafiksituationen i centrum” Dnr 2019/00444

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden om ”Fri ledsagning” Dnr 2019/00443

11. Inkommen interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordföranden i Omsorgsnämnden ”Angående Landbogården” Dnr 2019/00456

12. Inkomna motioner Dnr 2019/00160 Jennie Bergius Eriksson (M) har inkommit med två motioner: – ”Ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda förutsättningar som kan bidra till kommersiella aktörer” – ”Avskaffa förslag till beslut av en motion som behandlad/besvarad”

13. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019 Dnr 2019/00410 Förslag till beslut Rapporter har inkommit från Arbetsmarknads- och socialnämnden och Omsorgsnämnden över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende första kvartalet 2019.

14. Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente – Revidering Dnr 2019/00397

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden. 4 (7) Ärende

15. Trollhättan Energi Elnät AB – Reviderad bolagsordning Dnr 2019/00151 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi Elnät AB.

16. Revidering av riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Dnr 2019/00368

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare.

17. Avgifter för ansökan om tobakstillstånd Dnr 2019/00392 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avgifter vid ansökan om tillstånd enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter”. Avgifterna ska gälla fr o m 1 augusti 2019.

18. Upphävande av föreskrift om eldningsförbud / Uppdrag utarbeta ”Vägledning för eldningsförbud” / Delegation om att utfärda föreskrift om eldningsförbud Dnr 2019/00286 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att föreskrifter om eldningsförbud, § 75, KF 2015-05-25, upphävs. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud fastställs.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av MSB:s vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutare att be NÄRF utbilda berörda om brandriskskog och mark i syfte att uppnå samsyn och kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud. 5 (7)

Ärende 19. Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund Dnr 2019/00400 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

      Arende 7-19

20. Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 – April Dnr 2019/00199 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och verksamheten ska anpassas till dessa.

Kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram för kulturoch fritidsnämndens med 2,5 mkr för byggnation av damm till konstsnöspåret. Finansiering sker genom ospecificerad tidsförskjutning.

      Arende 20

21. Äskande om medel för vuxenutbildningen 2019 Kunskapsförbundet Väst Dnr 2019/00421 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kunskapsförbundet Väst äskande om extra medel för genomförande av grundläggande vuxenutbildning under 2019.

22. Ombyggnation och renovering Hus R och T Magnus Åbergsgymnasiet – Beslut om byggstart Dnr 2019/00420 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner byggstart för ombyggnation av hus R och T på Magnus Åbergsgymnasiet. 6 (7)

      Arende 21-22

Ärende 23. Beslut med anledning av motion ”Nu är det tid att tillsätta en slöseriombudsman i Trollhättan” (KD) Dnr 2018/00266 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutare att avslå motionen. Inom Trollhättan Stad finns det redan i tillräcklig omfattning uppbyggda strukturer och system för att säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt.

      Arende 23

24. Beslut med anledning av motion ”Alternativt äldreboende” (-) Dnr 2018/00366 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Utifrån Omsorgsnämndens resurser är det svårt att göra en sådan satsning som motionären föreslår.

      Arende 24

25. Beslut med anledning av motion ”Integration byggnation är vägen för en framgångsrik integration” (-) Dnr 2018/00370 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad, med hänvisning till de insatser som görs för social hållbarhet i planeringsarbetet och ytterligare insatser för att minska och motverka segregation.

      Arende 25

26. Beslut med anledning av motion ”Entreprenörsinriktning i skolan” (-) Dnr 2018/00383 Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Skolverket har i ett antal skrifter, inklusive läroplanen tydligt har angett hur skolorna ska arbeta med att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

27. Beslut med anledning av motion ”Ta bort väktarna – kräv kvarterspoliser där det behövs!” (-) Dnr 2018/00438 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara behandlad utifrån stadens ordinarie och pågående trygghetsskapande arbete. 7 (7)

Ärende 28. Beslut med anledning av motion ”Fler personal på färre barn!” (C) Dnr 2018/00451 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och tredje attsats avslås och att den andra attsatsen anses vara behandlad.

      Arende 26-28

29. Beslut med anledning av motion ”Kronans framtid” (L) Dnr 2018/00480 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutare att avslå motionen. Den pågående utredningen gällande skolsegregationen får utvisa vad som är lämpliga strategier på lång sikt.

      Arende 29

30. Beslut med anledning av motion ”Spara valsedlar” (-) Dnr 2018/00556

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen är behandlad med hänvisning till Valmyndighetens instruktioner och att den andra attsatsen avslås.

31. Beslut med anledning av motion ”Vis valsedelsdistribution” (-) Dnr 2018/00555

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

32. Beslut med anledning av motion ”Elbussar” (KD) Dnr 2018/00735

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Innan en omställning av stadstrafiken sker till elbussar behöver förutsättningarna för biogasavsättningen säkras.

      Arende 30-32

—————————————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 maj 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

01. Meddelanden

02. Avsägelser politiska uppdrag 2019

03. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB

04. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB

05. Val av ledamot i Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg

      Arende1-5

06. Svar på interpellation ”Hur ska Thn Stad hantera IS-återvändare” (L)

07. Svar på interpellation ”IS-återvändare” (SD)

      Arende6-7

08. Svar på interpellation ”Upprop mot hälsoschema” (L)

      Arende8

09. Svar på interpellation ”Klimatsmart arbete” (L)

      Arende9

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande om ”Hur länge ska ideologiskt betingade vanstyret tillåtas fortsätta?”

11.Inkommen inerpellation från Anders Castberger(L) visioner för framtida värdig äldreomsorg

12.Inkommen motion från Anders Castberger (L) om Landbogården

      Arende10-12

13. Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden – Revidering

14. Trollhättan Industrispår AB – Reviderad bolagsordning

15. Taxor och avgifter 2019 inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde – Fr o m 2019-08-01

16. Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst

17. Äskande om extra medel från medlemskommunerna Kunskapsförbundet Väst

      Arende13-17

18. Beslut med anledning av motion ”Närlagad mat” (C)

19. Beslut med anledning av motion ”Mentorskap för bättre integration” (L)

      Arende18-19

20. Beslut med anledning av motion ”Årlig integrationsrapport” (L)

21. Beslut med anledning av motion ”Sommarskola i svenska för nyanlända” (L)

22. Beslut med anledning av motion ”Handlingsplan mot hedersförtryck” (L)

      Arende20-22

23. Beslut med anledning av motion ”Utlokalisera delar av kommunförvaltningen” (L)

24. Beslut med anledning av motion ”Reservera plats i skola utanför segregerat område” (L)

      Arende23-24

25. Beslut med anledning av motion ”Narkotikasök nattetid i skolorna” (-)
26. Beslut med anledning av motion ”Seniormässa” (-)
27. Beslut med anledning av motion ”Utegym i ytterområde” (-)

      Arende25

28. Beslut med anledning av motion ”Upphandling av kött- och köttprodukter” (C)

      Arende28

———————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 april 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

01. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen

02. Svar på interpellation ”Kommunstyrelsen och dess bidrag – Vad får vi för pengarna?!”

      Arende1-2

03. Interpellation från Anders Castberger (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Hur ska Thn Stad hantera IS-återvändare”

04. Interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande om ”IS-återvändare”

05. Interpellation från Anders Castberger (L) ställd till Omsorgsnämndens ordförande om ”Upprop mot hälsoschema”

06 Interpellation från Raul Eriksson (L) till komunstyrelsen ordförande om klimatmart arbete

07. Inlämnade motioner 2019

08. Val av revisor för Trollhättans Stads anknutna stiftelser

      Arende3-9

09. Redovisning 2019 av ej behandlade motioner

10. Bestämmelser avseende styrning av verksamhet och ekonomi

11. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trollhättans kommun

12. Verksamhetsområde Vatten och avlopp / VA

      Arende10-12

13. Trollhättans Stads årsredovisning 2018

      Arende13
      Arende13b

14. Ansvarsfrihet 2018

      Arende14

15. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2018

16. Årsredovisning 2018 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

17. Årsredovisning 2018 Kunskapsförbundet Väst (KFV)

18. Gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken

      Arende15-18

19. Nytt LSS-boende Lextorp/Sylte, Humlevägen 34-38

      Arende19

20. Vård- och omsorgsboende Lextorpsvägen 11-13 – Redovisning av förstudie och förenklad lokalplanering

21. Socialpsykiatriboende kvarteret Vitvingen, Lextorp – Beslut om byggstart

      Arende20-21

—————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 1 april 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen

Ärende
1. Avsägelser politiska uppdrag 2019
Dnr 2019/00035
Thomas Samuelsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som
nämndeman i Vänersborgs tingsrätt.
Mousa Younis (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och som ledamot i AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag.
Björn Brovik (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Trollhättan Energi AB och som ledamot i Trollhättan Energi
Elnät AB.
Hani Mahamoud (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i Omsorgsnämnden.
2. Val av ledamot i kommunrevisionen
Dnr 2018/00680
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i kommunrevisionen
efter Viveca Öberg (SD).
Trollhättans Stad
Datum
2019-03-25
Sida
2(7)
Ärende
3. Val av ledamot i Omsorgsnämnden
Dnr 2018/00686
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i Omsorgsnämnden
efter Hani Mahamoud (MP).
4. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Dnr 2018/00698
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i AB Eidar
Trollhättans Bostadsbolag efter Mousa Younis (M).
5. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB
Dnr 2018/00702
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i Trollhättan Energi
AB efter Björn Brovik (M).
6. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB
Dnr 2018/00703
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i Trollhättan Energi
Elnät AB efter Björn Brovik (M).
7. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt
mandatperiod 2016 – 2019
Dnr 2019/00185
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman
i Vänersborgs tingsrätt efter Thomas Samuelsson (M).

      Arende 1-7

8. Svar på interpellation från Bedros Cicek (KD) till
Utbildningsnämndens ordförande om matsvinn
Dnr 2019/00236

      Arende 8

9. Interpellation från Cecilia Gustafsson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om ”Kommunstyrelsen
och dess bidrag – Vad får vi för pengarna!?”
Dnr 2019/00266
Trollhättans Stad
Datum
2019-03-25
Sida
3(7)
Ärende

10. Inlämnande motioner
11. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut
Dnr 2018/00033
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende fjärde
kvartalet 2018. Rapporter utifrån Arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut den 28 februari 2019 (§ 60) och
Omsorgsnämndens beslut den 20 mars 2019 (protokoll ännu
ej justerat).
12. Strategi för ekologisk hållbarhet för Trollhättans Stad
Dnr 2017/00764
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för ekologisk
hållbarhet för Trollhättans Stad daterat till mars 2019.

      Arende 9-12

13. Utökat samarbete biogas – Trollhättan Energi AB
Dnr 2019/00227
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Trollhättan Energi
AB:s förvärv av 51 % av aktierna i ”Bolaget”, org. nr. 559112-
5405, enligt beskrivning ovan och i enlighet med tecknade
avtal och bolagsordning, för en köpeskilling om 3 750 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordningen för
”Bolaget”, org.nr. 559112-5405.
Trollhättans Stad
Datum
2019-03-25
Sida
4(7)

Ärende
14. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2018
Dnr 2019/00200
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överföring av anslag för
driftbudgeten. Resultatfonderna minskas med -28 478 tkr
netto.
Kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av nämndernas
anslag på investeringsbudgeten med totalt 36 910 tkr 2019,
varav 14 741 tkr är beaktad i 2019 års investeringsplan och
0,2 mkr finansieras via ospecificerad tidsförskjutning.
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 8,2 mkr för
upprustning Folkets Park för att finansiera ombudgering av
investeringar.
Kommunfullmäktige beslutar att höja investeringsramen med
13,8 mkr till 183 mkr. Finansiering sker via likvida medel.
Kommunfullmäktige medger Arbetsmarknads- och
socialnämnden samt Omsorgsnämnden undantag från
överföring av 2018 års underskott.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas och
den egna förvaltningen slutredovisningar av
investeringsanslag.

Trollhättans Stad
Datum
2019-03-25
Sida
5(7)
Ärende
15. Trollhättans Stads årsredovisning 2018
Dnr 2019/00139
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ianspråktagande ur
avsättningar med 1 214 tkr under 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsättning för
sluttäckning avseende Munkebo deponi med 273 tkr.
3. Kommunfullmäktige godkänner ianspråktagande av
resultatutjämningsreserv med -23 257 tkr för att återställa
2018 års balanskravsresultat.
4. Kommunfullmäktige fastställer 2018 års bokslut med
redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och
balansräkning för Trollhättans Stad.
5. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt kommunstyrelsens
årsredovisning.
6. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas
verksamhetsredogörelser.
7. Kommunfullmäktige beslutar i särskilt ärende om
behandling av budgetutfallet genom förändring av interna
resultatfonder och ombudgering (investeringsanslag).

      Arende 14-15

16. Byggnation för akutlogi kvinnor
Dnr 2018/00590
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.
17. Ombyggnation av Lextorpskolan
Dnr 2018/00056
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beslut om byggstart kan fattas
av lokalstyrgruppen förutsatt att budgeten hålls.
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.
18. Nytt LSS-boende Lextorp/Sylte
Dnr 2018/00374
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

Trollhättans Stad
Datum
2019-03-25
Sida
6(7)
Ärende
19. Uppföljning avseende motion om ”Ledsagarservice för
funktionsnedsatta” (L, M, C och KD)
Dnr 2016/00640
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa Friare ledsagning
enligt Laholmsmodellen permanent.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara
behandlad.

      Arende 16-20

——————————————————————————————–

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 4 mars 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen
Gert-Inge Andersson
ordförande
Lisbeth Romo
kommunsekreterare
Vid förhinder meddela lisbeth.romo@trollhattan.se
Ärende

Information om säkerheten av ledamöterna och Upprop

      Information och upprop

1. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen
Dnr 2019/00034
Beslut inväntas från länsstyrelsen.

2.Avsäjelser
3. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt
Dnr 2019/00185
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman
i Vänersborgs tingsrätt efter Lawe Meijer (M).
4. Val av ledamot i Omsorgsnämnden
Dnr 2018/00686
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i Omsorgsnämnden
efter Ikram Mahamoud (MP).

      Arende1-4

5. Svar på interpellation ”Om villkoren för småföretagare på
Torget” L
Dnr 2019/00162

      Arende 5

6. Svar på interpellation ”Bemanningsschemat/Hälsoschemat/Heltidsresan/Bemanning 20-21″ (SD)
Dnr 2019/00109

      Arende 6

7. Inkommen interpellation från (KD)

8.Inkommna motioner

9. Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Dnr 2018/00045
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny taxa
fr.o.m. 1 april 2019 inom förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Trollhättans Stad.
10. Avgift för ansökan om godkännande för fristående
förskola och fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet
Dnr 2019/00137
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avgift för
ansökan om godkännande för fristående förskola och
fritidshem. Avgifterna gäller fr o m 2019-04-01.
11. Taxa för uthyrning av Åkers gård
Dnr 2019/00161
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för hyra av
Åkers gård. Taxan gäller fr o m 2019-04-01.
12. Kultur- och fritidsnämndens reglemente
Dnr 2019/00178
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens
reglemente, under Sammansättning § 16, ska ha följande
lydelse: ”Nämnden består av 15 ledamöter och 7 ersättare.”.
13. AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag – Reviderad
bolagsordning
Dnr 2019/00145
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.
14. Ägardirektiv AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag –
Reviderade ägardirektiv
Dnr 2019/00147
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

      Arende 7-14

Ärende
15. Borgensram AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag –
Ansökan om höjd borgensram
Dnr 2019/00142
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå
borgen för AB Eidar Trollhättans Bostadsbolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
4 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevets respektive lånebelopp.

      Arende 15

16. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB – Reviderad
bolagsordning
Dnr 2019/00146
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

17. Ägardirektiv Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB –
Reviderade ägardirektiv
Dnr 2019/00149
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.
18. Borgensram Trollhättan Exploatering AB – Ansökan om
borgensram
Dnr 2019/00143
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå
borgen för Trollhättan Exploatering AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevets respektive lånebelopp.

      Arende 16-18

19. Trollhättans Stadshus AB – Reviderad bolagsordning
Dnr 2019/00148
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för Trollhättan Stadshus AB.

Ärende
20. Trollhättan Industrispår AB – Reviderad bolagsordning
Dnr 2019/00152
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för Trollhättan Industrispår AB.
21. Trollhättan Energi AB – Reviderad bolagsordning
Dnr 2019/00150
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för Trollhättan Energi AB.
22. Ägardirektiv Trollhättan Energi AB – Reviderade
ägardirektiv
Dnr 2019/00144
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för
Trollhättan Energi AB.

      Arende19-22

23. Trollhättan Energi Elnät AB – Reviderad bolagsordning
Dnr 2019/00151
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
för Trollhättan Energi Elnät AB.
24. Införande av IT-tjänstekatalog Trollhättans Stad
Dnr 2018/00796
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela medel om 1,9 mkr
från utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen, IT-avdelningen,
för att ingå i budgetunderlaget som fördelas till nämnderna i
enlighet med IT-tjänstekatalogen.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela IT-avdelningens totala
driftbudget om 18 275 tkr (2018) till stadens nämnder enligt
följande:
Omsorgsnämnden 5 994,5 tkr
Utbildningsnämnden 5 863,9 tkr
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2 167,5 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 763,7 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden 706,9 tkr
Kommunstyrelsen varav:
– Serviceförvaltningen 1 247,0 tkr
– Kommunstyrelsens förvaltning 1 531,5 tkr

Ärende
25. Förskola Innovatum norra – Beslut om byggstart
Dnr 2017/00731
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för en ny
förskola på Innovatum norra.
26. Redovisning av lokalplanering avseende om- och
tillbyggnation förskolan Toppluvan
Dnr 2018/00327
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

      Arende 23-26

27. Redovisning av lokalplanering avseende
lokalanpassningar förskolan Äventyret
Dnr 2018/00328
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.
28. Marköverlåtelseavtal för Ekekullen – Peab
Dnr 2017/00096
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
markanvisningsavtalet med Peab Markutveckling AB avseende
ett område av Strömslund 3:1 och att fastställa framtida
prisnivå till 1500 kr /BTA som uppräknas kvartalsvis från 2017,
enligt SCBs prisstatistik för hyreshus, till dess att
marköverlåtelseavtal tecknas.
29. Beslut med anledning av motion ”Utred sammanslagning
av Trollhättan och Vänersborgs kommuner” (M)
Dnr 2017/00768
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att återkomma
med förslag till verksamhetsområden som är lämpliga att
samverka med Vänersborgs kommun kring.

      Arende 27-29

Ärende
30. Beslut med anledning av motion ”Snabbspår till
arbetsmarknaden för den som är utanför” (L)
Dnr 2017/00716
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad
med hänvisning till den lokala överenskommelsen och
fördjupade samverkansmodellen samt det nya regelverket för
nyanlända.

      Arende 30

31. Beslut med anledning av motion ”Byt utanförskap mot
gemenskap” (L)
Dnr 2017/00709
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad
med hänvisning till de befintliga sanktioner och de insatser
som idag finns.

      Arende 31

———————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 4 februari 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen.
Gert-Inge Andersson
ordförande
Lisbeth Romo
kommunsekreterare
Vid förhinder meddela lisbeth.romo@trollhattan.se
Upprop

      upprop

1. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen
Dnr 2018/00001
Länsstyrelsen meddelar:
Ali Yüksel Gül är inte valbar efter Miljöpartiets tidigare
återkallelse av kandidatanmälan. Ny ersättare har inte utsetts
eftersom kvoten av ersättare är fylld.
2. Avsägelser politiska uppdrag 2019
Dnr 2019/00035
Sari Samuelsson (M) avsäger sig sina uppdrag som:
– 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
– Ersättare i kommunstyrelsen
– Ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst
– Vice ordförande i Trollhättan Energi AB
– Vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB
Ikram Mahamoud (MP) avsäger sig sitt uppdrag som:
– Ledamot i kommunfullmäktige
– Ledamot i Omsorgsnämnden
3. Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Dnr 2018/00579
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 14 oktober 2022 välja en 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige efter Sari Samuelsson (M).
Trollhättans Stad
Datum
2019-01-28
4. Val av ersättare i Kommunstyrelsen
Dnr 2018/00681
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ersättare i kommunstyrelsen
efter Sari Samuelsson (M).
5. Val av ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet
Väst
Dnr 2018/00693
Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod
t o m 31 december 2022 välja en ledamot i
kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst efter Sari
Samuelsson (M).
6. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i
Trollhättan Energi AB
Dnr 2018/00702
Kommunfullmäktige har att fram till ordinarie bolagsstämma
2019 välja en ledamot i Trollhättan Energi AB efter Sari
Samuelsson (M).
Kommunfullmäktige har att fr o m ordinarie bolagsstämma
2019 intill ordinarie bolagsstämma 2023 välja en ledamot samt
utse vice ordförande i Trollhättan Energi AB efter Sari
Samuelsson (M).
7. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i
Trollhättan Energi Elnät AB
Dnr 2018/00703
Kommunfullmäktige har att fram till ordinarie bolagsstämma
2019 välja en ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB efter Sari
Samuelsson (M).
Kommunfullmäktige har att fr o m ordinarie bolagsstämma
2019 intill ordinarie bolagsstämma 2023 välja en ledamot samt
utse vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB efter Sari
Samuelsson (M).
8. Val av ledamot i Omsorgsnämnden
Dnr 2018/00686
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot i
Omsorgsnämnden efter Ikram Mahamoud (MP).

      Arende1-9

9. Kommunrevisionen – Information om 2019 års revison
Dnr 2019/00131

Trollhättans Stad
Datum
2019-01-28

      Arende10

10. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) till
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande om
”Rutiner vid barnäktenskap”
Dnr 2018/0079

      Arende11

12. Inkommen interpellation från Mari Bergh (SD) till
Omsorgsnämndens ordförande om
”Bemanningsschemat/Hälsoschemat/Heltidresan/Bemanning 20 – 21”
Dnr 2019/0010

13. Inkommen interpellation från Anders Castberger(L) om vilkor för småföretagarna på torget

      Arende12-13

14. Fråga från Lasse Henriksen (SD) om Laholmsmodellen

      Arende14

15 Inkommen fråga om administrationskostnader

16 Inkommen fråga om personlig assistans

      Arende15-16

17, Inkommen fråga från Lasse Henriksson(Sd) om Lindvedens deponi

      Arende17

18. Två Inkomma motioner, Tydliga riktlinjer för hantering av ekonomiska bidrag Jenny Bergus Eriksson(M)

Peter Eriksson(M) Det behövs nya riktlinjer för tillsättning av tjänster

19. Utbildningsnämndens reglemente – Revidering
Dnr 2018/00498
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar i
§ 30 i Utbildningsnämndens reglemente.

20. Trollhättan Exploatering AB – Reviderad bolagsordning
Dnr 2018/00545
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta justerad bolagsordning
för Trollhättan Exploatering AB (under bildande).

21 Ägardirektiv Trollhättan Exploatering AB
Dnr 2019/00042
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ägardirektiv för
Trollhättan Exploatering AB.

22.Partistöd 2019
Dnr 2019/00001
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2019
enligt fördelning i kommunstyrelsens budget för 2019.

      Arende18-22

23. Tillägg till överenskommelse om partnerskap för
utbyggnad av stadsdelen Lärketorpet
Dnr 2019/00015
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg nr 2 till
överenskommelse för utbyggnad av stadsdelen Lärketorpet i
Trollhättan.
Trollhättans Stad
Datum
2019-01-28

24. Markanvisning Hälltorps gård norra – Tillägg till
genomförandeavtal
Dnr 2017/00102
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till
genomförandeavtal för Hälltorps gård norra med OBOS
Projektutveckling AB.
25. Redovisning av förstudie/förenklad lokalplanering
slöjdsalar Slättbergsskolan (Magnus Åbergsgymnasiet)
Dnr 2018/00057
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs avseende slöjdsalar för Slättbergsskolan.

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om byggstart kan fattas
av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med
beslutad budget.
26. Överenskommelse om samarbete rörande personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Dnr 2018/00710
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till
komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk, med giltighet från och med den 1 april 2017 till
och med den 31 december 2020.
27. Beslut med anledning av motion ”Rensa ut
engångsartiklar på äldreboenden” (-)
Dnr 2018/00110
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom
Omsorgsförvaltningen redan idag använder flergångsartiklar
där det går och engångsartiklar där det krävs.

      Arende23-27

28. Beslut med anledning av motion ”Bygg klart Sjuntorps
cykelväg nu!” (-)
Dnr 2018/00381
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara
behandlad.
Trollhättans Stad
Datum
2019-01-28
Ärende
29. Beslut med anledning av motion ”Rädda de banor som
finns vid Slättbergen” (-)
Dnr 2018/00382
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
30. Beslut med anledning av motion ”Utred möjlighet till
utbetalning av försörjningsstöd efter motprestation –
enligt ”Växjömodellen” (M)
Dnr 2018/00398
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad
med hänvisning till pågående utredning.

      Arende29-30

31. Beslut med anledning av motion ”Huvudduk som
arbetskläder” (L)
Dnr 2018/00320
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

      Arende31

32. Beslut med anledning av motion ”Åtgärder mot invasiva
växter” (-)
Dnr 2018/00317
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens första
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att motionens andra yrkande
anses vara behandlad. I Samhällsbyggnadsnämndens
uppdrag ingår att bevaka stöd/bidrag som Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket avsätter 2019 inom ramen för Naturnära
jobbsatsningen.

      Arende32

————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 december 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Rutin för besök i Trollhättans Stads stadshus

Presentation av Eidar

      Presentation av Eidar

01. Politiska uppdrag 2018 – Meddelande från länsstyrelsen

02. Inkommen fråga från Anders Castberger (L) till Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande om ”Rutiner vid barnäktenskap”

      Arende1-2

03. Inkommen fråga från Sari Samuelsson (M) till Omsorgsnämndens ordförande om ”Har man betalt ut pengarna till arbetstagarna inom Daglig verksamhet?”

      Arende3

04. Svar på interpellation från Mari Bergh (SD) till Omsorgsnämndens ordförande om ”Hälsoschemat”

      Arende4

05. Val av ledamöter i Kommunrevisionen

06. Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen

07. Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

08. Val av ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden

09. Val av ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

10. Val av ledamöter och ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

11. Val av ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden

12. Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden

13. Val av ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

14. Val av begravningsförrättare vid borgerlig begravning

15. Val av ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund

16. Val av ledamöter och ersättare samt revisor i kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

17. Val av ledamot och ersättare samt ombud i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

18. Val av ledamöter och ersättare samt revisor i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst

19. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Stiftelsen Charlotta Svenssons minnesfond

20. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Stiftelsen Innovatum

21. Val av ledamöter i Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg

22. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Bostads AB Eidar

23. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Stadshus AB

24. Val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Fyrstads Flygplats AB

25. Val av ledamöter och ersättare i Kommanditbolaget Älvhögsborg

26. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Energi AB

27. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Energi Elnät AB

28. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Industrispår AB

29. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

30. Val av ledamöter samt lekmannarevisorer och ersättare i Trollhättan Exploatering AB

31. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort, jordbruk och skogsbruk

32. Val av ledamöter samt revisor i Dahllöfska Donationsfonden

33. Val av ledamot samt revisor i Trollhättans Samordningsförbund

34. Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder

      Arende5-34

35. Budget för revisionen 2019

36. Budget 2019 /MRP 2016-2019

      Arende budget del1

37. Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2019 samt gåva till förtroendevald Efter det Luciaframförande

      Kulturpris och lucia

36. Budget 2019 /MRP 2016-2019 forts.

Del2

      Arende budget del2

Del3

      Arende budget del3

Del4

      Arende budget del4

Del5

      Arende budget del5

38. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2018

39. Förändrat verksamhetsområde Vatten- och avlopp

40. Taxor och avgifter 2019 inom Kultur- och fritidsnämndens område

41. Försäljning av mark för bostäder kvarteret Vitvingen Lextorp / AB Eidar

42. Försäljning tomträtten Eken 5

43. Ramväxling mellan Utbildningsnämnden och kommunstyrelsens serviceförvaltning

44. Bestämmelse om intern kontroll

45. Reglemente för nämnder /Överförmyndarnämnden och Valnämnden

      Arende38-45

——————————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 november 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Val till kommuner och landsting

      Val till komun och landsting

01. Utbildning förtroendevalda 2019

02. Avsägelser

03. Inkommen interpellation till Omsorgsnämndens ordförande om ”Hälsoschemat” (SD)

04 Inkommen motion om elbussar I stadstrafiken av Bedros Cicek och Diana Roma Blomster (Kd)

05. Arbetsordning Kommunfullmäktige

06. Reglemente för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

07. Reglemente för nämnder – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden

      Arende 1-7

08. Arvoden till förtroendevalda 2019

      Arende 8

09. Renhållningstaxa 2019

      Arende 9

10. VA-taxa / Vatten- och avloppstaxa 2019 samt översyn av ABVA

      Arende 10

11. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom äldre- och handikappomsorgen 2019-01-01

      Arende 11

12. Motion ”Rådgivning för äldre som vill flytta” (-)

13. Motion ”Inrätta enklare jobb i kommunen” (L)

      Arende 12-13

14. Motion ”Inrättande av tre specialdestinerade tjänster” (L)

15. Motion ”Utökning av kameraövervakning av kommunala byggnader och platser” (L)

16. Vård- och omsorgboende kvarteret Stjärtmesen

      Arende 14-16

————————————————————————————————–

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 november 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

1. Avsägelser / Politiska uppdrag 2018
Samlingsakt
Dnr 2018/00002
Johanna Hammarström (S) har avsagt sitt uppdrag som
nämndeman i Tingsrätten.
2. Val / Politiska uppdrag 2018
Samlingsakt
Dnr 2018/00001
Efter Gert-Inge Andersson (S) har kommunfullmäktige att utse:
– Revisor i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst
– Lekmannarevisor i Trollhättans Stadshus AB
– Lekmannarevisor i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
– Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

      Arende2 val

3. Utdebitering – kommunalskatt år 2019
Dnr 2018/00597
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunalskatten för år 2019 ska uppgå till oförändrat 21:56
kr/skkr.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-29
Sida
2(3)
Ärende
4. Bildande av Trollhättan Exploatering AB
Dnr 2018/00545
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bilda
bolaget med firma Trollhättan Exploatering AB (”Bolaget”)
gällande fr o m 2019-01-01.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
”Bolaget” blir ett helägt dotterbolag under stadshuskoncernens
moderbolag Trollhättan Stadshus AB (org nr: 556207-4699).
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att anta
bolagsordningen för ”Bolaget”.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
”Bolagets” aktiekapitalet ska utgöra 4 mkr och finansiering sker
genom ianspråktagande av Trollhättan Stadshus AB:s
rörelsekapital.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att utse
”Bolagets” styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

      Arende3-4

5. Beslut med anledning av motion ”Ung Omsorg – en
guldkant på tillvaron för våra äldre” (KD)
Dnr 2017/00477
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
ska anses vara behandlad.

      Arende5

6. Beslut med anledning av motion ”Gratis
broddar/halkskydd till Trollhättans pensionärer” (SD)
Dnr 2017/00854
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
avslås.

      Arende6

7. Beslut med anledning av motion ”Flyttade soptunnorna –
rena genidraget – Sparar pengar, tid och miljö!” (-)
Dnr 2018/00133
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-29
Sida
3(3)
Ärende
8. Beslut med anledning av motion ”Neutrala klädkoder i
kommunens lokaler” / (L)
Dnr 2017/00718
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, med
hänvisning till gällande diskrimineringslagstiftning, att motionen
avslås.

      Arende7-8

9. Lokala ordningsföreskrifter – torghandel
Dnr 2018/00610
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
de reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i
Trollhättan, vilka ersätter KS 2007/00425-003.
10. Utökning av borgensram för Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB
Dnr 2018/00594
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att
såsom för egen skuld ingå borgen för Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp
om 3 084 100 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp.

      Arende9-10

————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 oktober 2018
kl. 17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Ärende
1. Valärenden
Dnr 2018/00001
Vid årsskiftet får Tolkförmedling Väst 12 nya
medlemskommuner och en ny mandatperiod inleds. Detta
innebär att nuvarande och nya medlemmar ska besluta om en
ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Beslutet ska
meddelas Tolkförmedling Väst senast 3 december. Ledamot
och ersättare ska i kommunallagen vara invald i fullmäktige.
Val av fem ordinarie ledamöter till Trollhättan Exploatering AB.
Val av nämndeman i Tingsrätten efter Fatima Peterson (M).
Val av ledamot i kommunfullmäktige efter Penilla Gunther
(KD).
Val av ersättare i kommunfullmäktige efter Noelia Johansson
(L).
Val av ersättare i valberedningen för Miljöpartiet.

Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
2(4)
Ärende
2. Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut
2018
Dnr 2018/00033
Förslag till beslut
Läggs till handlingarna

      rende1-2

3. Budgetrapport/delårsbokslut augusti 2018
Dnr 2018/00279
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och
nämndernas rapport och understryker att ramar och anslag
enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska
anpassas till dessa.
Kommunfullmäktige godkänner omdisponering med 131 tkr av
investeringsramen gällande förskolan Stämporten från
Utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige godkänner att tillstyrka tilläggsanslag till
Arbetsmarknads- och socialnämnden med 2,5 mkr för extra
tjänster och 1,5 mkr för ensamkommande unga, totalt 4,0 mkr.
Finansiering sker genom höjd ram för skatteintäkter – generella
statsbidrag.

      rende3

4. Försäljning av mark för bostäder kvarteret Hamstern/
Alingsåker etapp 1
Dnr 2018/00539
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
marköverlåtelseavtalet med Stavre/LKV Bygg AB gällande
område om ca 4500 m2 i kvarteret Hamstern och att fastställa
markpriset till 648 tkr.
5. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
för Trollhättans kommun
Dnr 2018/00504
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till timtaxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens
område för Trollhättans kommun, enligt Miljönämndens
förslag, samt att avgiften vid tillämpningen av taxan skall vara
1037 kr per timma.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
3(4)

      rende4-5

Ärende
6.Taxa för livsmedelskontroll
Dnr 2018/00528
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att anta redovisat förslag till
timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och att
timavgiften vid tillämpningen av taxan skall vara 1085 kr.
7. Taxa för cykelparkering Resecentrum
Dnr 2018/00542
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt följande:
– Cykelgarage – 210 kr för tre månader eller 720 för ett år.
– Cykelboxar – 300 kr för tre månader.
– Förvaringsbox, inkl laddning av batteri för elcykel – 90 kr
för tre månader eller 360 kr för ett år.

      rende6-7

8. Uppföljning av bifallna motioner 2018
Dnr 2018/00029
Förslag till beslut
Uppföljning av bifallna motioner läggs till handlingarna.
9. Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2018
Dnr 2018/00030
Förslag till beslut
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner läggs till
handlingarna.
10. Kommunfullmäktige sammanträdesplan 2019
Dnr 2018/00568
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sammanträder måndag 17:30 den 4
februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 24 juni, 16
september, 14 oktober, 4 november, 25 november och 16
december.
11. Beslut med anledning av motion Ӏgardirektiv TEAB/
Fiberavgifter” från Dan-Axel Möllengård (-)
Dnr 2018/00213
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-17
Sida
4(4)
Ärende

      rende8-11

12. Beslut med anledning av motion ”Fyrverkerier” från DanAxel
Möllengård (-)
Dnr 2018/00046
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
13. Beslut med anledning av motion ”Fyrverkerier och
smällare” från Lasse Henriksen (SD)
Dnr 2018/00102
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

      rende12-13

14. Svar på fråga till ON ordf om ”Hälsoschema” från Rita
Paulsson Sven

      rende14

———————————————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 15 oktober 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop och info

Ärende
1. Val
Dnr 2018/00001
Fatima Petersson (M) har avsagt sitt uppdrag som
nämndeman i Tingsrätten.
Penilla Gunther (KD) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Noelia Johansson (L) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

2. Val av ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00578
Kommunfullmäktige har att välja en ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
Trollhättans Stad
Datum
2018-10-08
Sida
2(2)
Ärende
3. Val av 1:e vice ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00579
Kommunfullmäktige har att välja en 1:e vice ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
4. Val av 2:e vice ordförande kommunfullmäktige
Dnr 2018/00580
Kommunfullmäktige har att välja en 2:e vice ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022.
5. Val av kommunfullmäktiges valberedning
Dnr 2018/00581
Kommunfullmäktige har att utse valberedning för
mandatperioden 15 oktober 2018 t.o.m. 14 oktober 2022,
bestående av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare

      rende1-3

———————————————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 september 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

01. Avsägelser / Valärenden

02. Inkomna motioner

      1-2 Avsägelser motioner

03. Exploatering inom Alingsåker del 2 EXPLOATERING INOM ALINGSÅKER DEL 2 (verksamheter)

04. Reglering av tomträttsavgäld småhus

      3-4Alingsåker del 2 tomträttsavgäld småhus

05. Taxor 2019 Myndighetsutövning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund/ NÄRF

06. Taxor 2019 Sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund/ NÄRF

      5-6 Taxor 19

07. Borgensförbindelse regressansvar och avtal Kommuninvest

08. Översyn av (delar av) Trollhättans Stads politiska organisation för mandatperioden 2019-2022

09. Svar på fråga till KS ordf om ”Demokratiskandalen på Kronan!” från Dan-Axel Möllengård (-)

10. Svar på fråga till ON ordf om ”Hälsoschema” från Rita Paulsson Svensson (L)

      8-10 Översyn och svar på fråga

11. Svar på fråga till ON ordf om ”Schemaändring inom omsorgen” från Lasse Henriksen (SD)

      11 Svar på fråga

12. Svar på fråga till ON ordf om ”Delade turer” från Maj-Britt Elmvik (-)

      12 Svar på fråga

13. Svar på fråga till ON ordf om ”Utskrivningsklara” från Maj-Britt Elmvik (-)

14. Svar på fråga till KFN ordf om ”Nysätra nya klubbhus” från Maj-Britt Elmvik (-)

Avtackning av ledamöter och ordförande

      Avtackingar av ledamöter och ordförande

—————————————————————————————————————

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 juni 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen
Upprop

      Upprop

Ärende
1. Meddelande från länsstyrelsen / Val
Dnr 2018/00001
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Erica Parkås (S) har utsetts Stenåke Kjell (S) och till ny
ersättare efter Stenåke Kjell har utsetts Jan-Ove Berntson (S).

      Arende1 Valärende

2. Inkomna motioner
Dnr 2018/00398
Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet till utbetalning av försörjningsstöd
efter motprestation enligt ”Växjömodellen”.
Dnr 2018/00399
Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer
i Trollhättan”

Dan Möllengård – ”Ta bort väktarna kräv kvarterspoliser där det behövs”.

Sofia Lindholm(C) -”Fler personal på färre barn”.

Sofia Lindholm(C) -”Uppskattningsdag för jobbskapare”.

Inkomna frågor till Omsorgnämdens ordf.

Inkommen fråga -”Schemaändring inom omsorgen.

Inkommen fråga -”Hälsoschema”.

Inkommen fråga -”Nysätra Klubbhus”.

Inkommen fråga -”Utskrivningsklara”.

Inkommen fråga -”Delade Turer”.

      Arende 2-7

8. Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej verkställda
biståndsbeslut 2018
Dnr 2018/00033
Förslag till beslut
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2018, § 53. Rapport till
kommunfullmäktige om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
samt lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
2(4)
Ärende
9 Budgetrapport april
Dnr 2018/00279
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och
nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag
enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska
anpassas till dessa.

      Arende 8-9

10. Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00363
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
11 Tolkförmedling Väst – Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00365
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen
samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.
12 Ändring av reglemente för Miljönämnden
Dnr 2018/00342
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för
miljönämnden.
13. Energiplan 2018
Dnr 2017/00779
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad samrådsredogörelse
daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till
Energiplan 2018.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
3(4)
Ärende
14. Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter
Dnr 2018/00362
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, för aktuella tomträttsfastigheter,
med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande
marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka träffa
överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den
kommande avgäldsperioden på tio år samt att vid önskemål
om friköp fastställa köpeskillingen till marktaxeringsvärdet för
innevarande år.

      rende 10-14

15. Byggstart förskola Vällingklockan
Dnr 2017/00067
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för förskolan
Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i
budgetarbetet för år 2020.
16. Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen – Älvdalen/
Björndalen
Dnr 2016/00411
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för 10
lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen.
17. Projektering och upphandling, lokaler för grundskoleverksamhet
i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet
Dnr 2018/00057
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige medger att beslut om byggstart kan fattas
av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med
beslutad budget.
18. Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park
Dnr 2018/00092
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.
Trollhättans Stad
Datum
2018-06-11
Sida
4(4)
Ärende
19. Projektering och upphandling, tillbyggnad av gruppboende
inom LSS
Dnr 2018/00226
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen
avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta
om att projektering och upphandling genomförs.

      rende 15-19

20. Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård norra
Dnr 2017/00102
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge förlängning
av genomförandeavtalet med OBOS Projektutveckling
AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning av
samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.
21. Svar på interpellation till KS ordförande ”Får gymnasieeleverna
i Trollhättans kommun den undervisning de har
rätt till?” (L)
Dnr 2018/00385

      rende 20-21

22. Svar på fråga till ON ordförande ”Minskat behov av omsorg
(-)
Dnr 2018/00377
23. Svar på fråga till KS ordf ”Demokratiskandalen på
Kronan!” (-)
Dnr 2018/00412
24. Fråga till ON ordf ”Hälsoschema”

      rende 22-24 Avtack

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 21 maj 2018 kl.
17:30 i Sessionssalen

Upprop

      Upprop

Ärende
1. Avsägelser
Dnr 2018/00002
Erica Parkås (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, direktionen för Kunskapsförbundet Väst
samt styrelsen i Trollhättan Stadshus AB.
Gert-Inge Andersson (S) avsäger sig sina uppdrag som
Kommunrevisor

Revisor i Kunskapsförbundet Väst

Revisor i Upphärads Bygdegårdsförening

Lekmannarevisor i Trollhättan Stadshus AB

Lekmannarevisor i Eidar AB

Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

Sven-Olof Johansson (C) avsäger sig sitt uppdrag som
ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum Sida
Trollhättans Stad 2018-05-08 2(3)

Ärende
2. Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden
Dnr 2018/00001
Meddelande
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Dennis Haglund (MP) har utsetts Tina Ivarsson (MP).
Till ny ersättare efter Tina Ivarsson har utsetts Arvin Yarollahi
(MP)
Valärenden

Val av kommunrevisor efter Ingela Lundberg (SD)

Val av ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst samt
styrelsen i Trollhättan Stadshus AB efter Erica Parkås (S)
Val av

– Kommunrevisor

– Revisor i Kunskapsförbundet Väst

– Revisor i Upphärads Bygdegårdsförening

– Lekmannarevisor i Trollhättan Stadshus AB

– Lekmannarevisor i Eidar AB

– Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB

efter Gert-Inge Andersson (S)

      Arende1-2

3. Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej
verkställda beslut 2018
Dnr 2018/00033
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 april
2018, § 122, om bifallna, ej verkställda beslut, första kvartalet
2018, enligt socialtjänstlagen.

4. Inkomna motioner
Dnr 2018/00350
Dan Möllengård (-). ”Utred placering av kallbadhus.”
Britt Hallgren (-) ”Alternativt äldreboende”
Dan Möllengård (-) ”Byggnation är vägen för en framgångsrik
integration”

Dan Möllengård (-) ” Bygg klart cykelvägen till Sjuntorp nu”

Dan Möllengård (-) Rädda de banor som finns vid Slättbergen”

Dan Möllengård (-) ”Entreprenörs inriktning  i skolan”

Dan Möllengård (-)”Stöta lokalt Näringsliv med konkreta åtgärder”

5. Inkommen interpellation til KS ordförande från (L) ”Får gymnasie elever i Trollhättans kommun den undervisning de har rätt till”

6. Fråga
Trollhättans Stad 2018-05-08 3(3)
Ärende
7. Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Trollhättan
Lilla Edet och Grästorp 2017
Dnr 2018/00287
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen
för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
för 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2017 års
verksamhet.

8. Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Dnr 2018/00047
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning för
Tolkförmedling Väst för 2017.

      Arende3-8

9. Projektering och upphandling, förskola Innovatum norra
Dnr 2017/00731
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.

      Arende 9

10. Exploateringsavtal Sjölanda
Dnr 2018/00323
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal
med Fastighets AB Munkebogatan avseende del av
fastigheten Tranebo 3:1 i Sjölanda.

11. Beslut med anledning av motion ”Registerutdrag för att
arbeta i vård och omsorg” (L)
Dnr 2017/00684
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

      Arende10-11

12. Svar på interpellation till KS ordf ”Avtal om läkemedelsgenomgångar”
(-)
Dnr 2018/00316

      Arende 12

13. Svar på fråga till KS ordf ”Bidraget för ökat bostadsbyggande”
(M)
Dnr 2018/0030

      Arende 13

14. Svar på fråga till KS ordförande ”Är (S) odemokratiska”

      Arende 13

Leave a Reply