Trollhättans Stad

 

trollhattans_stad_GIF_farg

Lyssna på Trollhättans Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 18 september 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Ärenden

Tack till Maria Nilsson och Lasse Henriksen och upprop

      Upproptack
  1. Avsägelser och valärenden
      Arende1

2-11. Inkomna motioner, inkomna interpellationer,frågor och lokalt partistöd

      Arende2-11

12. Valkretsindelning

      Arende12

13. Antagande av fördjupad översiktsplan för Knorren Hjulkvarnelund
14. Galaxen projektering och upphandling
15. Igångsättningstillstånd förskola Gulsparven
16. Källstorpsgården, projektering och upphandling

      Arende13-16

17. Revidering av uppdragsavtal, Folkets Hus

      Arende17

18. Beslut med anledning av motion Boendegaranti i äldreomsorgen

      Arende18

19. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2020

20-21. Frågor till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om västlänken/västsvenska paketet

      Arende19-21

22.Svar på Interpellation till omsorgsnämndens ordf. Ann-Kristin Holgersson om möjlighet att välja bort personal i vården

      Arende22

23. Svar på interpellation till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer

24. Svar på fråga till kommunstyrelses ordf, Paul Åkerlund om cellplast

      Arende23-24

25. Svar på fråga till Arets och socialnämndens ordf. Lars Gunnar Andersson om läckta uppgifter om invånare i Trollhättan

      Arende25

———————————————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen
den 19 juni 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.
Upprop

1.Avsägelser och valärende

2.Inkomna motioner

3. Budgetuppföljning, april

4. Delägarskap i Inera AB
5. Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund
6. Reglemente Arbetsmarknads- och socialnämnden, revidering

7. Valdistriktsindelning 2018
8. Valkretsindelning

9. Revidering av ägardirektiv Trollhättans Tomt AB
10. Förvärv av Överby 8:13
11. Antagande av detaljplan Innovatum norra Nohab 2, m.fl.
12. Antagande av detaljplan Innovatum södra etapp 2
13. Exploateringsavtal Innovatum Norra
14. Exploateringsavtal Innovatum Södra, etapp 2
15. Ändring av verksamhetsområde Vatten och avlopp
16. Bestämmelser om förmedling av tomter samt omdisponering av medel för
finansiering av e-tjänst

17. Beslut med anledning av motion ”Folkomröstning 2018 om att införa narkotika sök nattetid i skolan”

18. Beslut med anledning av motion om ”Framtidens inlärningssystem”

19. Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande om Assistans hjälp

20.Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund om Jas motorn underhåll

21.Svar på fråga till äldreomsorgens ordförande måltider inom äldreomsorgen

22.Svar på och fråga till ASM ordförande om försörjnings stöd

23.Svar på och fråga till äldreomsorgens ordförande om somatiskt gruppboende

24.Svar på fråga till utbildningsnämnds ordförande om utbildnings nämndens organisation

25.Svar på interpellation till utbildningsnämnds ordförande om stöd till utsatta elever

26.Svar på fråga om besök av Säpo om situationen på Kronogården

————————————————————————–

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 22 maj 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Tyst minut för ledamot och upprop

1. Avsägelser och valärenden

3. Rapport ej verkställda biståndsbeslut och Inkomna motioner

4. Byggstart, kv Grävlingen

5. Revidering Bolagsordning för Trollhättan Tomt AB

6. Reglemente för kommunstyrelsen

7. Revidering Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst

8. Revidering Fyrbodals förbundsordning

9. Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

10. Årsredovisning Tolkförmedling Väst

11. Reglering av tomträttsavgäld för småhustomter i Trollhättan

12. Beslut med anledning av motion ”Träffpunkt Unga Vuxna”

13. Beslut med anledning av motion om utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

14. Beslut med anledning av motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

15. Svar på interpellationer och frågor

————————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 24 april 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Upprop

1. Årsredovisning Kunskapsförbundet Väst

2. Byggstart ombyggnation, Sylteskolan

3. Byggstart äldreomsorgsboende, Blåvingen

4. Byggstart, LSS-boende Slättbergsvägen

5. Uppföljning, bifallna motioner

6. Redovisning av inkomna, ej behandlade motioner

7.Fråga om anhörig anställningar

8.Fråga om anhörigstöd

9. Avsägelser och Valärenden

10. Inkomna motioner,Svar på interpellationer och frågor

11.Tal av Stadsdirektören Ann Wenerblom

—————————————————————

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 3 april 2017 klockan 17.30 för handläggning av nedanstående.

Upprop

1.Ansvarsfrihet 2016

2.Årsredovisning 2016

3. Försäljning av Kärleksörten 4, Skoftebyn 2.

4. Årsredovisning NÄRF 2016

5. Bokslut utfall 2016

6. Revidering av förbundsordning, Kunskapsförbundet Väst

7. Marköverlåtelseavtal kv. Stenröset i Åsaka

8. Antagande av planprogram Upphärad

9. Namnbyte Trollhättan Tomt AB

10. Plan för hantering av extraordinära händelser

11. Beslut med anledning av motion ”Vägmarkering av cykelbana”

12. Beslut med anledning av motion ”Linbana mellan Resecentrum – Drottninggatan – Innovatum”

13. Beslut med anledning av motion ”Lextorpsskogen bevaras och får skydd som tätortsnära grönområde”

14. Beslut med anledning av motion ”Namnsättning på gator m.m.”

15. Beslut med anledning av motion ”Äng miljövänligare än gräs”

17. Svar på interpellation rutin vid undernäring

20. Svar på fråga om SKF AB

22. Svar på interpellation marknadsfundalister

23-24. Inkomna Motioner/ Valärende

Leave a Reply