Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Det går inte längre att höra sammanträdet i efterhand enligt Vänersborgs önskemål

Kommunfullmäktigessammanträdet onsdag 13 december klockan 18-22

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare – Förslag Johan Andersson (C) och Gunilla Cederbom (V)
Ärendelista Dnr Sida
1 Fastställande av dagordning 2023/49 6 – 7
2 Medborgarförslag om att sänka hastigheten på
Djupedalsvägen/Öxneredsvägen
2023/1019 8 – 9
3 Medborgarförslag om att säkra barnens skolväg i
vinterväglag
2023/1050 10
4 Svar på medborgarförslag om solcellspark 2022/380 11 – 26
5 Svar på medborgarförslag om solcellspark i Holstorp 2022/459 27 – 42
6 Svar på medborgarförslag om museum om
militärflyg i Vänersborg
2023/275 43 – 48
7 Svar på medborgarförslag om att inrätta en
familjecentral i centrala Vänersborg, till exempel
Timjanhuset
2023/541 49 – 61
8 Motion om policys och varumärken 2023/1049 62
9 Svar på motion om minskad tvångsanslutning till
vatten och avlopp
2022/106 63 – 84
10 Svar på motion om att tillåta parkering på lastplatser
under kvällar och nattetid
2023/564 85 – 92
11 Svar på motion om att införa Huskurage i AB
Vänersborgsbostäder – från oro till omtanke.
2022/585 93 – 101
12 Återrapportering angående uppdrag gällande att
skapa förutsättningar i Brålanda bibliotek för
kommunal service
2021/357 102 – 114
13 Utbetalning av partistöd 2024 2023/39 115 – 120
14 Rekommenderade årsarvoden för förtroendevalda i
Halle- och Hunneberg AB
2022/234 121 – 165
15 Avveckling av Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum AB
2023/973 166 – 175
16 Upplösning av Stiftelsen Bergagården 2023/561 176 – 194
17 Antagande av reviderad bolagsordning och
ägardirektiv för Halle och Hunneberg AB
(Omedelbar justering)
2023/561 195 – 225
4
Kommunfullmäktige KALLELSE
2023-12-13
18 Delårsrapport för Kunskapsförbundet Väst – KFV
januari-augusti 2023
2023/976 226 – 246
19 Delårsrapport augusti 2023 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2023/958 247 – 309
20 Fråga om godkännande av årsredovisning för
samordningsförbundet Södra Vänern 2022
2023/560 310 – 369
21 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i
samordningsförbundet Södra Vänern 2022 (Ärendets
handlingar redovisas i förgående mötespunkt)
2023/560
22 Omfördelning av budget 2024 från barn- och
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
2023/983 370 – 377
23 Omfördelning av investeringsbudget för GC-väg
(Gång- och cykelväg) till Vänersborg Frändefors
2023/979 378 – 384
24 Budgetåtgärder för bevarande av välfärden – Förslag
till tilläggsbudget 2024
2023/982 385 – 395
25 Revidering av taxa enligt miljöbalken 2023/926 396 – 548
26 Behov av en höjning av slamtaxa 2024 2023/981 549 – 572
27 Fastställande av timtaxa inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens ansvarsområde
2023/927 573 – 580
28 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2023/26 581