Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Det går inte längre att höra sammanträdet i efterhand enligt Vänersborgs önskemål

Kommunfullmäktigessammanträdet onsdag 17 maj klockan 18.00

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare – förslag Johan Andersson (C) och Thomas Larsson (MBP)
Ärendelista Dnr Sida
1 Fastställande av dagordning vid
kommunfullmäktiges sammanträde
2022/49 6 – 7
2 Uppdrag – utveckla styr- och ledningsmodellen i
Vänersborgs kommun
2021/432 8 – 102
3 Inriktning – fastighetsrättsliga frågor i samband med
detaljplan för Sikhallsviken
2023/587 103 – 126
4 Antagande av Naturvårdsstrategi 2019/214 127 – 384
5 Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och
donationer samt antagande av regler för
evenemangs- och marknadsföringsbidrag vid
kommunstyrelsen
2018/145 385 – 419
6 Gemensam organisation för turismutveckling på
Halle- och Hunneberg – nu fråga om bolagsordning,
ägardirektiv och samverkansavtal
2023/561 420 – 441
7 Val av styrelse, lekmannarevisor och
lekmannarevisorsersättare till Halle- och Hunneberg
AB
2023/638
8 Svar på motion om uppdatering av Företagspolicy
för Vänersborgs kommun
2020/407 442 – 449
9 Antagande av bolagspolicy för Vänersborgs
kommun
2023/643 450 – 462
10 Svar på motion om ökad trygghet i Vänersborgs
kommun
2022/290 463 – 471
11 Svar på motion om cirkulationsplats vid Dalbobron 2022/245 472 – 477
12 Svar på motion om att inrätta en tjänst som
landsbygdsutvecklare
2022/178 478 – 486
13 Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om
omfördelning av investeringsbudget 2023
2023/671 487 – 491
14 Årsredovisning, bokslut 2022 samt begäran om
ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2023/547 492 – 579
4
15 Initiativärende: Möjliggör för invånarna att
muntligen presentera sina medborgarförslag
2023/668 580 – 582
16 Medborgarförslag om en liten basketplan vid
Sjövallen Vänersborg
2023/679 583
17 Medborgarförslag om en tillfällig åtgärd för pendlare
under tiden då järnvägsbrons renoveras
2023/701 584
18 Val till uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden
efter Eva Ahlén Warnvik (S)
2023/576 585 – 586
19 Avsägelse från Lena Mjörnell (SD) samt val till
uppdragen som ledamot i socialnämnden och i kultur
och fritidsnämnden
2023/664 587
20 Avsägelse från Andrée Storm (S) samt val till
uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
2023/669 588
21 Avsägelse från Christer Gyllander (SD) som
ersättare i kommunfullmäktige
2023/697 589
22 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2023/26 590