Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Det går inte längre att höra sammanträdet i efterhand enligt Vänersborgs önskemål

Kommunfullmäktigessammanträdet onsdag 13 september klockan 18-22

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare –Förslag Dan Nyberg (S) och Anders Strand (SD)
Ärendelista Dnr Sida
1 Fastställande av dagordning vid
kommunfullmäktiges sammanträde
2022/49 7 – 8
2 Svar på medborgarförslag om införande av
anropstyrd trafik med trafikformen Flexlinjen
2021/52 9 – 36
3 Svar på medborgarförslag om införa valfrihetssystem
enligt lagen om valfrihet (LOV) inom Vänersborgs
kommun
2021/139 37 – 52
4 Svar på medborgarförslag om förändrade menyer i
skolmatsalen
2022/366 53 – 72
5 Svar på medborgarförslag om skyddsräcke på
Dalbobron
2020/375 73 – 117
6 Svar på medborgarförslag om inköp av broddar –
återremiss
2022/285 118 – 274
7 Medborgarförslag om utöka
fritidsgårdsverksamheten i Vänersbogs kommun
2023/816 275
8 Medborgarförslag om ny badbrygga/badplats vid
Skaven
2023/835 276 – 278
9 Medborgarförslag om att bygga ett sol och
regnskydd vid Boule-banan på Sjövallen
2023/852 279 – 281
10 Medborgaförslag om att bygga sol och regnskydd i
form av en carport vid Boulebanan, Sjövallen
2023/853 282 – 283
11 Medborgarförslag om att anlägga en skateramp 2023/865 284 – 285
12 Svar på motion om temalekplats anpassad för alla 2022/331 286 – 304
13 Svar på motion om Andra alternativ för sociala
investeringsfonder
2022/255 305 – 314
14 Svar på motion om underhåll och utveckling
Vargöns stationsområde
2022/333 315 – 324
15 Svar på motion om fördjupad översiktsplan – FÖP,
för Frändefors
2023/404 325 – 341
16 Svar på motion om möjligheten och lämpligheten att
anlägga motionsrunda i Frändefors
2022/315 342 – 353
4
Kommunfullmäktige KALLELSE
2023-09-13
17 Möjliggör för invånarna att muntligen presentera
sina medborgarförslag
2023/668 354 – 418
18 Uppdrag – Omfångsrika ärenden inför beslut 2021/417 419 – 436
19 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
2023/551 437 – 521
20 Revidering av socialnämndens och
kommunstyrelsens reglementen
2023/823 522 – 548
21 Revidering av styrdokument ”Förhållnings- och
etiska regler för förtroendevalda”
2022/261 549 – 568
22 Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och
våld mot förtroendevalda
2023/545 569 – 579
23 Regler för tomtkö i Vänersborgs kommun 2023/742 580 – 590
24 Strategi för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
2021/103 591 – 669
25 Kommunernas klimatlöften 2024-2026 2023/544 670 – 697
26 Medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst
2023/172 698 – 715
27 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024 2023/774 716 – 721
28 Delårsrapport Kunskapsförbundet Väst januari-april
2023
2023/815 722 – 733
29 Årsredovisning 2022 för Kunskapsförbundet Väst 2023/734 734 – 785
30 Fråga om ansvarsfrihet 2022 för direktionen i
Kunskapsförbundet Väst
2023/734 786 – 790
31 Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om
omfördelning av investeringsbudget 2023 inom VAverksamheten
2023/731 791 – 800
32 Tilläggsanslag till socialnämnden med fördelning
från det generella statsbidraget
2023/724 801 – 806
33 Val av nämndemän för tiden 2024 – 2027 2023/132 807 – 812
34 Nominering till uppdraget som ersättare i Halle- och
Hunneberg AB
2023/821 813
35 Nominering till uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2023/718 814 – 815
36 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, demokratiberedningen och
barn- och utbildningsnämnden
2023/820 816
37 Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 2023/854 817
38 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2023/26 81