Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Det går inte längre att höra sammanträdet i efterhand enligt Vänersborgs önskemål

Kommunfullmäktigessammanträdet onsdag 19 juni klockan 13.00-21.00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare – Förslag Joakim Sjöling (S) och Ann-Helen Selander (M)
Ärendelista Dnr Sida
1 Fastställande av dagordning 2024/49
2 Personalekonomiska redovisning (PEKEN) 2023 2024/327 6 – 23
3 Medborgaförslag om att etablera ett utegym på
gräsmattan vid Roddklubben
2024/329 24
4 Medborgarförslag om att främja pollinerande
insekters överlevnad
2024/345 25 – 26
5 Medborgarförslag om att uppföra ett minnesmärke
för att hedra veteraner på veterandagen 29 maj
2024/348 27 – 28
6 Medborgarförslag om att införa sortering av
hårdplast på kretsloppsparken
2024/352 29
7 Medborgarförslag om uppröjning av
promenadslingan längs Karls Grav samt anläggning
av grillplatser
2024/356 30 – 31
8 Svar på motion om att undersöka möjligheten att få
information om vissa historiska och/eller kända
platser via QR-kod
2023/955 32 – 45
9 Svar på motion om att undvika halkolyckor – öka
utdelning av broddar
2023/1079 46 – 123
10 Ny arbetsordning kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
2024/73 124 – 143
11 Nämndsansvar för jakt och viltfrågor med tillhörande
frågor på kommunalägd mark
2023/977 144 – 158
12 Gemensamt kommunalförbund mellan Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
2023/539 159 – 204
13 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
ekonomistyrningsprinciper för Vänersborgs kommun
2024/294 205 – 218
14 Antagande av Fastighetspolicy (tidigare
Fastighetsstrategi)
2021/235 219 – 249
15 Revidering av kommunikationspolicy 2024/223 250 – 262
16 Antagande av Planeringsstrategi 2024–2028 2022/174 263 – 333
4
Kommunfullmäktige KALLELSE
2024-06-19
17 Styrande dokument för marknadsföring av externa
evenemang och verksamheter
2024/134 334 – 351
18 Aktieägartillskott och extra uppdragsersättning till
Halle och Hunneberg AB
2024/242 352 – 364
19 Revidering av regler för avgift inom förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg samt omsorg under
tid då förskola och fritidshem inte erbjuds
2024/282 365 – 405
20 Förslag på ny avfallstaxa för 2025 2024/283 406 – 445
21 Förslag på ny VA-taxa för 2025 2024/281 446 – 512
22 Godkännande av årsredovisning 2023 för Fyrbodals
kommunalförbund
2024/291 513 – 578
23 Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Fyrbodals
kommunalförbund (Underlag i föregående
mötespunkt)
2024/291
24 Godkännande av årsredovisning 2023 för
Samordningsförbundet Södra Vänern
2024/252 579 – 648
25 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Södra Vänern
2024/252
26 Kommunens delårsrapport april 2024 2024/60 649 – 697
27 Förslag till Mål- och resursplan 2025-2027 2024/11 698 –
1021
28 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2024 2024/26