Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Det går inte längre att höra sammanträdet i efterhand enligt Vänersborgs önskemål

Kommunfullmäktigessammanträdet onsdag 17 april klockan 18.00-21.00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare – Förslag Ann-Sofie Dolk Olsson (S) och Kalle Lundgren
(SD)
Ärendelista Dnr Sida
1 Fastställande av dagordning 2024/49 5 – 6
2 Medborgarförslag om att bygga vår egna
Smögenbrygga eller Mariestads sjöbodstorg
2024/226 7 – 8
3 Medborgaförslag om justering av stängningsdagar i
skola och förskola
2024/225 9 – 10
4 Medborgarförslag om en säker passage över
Djupedalsvägen till Frendo
2024/243 11 – 16
5 Motion om lokala insatser mot telefonbedrägerier 2024/263 17
6 Motion om inköp av portala metalldetektorer 2024/267 18
7 Svar på motion om tillköp av Västtrafiks Seniorkort
65+
2021/429 19 – 24
8 Svar på medborgarförslag om att seniorkort bör ges
redan vid 65+
2021/370 25 – 30
9 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för
Seniorkort/biljett på Västtrafik för innevånarna i
Vänersborgs kommun
2021/312 31 – 36
10 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för
seniorkort/biljett för boende i Vänersborg
2021/425 37 – 41
11 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för
gratisresor hos Västtrafik för innevånarna i
Vänersborgs kommun
2022/97 42 – 47
12 Svar på medborgarförslag om sänkning av
åldersgräns av fria resor för pensionärer
2022/114 48 – 53
13 Svar på medborgarförslag om sänka åldersgränsen
för seniorbiljett
2023/175 54 – 59
14 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för gratis
resor i kollektivtrafiken
2023/716 60 – 65
15 Svar på medborgarförslag om gratis kollektivtrafik
för 70 +
2023/1095 66 – 72
16 Nämndernas verksamhetsberättelser 2023 2024/8 73 – 291
3
Kommunfullmäktige KALLELSE
2024-04-17
17 Vänersborgs kommuns bokslut och årsredovisning
2023
2024/3 292 – 405
18 Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda
förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2022
2024/52
19 Val av ny revisor till Fyrbodals kommunalförbund 2024/214 406 – 412
20 Avsägelse/fyllnadsval av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige samt ersättare i
kommunstyrelsen
2024/256 413
21 Avsägelse/fyllnadsval av uppdrag som ersättare i
Demokratiberedningen
2024/238 414
22 Redovisning av medborgarförslag våren 2024 2024/16 415 – 423
23 Motionredovisning våren 2024 2024/31 424 – 437
24 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2024 2024/26 438