Trollhättans Stad

Lyssna på Trollhättans Stads kommunfullmäktige sammanträde i efterhand. Från klockan 15.00 dagen efter sammanträdet.

Kommunfullmäktige sammanträdet den 23 maj

01. Närvaro kommunfullmäktige 2022

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Meddelanden 2022

04. Val av politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen 2022

05. Avsägelser politiska uppdrag 2022

06. Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

07. Val av ledamot i Krisledningsnämnden

08. Val av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

09. Inkomna motioner 2022

10. Exploatering Lärketorpet – Tomtpris och förturstomter

11. Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

12. Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp – Ansvarsfrihet

13. Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst – Ansvarsfrihet

14. Förskola i Sylteskolans lokaler – Beslut om byggstart


Kommunfullmäktige sammanträdet den 25 april

01. Närvaro kommunfullmäktige 2022

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Revisionsplan 2022

04. Meddelanden 2022

05. Avsägelser politiska uppdrag 2022

06. Val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

07. Val av ledamot i Kommunstyrelsen

08. Val av ersättare i Utbildningsnämnden

09. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

10. Inkomna motioner 2022

11. Fråga från Peter Eriksson (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Stoppa exploateringen av jordbruksmark”

12. Uppföljning av bifallna motioner – April 2022

13. Redovisning av ej behandlade motioner – April 2022

14. Taxa för slamavgifter 2022

15. Årsredovisning 2021 Kunskapsförbundet Väst – Beviljande ansvarsfrihet

16. Årsredovisning 2021 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) – Begäran om ansvarsfrihet

17. Återremiss: Beslut med anledning av motion ”Framtidens äldreboende – för trygghet, gemenskap och hög kvalitet” (M)

18. Beslut med anledning av motion ”Utreda möjligheten att ha ett samarbete med Jerusalem”

19. Beslut med anledning av motion ”Visselblåsaren” (-)

20. Beslut med anledning av motion ”Manliga normer” (C)

21. Beslut med anledning av motion ”Medborgarförslag” (SD)

22. Beslut med anledning av motion ”Landbogården/Äldreboende i Åsaka” (C)

23. Beslut med anledning av motion ”Slumpmässiga drogtester i Trollhättans skolor” (SD)

————————————————————————–

Kommunfullmäktige 22-03.28 klockan 13.00
01. Närvaro kommunfullmäktige 202

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Avsägelser politiska uppdrag 2022

04. Val av ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

05. Val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

06. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Överförmyndarnämnden

07. Val av ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst

08. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi AB

09. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB

10. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

11. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

12. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2021 – Kvartal 4

13. Trollhättans Stads årsredovisning 2021

Del1

Del2

Del3

Del4

Del5

Del6

Del7

14. Ansvarsfrihet 2021 Revisionsrapport/Revisionsberättelse för år 2021

15. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2021

16. Markköp del av Propellern 8

17. Utbyggnad av Hedekullevägen i kvarteret Propellern

18. Tilläggsanslag utifrån statsbidrag ”skolmiljard 2022”

19. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Avhopparprogram”

20. Beslut med anledning av motion ”Utreda möjligheten att ha ett samarbete med Jerusalem”

21. Beslut med anledning av motion ”Visselblåsaren” (-)

——————————————————-

Kommunfullmäktige 2022-0228

17:30, Sessionssalen

01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Avsägelser politiska uppdrag 2022

04. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

05. Val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

06. Val av ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden

07.Val ledamot i överförmyndarnämnden

08. Val av en ledamot och en ersättare i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst

09. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi AB

10. Val av ledamot samt utseende av vice ordförande i Trollhättan Energi Elnät AB

11. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

12. Föredrag av revisorfirman

13. Inkomna motioner 2022

14. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Avhopparprogram”

15. Marköverlåtelseavtal kv Rävgrytet och kv Björnidet inom Lärketorpet

16. Markanvisningsavtal för del av Stallbacka 4:5

17. LSS-boende Slättbergsvägen 180-190 – Beslut om projektering och upphandling. Återremiss från kommunfullmäktige

18. Beslut med anledning av motion ”Lägg ut restaurangen i stadshuset på entreprenad” (M)

————————————————————————-
Kommunfullmäktige 2022-01-31

17:30, Sessionssalen

01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2022

04. Avsägelser politiska uppdrag 2022

05. Val av ledamot i Utbildningsnämnden

06. Val av ersättare i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst

07. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

08. Inkomna motioner 2022

09. Fråga från Peter Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Vad gäller beträffande påstående om kösituation?”

10. Svar på interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola”

11. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Avhopparprogram”

12. Antagande av policy för finansiell verksamhet, NÄRF

13. Antagande av revisionsreglemente, NÄRF

14. Partistöd 2022

15. Ny grundskola i Upphärad – Beslut om byggstart

16. Nytt produktionskök på Överby – Beslut om byggstart

17. Ombyggnation av Frälsegårdsskolan till förskola – Redovisning av lokalplanering

18. Ventilationsåtgärder och renovering av förskolan Myggan – Redovisning av lokalplanering

19. LSS-boende Slättbergsvägen 180-190 – Redovisning av förstudie samt beslut om projektering och upphandling

20. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2022 – Kultur- och fritidsnämnden

—————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet måndag 13 december klockan 17.30, Sessionssalen
01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag


03. Årets brobyggare 2021
04. Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2021 samt gratifikationsgåva till förtroendevald

5.-6 Avsägelser


07 Fråga Monika Tenberg (SD)

08. Fråga från Peter Eriksson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Vad gäller beträffande påstående om kösituation?”


09. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Var ska dom bo?”


10. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Vem ska stå för dessa kostnader?”


11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Finns det en siffra på dessa kostnader?”


12. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Kommer utredningen att vara klar innan valet hösten 2022?”


13 Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Gäller eran budget i Trollhättan?”


14. Inkomna motioner 2021

15. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Avhopparprogram”


16. Svar på interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola”


17. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2021

18. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2022 – Anmäls till kommunfullmäktige
19. Ramväxling posthantering


20. Marköverlåtelseavtal Lärketorpet – AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
21. Utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar för Chauffören 1

22. Bestämmelse avseende lokalbehovsprocess för Trollhättans Stad – Revidering

23. Förskola i Sylteskolans lokaler – Redovisning av lokalplanering

24 Avslutning

Kommunfullmäktige sammanträdet måndag 22 november klockan 17.30

01. Närvaro kommunfullmäktige 2021

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Meddelanden 2021

04. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2021

05. Avsägelse

06. Avsägelse

07. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom Omsorgsnämndens verksamhet 2022

08. Tillämpningsföreskrifter för taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2022

09. Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

10. Marköverlåtelseavtal Ekekullen – Peab Markutveckling AB

11. Beslut med anledning av motion ”Hälsoschema” (SD)

12. Beslut med anledning av motion ”Samtliga LSS boenden får tillbaka sin Ttela”

13. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Kultur- och fritidsnämndens ordförande ”Fotbollsplaners tillgänglighet”

14. Svar på interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordförande i omsorgsnämnden ”Landbogårdens framtid”

15. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ”Skyfall”

16 Svar på interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola”

17. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Kameraövervakning vid busshållplatser”

——————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet måndag 1 november klockan 13.00

01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

04. Val av ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

05. Val av ledamot i utseende av 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

06. Inkomna motioner 2021

07. Taxor och avgifter för Folkets park

08. Taxa för avfallsavgifter 2022

09. Vatten- och avloppstaxa 2022

10. Uppföljning bifallna motioner

11. Redovisning av ej behandlade motioner

12. Beslut med anledning av motion om ”Framtidens äldreboende – för trygghet, gemenskap och hög kvalitet” (M)

13. Begäran om utökad borgensram AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

14. Mål- och resursplan (MRP) 2022-2024/Budget 2022

budget del1

budget del2

budget del3

budget del4

budget del5

budget del6

budget del7


Kommunfullmäktige sammanträdet måndag 11 oktober klockan 17.30

Kallelse kommunfullmäktige 2021-10-11

01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag

Revisionsberättelse

ordförandeinfo

03. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

04. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

05. Val av ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

06. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

07. Inkomna motioner 2021

08. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ”Skyfall”

09. Inkommen interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola”

10. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Kameraövervakning vid busshållplatser”

11. Fråga från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola – Fungerar det bra för eleverna att åka buss till sina nya skolor?”

12. Fråga från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola – Är det lugnt på bussarna?”

13. Fråga från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola – Är det lugnt i skolorna?”

14. Fråga från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola – Har eleverna anpassat sig till varandra?”

15. Fråga från Monica Tenberg (SD) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Bussning av Kronans elever, Likvärdig skola – Har byten av skolor och bussningen fungerat bra, anser du?”

16. Avsiktsförklaring avseende Samgående av samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud till ett samordningsförbundsområde

17. Digitaliseringsstrategi för koncernen Trollhättans Stad – Antagande

18. Riktlinje för investeringar

19. Budget 2022 för revisionen

20. Trollhättans Stads uppföljning av budget och mål 2021 – Delårsbokslut augusti månad

21. Äskande om medel för Vuxenutbildningen 2021 Kunskapsförbundet Väst

22. Renovering och lokalanpassningar förskolan Citronfjärilen – Beslut om byggstart

23. Försäljning av mark från Alingsåker 4:8 till TEAB

24. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Kultur- och fritidsnämndens ordförande ”Fotbollsplaners tillgänglighet”

25. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ”Meddelarfrihet i kommunala bolag”

26. Svar på interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ”Oroligheter” i vår stad”

27. Beslut med anledning av motion ”P-skiva” (-)

28. Beslut med anledning av motion om ”Framtidens äldreboende – för trygghet, gemenskap och hög kvalitet” (M)

——————————————————————————–

Kommunfullmäktige sammanträdet 13 september 17.30

01. Närvaro

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen

04. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

05. Beslut om att entlediga ledamot

06. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

07. Val av ersättare i Kommunstyrelsen

08. Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

09. Val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

10. Val av ersättare i Utbildningsnämnden

11. Val av ledamot i Trollhättan Energi AB

12. Val av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB

13. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

14. Inkomna motioner 2021

15. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Kultur- och fritidsnämndens ordförande ”Fotbollsplaners tillgänglighet”

16. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ”Meddelarfrihet i kommunala bolag”

17. Inkommen interpellation från Kent Almkvist (C) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Landbogårdens framtid”

18. Inkommen interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ””Oroligheter” i vår stad”

19. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2021 – Andra kvartalet

20. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022

21. Allmänna val 2022 – Valdistriktsindelning, yttrande till länsstyrelsen

22. Taxor 2022 avseende myndighetsutövning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

23. Taxor 2022 för sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

24. Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB (FFAB)

25. Föreskrift om utfärdande av eldningsförbud och Delegation om att utfärda föreskrift om eldningsförbud

26. Trafiksäkerhetsprogram för Trollhättan

27. Revidering av Strategi för ekologisk hållbarhet för Trollhättans Stad

28. Riktlinjer för exploateringsavtal

29. Riktlinjer för markanvisningar

30. Marköverlåtelseavtal Lärketorpet

31. Reglering av tomträtter för flerbostadshus

32. Reglering av tomträtter för småhus

33. Tilläggsanslag statsbidrag utifrån ”extra skolmiljarden”

34. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Kärlekens stig”

35. Svar på interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Kommunens miljörankning”

36. Beslut med anledning av motion ”Uppdrag till berörda förvaltningar att samordna och förverkliga möjlighet till badplats” (M)

37. Beslut med anledning av motion ”Landbogården 2” (KD)38. Beslut med anledning av motion ”Mät drogförekomsten i våra stadsdelar med hjälp av vattenprover” (M)

38 Motion om drogförekomsten av droger i våra stadsdelar

——————————————————————————————-

Kommunfullmäktigesammanträdet måndag 21 juni klockan 17.30

Kallelse 2021-06-21

01. Närvaro kommunfullmäktige

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Utdelning av kulturpris 2021

04. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

05. Val av ledamot i Utbildningsnämnden

06. Val av ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

07. Fråga från Peter Eriksson (M) till Kommunstyrelsens ordförande ”Varför konkurrerar kommunen med restauranger i staden?”

08. Fråga från Peter Eriksson (M) till Kommunstyrelsens ordförande ”Fråga beträffande demonstration i Trollhättan”

09. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Är det med sanning överensstämmande att dra dom nya slussarna genom Skoftebyn?”

10. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Har KSO eller andra partier tillgång till slussarnas lokaliseringsutredning?”

11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Är beredskapen god eller planeras det för god beredskap i Trollhättan?”

12. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Är KSO lika oförstående som Ordf. i Omsorgsnämnden rörande ökning av IVO-anmälningar?”

13. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Rivning av Nohabs gamla semesterhem”

14. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Vad tänker Socialdemokraterna och KSO vidta för åtgärder mot rasism?”

15. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande ”Hur ställer sig Socialdemokraterna i Trollhättan till införande av marknadshyror?”

16. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Kärlekens stig”

17. Inkommen interpellation från Dana Roman Blomster (KD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Kommunens miljörankning”

18. Inkomna motioner 2021

19. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2021

20. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2021 – Första kvartalet

21. Taxor och avgifter 2021 inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde – Revidering

22. Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020

23. Dagvattenstrategi för Trollhättans kommun

24. Ombyggnation Källstorpsgården – Beslut om byggstart

25. Ny grundskola i Upphärad – Redovisning av lokalplanering

26. Markanvisning inom del av Överby Västra

27. Trollhättans Stads uppföljning av budget och mål 2021 – Aprilrapport

28. Reglemente för krisledningsnämnden

29. Val av ledamöter och ersättare Krisledningsnämnd

30. Beslut med anledning av motion ”Uppdrag till berörda förvaltningar att samordna och förverkliga möjlighet till badplats” (M)

31. Svar på interpellation från Monica Tenberg (SD) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Hälsoschema”

Avslutning

——————————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet måndag 24 maj

Kallelse kommunfullmäktige 2021-05-24

Mötesanteckningar från gruppledarmöte 2021-05-12

Inloggningslänk- förtroendevalda

Indelning inför kommunfullmäktige sammanträden 2021

01. Närvaro

02. Val av justerare och justeringsdag

03. Revisionsplan 2021

04. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen

05. Avsägelser av politiska uppdrag

06. Val av ledamot i utbildningsnämnden

07. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

08. Inkomna motioner 2021

09. Inkommen interpellation från ”Monica Tenberg (SD) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Hälsoschema”

10. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till kommunstyrelsens ordförande om ”hälsoschema”

11. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till kommunstyrelsens ordförande ”Köket på Landbogården”

12. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020 – Arbetsmarknads- och socialnämnden kvartal 4

13. Allmänna val 2022 – Valdistriktsindelning

14. Samgående av samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud till ett samordningsförbundsområde

15. Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst

16. Årsredovisning 2020 Kunskapsförbundet Väst

17. Agenda 2030 i Trollhättan – Strategi 1.0

18. Genomförandeavtal för kvarteret Oden – Fastighets AB Troden och Trollhättan Energi AB

19. Del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats – Tilläggsavtal nr 3 till Marköverlåtelseavtal

20. Nytt produktionskök på Överby – Redovisning av lokalplanering

21. Lokaler i Trollhättans stadshus – Redovisning av lokalplanering etapp 2

22. Utemiljö kring Trollhättans Stads stadshus

————————————————————————–

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april klockan 17.30

Kallelse kommunfullmäktige 2021-04-26

01. Närvaro kommunfullmäktige 2021

02. Val av justerare och justeringsdag

03-04. Politiska uppdrag – Meddelande från länsstyrelsen

05.Valärende val av ersättare och vice ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden

06. Redovisning av ej behandlade motioner

07. Uppföljning av bifallna motioner

08. Beslut om möjlighet för kommunstyrelsen att fatta beslut om vistelseförbud enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19

09. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) årsredovisning/bokslut 2020

10. Samordningsförbundet Årsredovisning/bokslut 2020

11. Riktlinjer kommunstyrelsens uppsiktsplikt

12. Riktlinjer för elektroniska kommunikationsanläggningar som master, torn, antenner och teknikskåp

13. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till Utbildningsnämndens ordförande ”Vad är god personalpolitik inom skolan?”

14 Beslut med anledning av motion ”Om flyttning av mobbaren” (L)

15. Beslut med anledning av motion ”Motion om gratischeck till familjerådgivningen” (KD)

Avslutning ordförande

—————————————————————-

Kommunfullmäktige måndag 29 mars klockan 13.00

Kallelse kommunfullmäktige 2021-03-29

01. Närvaro kommunfullmäktige 2021

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

04. Val av politiska uppdrag 2021

05. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020

06. Trollhättans Stads årsredovisning 2020 / Verksamhetsberättelse / Bokslut

Del1

Del2

Del3

Del4

Del5

07. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2020

08. Tilläggsanslag – Stadsparken

09. Tilläggsanslag – Klaffbron

10. Tilläggsanslag statsbidrag utifrån ”skolmiljarden”

11. Redovisning av förstudie och förenklad lokalplanering personalutrymmen på Edsborgs idrottsplats

12. Beslut med anledning av motion ”Renodling av undersköterskans arbetsuppgifter i hemtjänsten” (L)

13. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

14. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”om förhållandena på Vård- och Omsorgsboenden i Trollhättan”

15. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Delade turer i omsorgen”

16. Svar på interpallation från Annica Johansson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Vilken strategi har Socialdemokraterna för att nå måltalen för att minska antalet personal hos omsorgstagare?”

17. Beslut med anledning av motion ”Om flyttning av mobbaren” (L)

18. Beslut med anledning av motion ”Motion om gratischeck till familjerådgivningen” (KD)

19. Beslut med anledning av motion ”Helhetsgrepp gällande minskning av måsbeståndet i centrala staden” (M)

21. Beslut med anledning av motion ”Förbjud exploatering av kommunal jordbruksmark” (M)

22. Beslut med anledning av motion ”Det behövs ett nytt fokus på landsbygden” (C)

23. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Hur tas kommunens lokaler omhand?”

24. Svar på interpellation från Peter Eriksson (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Mörkande av planer för Edsborg”

25. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande ”Om ansvaret vid beslut om orosanmälningar”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till utbildningsnämndens ordförande ”Vad är god personalpolitik inom skolan?”

Avslutning/Avtackning


Kommunfullmäktige sammanträdet 2021-03-01

Kallelse kommunfullmäktige 2021-03-01

01. Närvaro kommunfullmäktige 2021

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Inkommen interpellation från Annica Johansson (M) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Vilken strategi har Socialdemokraterna för att nå måltalen för att minska antalet personal hos omsorgstagare?”

04. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

05. Val av politiska uppdrag 2021

06. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

07. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020

08. Revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 1999/00767)

09. Handlingsplan för hållbart resande

10. Upprustning av Sjölandabadet

11. Aktualitetsförklaring av Riktlinjer för bostadsförsörjning Trollhättans Stad 2016-2020

12. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Äldres psykiska hälsa” (L)

13. Svar på interpellation från Angelica Lundgren Bielinski (M) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Vad är egentligen den exakta kostnaden för nya Drottningtorget?”

14. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Insatser för äldre döva” (L)

15. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

16. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Vision om värdig framtida omsorg” (L)

17. Svar på interpellation från Angelica Lundgren Bielinski (M) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Rutiner vid anställning av personal i förskoleverksamhet”

18. Beslut med anledning av motion ”Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd skall kräva motprestation” (M)

19. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Ebo-lagens tillämpning i Trollhättan”

20. Beslut med anledning av motion ”Motion om införande av språkombud inom vård- och omsorgsverksamheten i Trollhättan”

21. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Mobilfri förflyttning av mobbarna”

22. Beslut med anledning av motion ”Renodling av undersköterskans arbetsuppgifter i hemtjänsten” (L)

23. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”om Västtrafiks framtida satsning på elbussar”

———————————————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet 21-02-01

Kallelse kommunfullmäktige 2021-02-01

01. Närvaro kommunfullmäktige 2021

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Informationer 2021

04. Inkommen motion- ”Framtidens äldreboende – för trygghet, gemenskap och hög kvalitet” (M)

05. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2021- Anmäls till kommunfullmäktige

06. Avsägelser av politiska uppdrag 2021

07. Val av politiska uppdrag 2021

08. Tillfällig reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

09. Partistöd 2021

10. Revidering av strategi för finansiell verksamhet

11. Revidering av ägardirektiv Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

12. Revidering av reglemente för Valnämnden

13. Reviderad Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)

14. Marköverlåtelseavtal för kvarteret Neontetran inom Alingsåker etapp 2

15. Markanvisningsavtal kv Propellern

16. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Förenklad biståndsbedömning i enlighet med socialtjänstlagen 4 kap 2 a §” (L)

17. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ”Interpellation gällande att Trollhättans Stad ska öppna en inredningsbutik!”

18. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Drop-in lämning av äldre” (L)

19. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Hur tas kommunens lokaler omhand?”

20. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Måltidsvänner” (L)

21. Svar på interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Landbogården”

22. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Nolltolerans mot undernäring” (L)

23. Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Hur har ni kommit fram till beslutet om att lägga ner Landbogården?”

24. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

——————————————————————

Trollhättans kommunfullmäktige sammanträde måndag 14 december 17.30

01. Närvaro kommunfullmäktige 2020

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Informationer 2020

04. Avsägelser politiska uppdrag 2020

05. Val politiska uppdrag 2020

06. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020

07. Månadsuppföljning för socialnämden


08. Taxa / Revidering av tillämpningsföreskrifter för taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

09. Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom omsorgsnämndens verksamhet 2021

10. Verksamhetsplan med budget 2021 Kommunstyrelsen

11. Försäljning av mark från Stallbacka 4:1 till Sörab Fastighetsförvaltning AB, Grundbergsvägen 11

12. Om- och tillbyggnation förskolan Toppluvan

13. Lokaler Folkets Park, beslut om byggstart

14. Uppdrag utreda framtida förutsättningar för att agera på biogasmarknaden

15.Beslut med anledning av motion ”Jämställdhetsintegrerad budgetprocess” (M)

16. Beslut med anledning av motion ”Minskad trafikrisk och ökad tillgänglighet till Öresjö badplats senast år 2023” (M)

17. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten” (L)

18. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

19. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Könsstympning i Trollhättans kommun”

20. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Djurpensionat som daglig verksamhet”

21. Avslut


Kallelse kommunfullmäktige 2020-11-23

01. Närvaro kommunfullmäktige 2020

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Avsägelser politiska uppdrag 2020

04. Val politiska uppdrag 2020

05. Politiska uppdrag 2020- meddelande från Länsstyrelsen

06. Tillfällig reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

07. Mål- och resursplan (MRP) 2021-2023/Budget 2021

08. Rätt för kommunstyrelsens ordförande att besluta om undantag för taxor och avgifter med anledning av Covid- 19

09. Redovisning av ej behandlade motioner 2020

10. Uppföljning bifallna motioner 2020

11. Taxa för kopia av allmän handling mm

12. Taxa för avfallsavgifter 2021

13. Vatten- och avloppstaxa 2021

14. Friluftsplan 2020

15. Medverkan i framtagande av lokal koldioxidbudget

16. Försäljning av tomträttsfastigheten Eken 5, Kungsgatan 64

17. Redovisning av lokalplanering avseende ombyggnation Källstorpsgården

18. Försäljning av mark från Stallbacka 3:1 till Renolack AB

——————————————————————————–

Kommunfullmäktige sammanträdet måndag den 12 oktober klockan 17.30

Kallelse kommunfullmäktige 2020-10-12

01. Närvaro

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Information- Katja Saari & Martin Linnér informerar om kommande kontaktcenter

04. Avsägelser politiska uppdrag 2020

05. Val politiska uppdrag 2020

06. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Landbogården”

07. Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Mörkande av planer för Edsborg”

08. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande ”Om ansvaret vid beslut om orosanmälningar”

09. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till utbildningsnämndens ordförande ”Vad är god personalpolitik inom skolan?”

10. Inkommen motion från Cecilia Gustafsson (M) ”Mät drogförekomsten i våra stadsdelar med hjälp av vattenprover”

11. Inkommen motion från Cecilia Gustafsson (M) ”Helhetsgrepp gällande minskning av måsbeståndet i centrala staden”

12. Inkommen motion från Jennie Bergius Eriksson (M) ”Uppdra till berörda förvaltningar att samordna och förverkliga möjlighet till badplats”

13. Inkommen motion från Dana Roman Blomster (KD) ”Motion om införande av språkombud inom vård- och omsorgsverksamheten i Trollhättan”

14. Inkommen motion från Dana Roman Blomster (KD) ”Motion om gratischeck till familjerådgivningen”

15. Inkommen motion från Jennie Bergius Eriksson (M) ”Förbjud exploatering av kommunal jordbruksmark”

16. Sammanträdesplan 2021 Kommunfullmäktige

17. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020

18. Budget för revisionen 2021

19. Delårsrapport, augusti

20. Borgenspolicy

21. Amorteringsfrihet Folkets hus

22. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomiska förening

23. Taxa för prövning och tillsyns inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun

24. Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

25. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter Överby/Innovatum

26. Införande av kontaktcenter – Beslut om byggstart

27. Marköverlåtelseavtal Gullön 10

28. Markpriser för industrimark

29. Beslut med anledning av motion ”Förväntansdokument för grundskolan” (L)

30. Beslut med anledning av motion ”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Ung satsning för framtida bemanning i omsorgen” (L)

31. Beslut med anledning av motion ”Inför språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen” (M)

—————————————————————————

Kommunfullmäktige måndag den 14 september klockan 13.00

Kallelse kommunfullmäktige 2020-09-14

01. Närvaro

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Information- ”Revisionens granskning av lokalförsörjningsprocessen”.

04. Politiska uppdrag 2020- meddelande från Länsstyrelsen

05. Fråga från Monica Tenberg (SD) till Utbildningsnämndens ordförande om ”Hur många barn har uteblivit från skolstarten denna hösttermin?”

06. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Nohabs fd. semesterhem, Sjölanda 5:10. Sköter vi vårdnadsplikten för denna fastighet?”

07. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande om ”Eidar och Kraftstadens vårdnadsplikt för sina fastigheter”

08. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Eidar och Kraftstadens vårdnadsplikt för sina fastigheter”

09. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Kan Kommunstyrelsens ordf. bjuda in polisen eller Säpo till nästkommande kommunstyrelsemöte?”

10. Fråga från Lasse Henriksen (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Var det alldeles nödvändigt av ”majoriteten” att lägga ner Landbogården?”

11. Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Hur har ni kommit fram till beslutet om att lägga ner Landbogården?”

12. Inkommen interpellation från Sofia Lindholm (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande ”Hur tas kommunens lokaler omhand?”

13. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till Kommunstyrelsens ordförande ”Interpellation gällande att Trollhättans Stad ska öppna en inredningsbutik!”

14. Inkomna motioner

15. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

16. Taxor för sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2021

17. Myndighetstaxa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2021

18. Borgenspolicy

19. Tilläggsavtal Innovatum Södra / Etapp 2

20. Omreglering av tomträttsavgäld, småhus

21. Försäljning av tomträtt Topplocket 1

22. Överenskommelse om fastighetsreglering, Stallbacka 2:1 och Magneten 2

23. Amorteringsfrihet Folkets hus

24. Beslut med anledning av motion ”Inför huskurage!” (C)

25. Beslut med anledning av motion ”Avskaffa förslag till beslut av en motion som behandlad/besvarad” (M)

26. Beslut med anledning av motion ”Höjd ambitionsnivå inom miljöområdet genom att anta målet att senast 2025 placera sig topp tio bland Sveriges 290 kommuner i årlig kommunranking” (M)

27. Beslut med anledning av motion ”Inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Trollhättans Stad” (M)

28. Beslut med anledning av motion ”Klimatreducera stadens offentliga resor” (M)

29. Svar på interpellation från Angelica Lundgren Bielinski (M) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Rutiner vid anställning av personal i förskoleverksamhet”

30. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Könsstympning i Trollhättans kommun”

31. Svar på interpellation från Bedros Cicek (KD) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Ogiltig skolfrånvaro på våra högstadier”

32. Svar på interpellation från Angelica Lundgren Bielinski (M) ställd till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ”Vad är egentligen den exakta kostnaden för nya Drottningtorget?”

33. Svar på interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

34. Svar på interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Låt lagen om EBO gälla i hela kommunen, inte delar därav”

35. Svar på interpellation från Raul Eriksson (-) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Trygg och säker fritid”

——————————————————————————————————-

Kommunfullmäktige 22 juni klockan 17.30

01. Närvaro

02. Val av justerare & justeringsdag

03. Informationer 2020

04. Avsägelser politiska uppdrag 2020

05. Val av ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

06. Val av ledamot i Kunskapsförbundet Väst

07. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2020

08. Delårsuppföljning, aprilrapporten

09. Nytt verksamhetsområde VA Gärdhem Artorp

10. Hållbarhetsprogram för Vårvik och Hjulkvarnelund

11. Försäljning av mark från Stallbacka 3:1 till A:ssons Entreprenad och Konsult AB

12. Försäljning av mark från Stallbacka 3:1 till Aternus Fastighet AB

13. Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheten Brandpumpen 2 och Stallbacka 3:1

14. Antagande av detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 m fl, Hjulkvarnelund

15. Antagande av detaljplan för Knorretorpet, Vårvik

16. Antagande av detaljplan för Stridsbergsområdet, Vårvik

17. Taxa inom förskola 2020

——————————————————————–

Kommunfullmäktige 25 maj klockan 17.30

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt justeringsdag

3.Informationer 2020 Dnr 2020/00008

Aron Larsson, Ernst and Young AB, informerar om ”Granskning av beredning av investeringar och kommunal borgen”.

 1. Politiska uppdrag 2020-meddelande från Länsstyrelsen Dnr 2020/00039

Länsstyrelsen meddelar:

Till ny ersättare efter Pia Dhalén (C) har Jörgen Almkvist (C) utsetts.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandet till handlingarna.

 1. Avsägelser politiska uppdrag 2020 Dnr 2020/00040

Aaliyah Faduma Hassan Mohamed (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kunskapsförbundet Väst.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

2 (5)

Ärende

 1. Val av ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst Dnr 2018/00693

Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod t o m 31 december 2022 välja en ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst efter Aaliyah Faduma Hassan Mohamed (M).

 1. Årsredovisning 2019 Dnr 2020/00071

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Trollhättans Stad.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt årsredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas verksamhetsredogörelser.

Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt ärende om behandling av budgetutfallet genom förändring av interna resultatfonder och ombudgering (investeringsanslag).

 1. Ansvarsfrihet 2019 Revisionsrapport/Revisionsberättelse för år 2019 Dnr 2020/00079

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2019.

3 (5)

Ärende

 1. Trollhättans Stads bokslutsutfall 2019 Dnr 2020/00221

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om överföring av anslag för driftbudgeten enligt skrivelse 2020-02-25. Resultatfonderna minskas med – 3 368 tkr netto.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ombudgetering av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 53 746 tkr till 2020, varav 45 131 tkr är beaktad i 2020 års investeringsplan, samt 7 000 tkr till 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att höja investeringsramen med 8 615 tkr för 2020. Finansiering sker via likvida medel.

Kommunfullmäktige beslutar att beakta ombudgeringen av 7 mkr av exploateringsprojekt till 2021 i MRP 2020–2023/ Budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden undantag från överföring av 2019 års anslag.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas och den egna förvaltning slutredovisningar av investeringsanslag.

 1. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst Dnr 2020/00398

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 2019 års verksamhet.

 1. Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst Dnr 2020/00399

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna direktionens förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst att gälla från 2021-01-01.

4 (5)

Ärende

 1. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse 2019 Dnr 2020/00422

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbunds-direktionen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

 1. Årsredovisning/bokslut 2019 Samordningsförbundet Dnr 2020/00421

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

 1. Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv Dnr 2019/00719

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ersätta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultat utjämningsreserven”, som antogs i kommunfullmäktige 2012-11-05 (KF § 14) kommunfullmäktige, med ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).

5 (5)

Ärende

 1. Rätt för kommunstyrelsens ordförande att besluta om undantag för taxor och avgifter med anledning av Covid- 19 Dnr 2020/00418

Förslag till beslut Kommunfullmäktig beslutar att kommunstyrelsens ordförande efter samråd med kommunstyrelsens presidium äger rätt att besluta om undantag i gällande bestämmelser om taxor och avgifter som kommunfullmäktige tidigare beslutat. Kommunstyrelsens ordförande ska anmäla eventuella beslut till berörd nämnd samt kommunstyrelsen. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2020.

 1. Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats Dnr 2018/00093

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till marköverlåtelseavtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats och medge förlängning av att påbörja byggnationen tom 2021-06-30.

 1. Marköverlåtelseavtal Fotkvarnen 2 Dnr 2020/00137

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal där Staden överlåter område av Hjortmossen 1:1 till Trenum Trollhättan AB för 4552 000 kr.

 1. Markanvisning område inom Fors 1:1 Dnr 2019/00462

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

———————————————————————————————–

Kommunfullmäktige måndag den 27 april klockan 17.30

Upprop och information

01. Val av ledamot i Kommunrevisionen

02. Inkomna motioner

03. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”om Västtrafiks framtida satsning på elbussar”

04. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”om förhållandena på Vård- och Omsorgsboenden i Trollhättan”

05. Ägardirektiv AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

06. Årsredovisning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

07. Investeringsmedel Hjulkvarnelund

08. Ramväxling Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden

09. Trollhättans Stads Kommunikationspolicy

10. Villkor för bidrag till enskilda vägar

11. Marköverlåtelseavtal Ekekullen 2

12. Exploateringsavtal avseende Nyckleby 1:34 m.fl. Leif och Eva Eriksson

13. Detaljplan Stridbergsbron del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 m fl Vårvik och Hjulkvarn

14. Plats för framtiden Översiktsplan 2013 – Aktualitetsprövning

15. Om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall – Beslut om byggstart

16. Årsredovisning Kunskapsförbundet Väst 2019

17. Utökat verksamhetsområde vatten- och avlopp

18. Attestbestämmelser för Trollhättans Stad

19. Försäljning av tomträttsfastigheten Silvertärnan 1

20. Deltagande på distans för styrelse och nämnder

21. Redovisning av ej behandlade motioner 2020

22. Redovisning av bifallna motioner 2020

23. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2019

——————————————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträde måndag 2 mars klockan 17.30

Upprop

01. Avsägelser politiska uppdrag 2020

02. Val av ledamot i Kommunrevisionen

03. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

04. Val av ersättare i Utbildningsnämnden

05. Inkommen interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Könsstympning i Trollhättans kommun”

06. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

07. Inkommen interpellation från Lasse Henriksen (SD) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Låt lagen om EBO gälla i hela kommunen, inte delar därav”

08. Inkommen interpellation från Raul Eriksson (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Trygg och säker fritid”

09. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Omsorgsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

10. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Ebo-lagens tillämpning i Trollhättan”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Utbildningsnämnden ”Mobilfri förflyttning av mobbarna”

12. Inkomna motioner 2020

13. Tillägg taxa för serveringstillstånd

14. Ägardirektiv Trollhättan Energi AB

15. Ägardirektiv Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

16. Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning avseende Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

17.Borgensram Trollhättan Energi AB (TEAB) – Utökad borgensram för perioden 2020-2024

18. Återremiss- Personalpolicy för Trollhättans Stad

19. Informationssäkerhetspolicy – Revidering

20. Marköverlåtelseavtal kv Neontetran – JSAM AB

21. Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

22. Beslut med anledning av motion ”Liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Valfrihet i vård och omsorg inom hemtjänsten” (L)

23. Avsägelse

24. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadens ambition när det gäller ansvaret för att åtgärda Tippen i Torpa, Sjuntorp?”

25. Svar på interpellation från Jennie Bergius Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Hedersrelaterat våld”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

27. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

28. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

—————————————————————–

Måndag 3 februari klockan 17.30

Upprop

01. Revisionsrapporter – Anmälda till kommunfullmäktige 2020

02. Nämndernas verksamhetsplan med budget 2020 – Anmäls till kommunfullmäktige

03. Avsägelser politiska uppdrag 2020

04.Politiska uppdrag 2020 – Meddelande om valbarhetshinder

05. Val av ledamot i AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

06.Val av ledamot i Utbildningsnämnden

07. Val av ledamot i Kommunrevisionen

08. Fyllnadsval av nämndeman i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 – 2023

09. Fråga från Monica Tenberg (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om ”Insatser för hemtjänstpersonal och andra som jobbar på Kronogården när det är oroligheter där”

10. Inkommen interpellation från Peter Eriksson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om ”Chef som gör parodi på allvarlig händelse”

11. Inkommen interpellation från Anders Castberger (L) Om Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv

12. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren BielinskiM) Rutiner vid anställning av personal i förskoleverksamhet

13. Inkommen interpellation från Angelica Lundgren Bielinski(M) Vad är den exakta kostnaden för Drottningtorget

14.Inkommen interpellation från Bedros Cicek (KD) Ogiltig skolfrånvaro på våra högstadier

15. Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg – Nya avgiftsnivåer för maxtaxa fr o m 2020-03-01

16. Kvalitetspolicy för Trollhättans Stad

17. Personalpolicy för Trollhättans Stad

18. Hållbarhetspolicy för Trollhättans Stad

19. Mål- och resursplan (MRP) 2020-2022/Budget 2020 – Revidering

20. IT-tjänstekatalog Trollhättans Stad – Omfördelning av budget

21.Partistöd 2020

22. Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140 – Beslut om byggstart

23. Byggnation för akutlogi kvinnor – Beslut om byggstart

24. Beslut med anledning av motion ”Det behövs nya riktlinjer för hur kommunen tillsätter lediga tjänster!” (M)

25. Beslut med anledning av motion ”Dags att byta ut ordet brukare i Trollhättans Stad” (M)

29.Svar på interpellation från Sofia Lindholm (C) Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”


26.Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Stadsdelen Kronogården”

22. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Om våldsbejakande extremism”

23. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Köksutredningen”

25. Svar på interpellation från Cecilia Gustafsson (M) ställd till ordförande i Kommunstyrelsen ”Interpellation gällande att Barnkonventionen nu blir lag”

26. Svar på interpellation från Anders Castberger (L) ställd till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden ”Strategin integration/inkludering ur ett horisontellt perspektiv”

————————————————-

Lämna ett svar