Vänersborgs kommun

Lyssna på Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Fullmäktigesammanträdet onsdagen den 15 april


1 Mötet öppnas


2 Närvaro


3 Val av justerare – förslag Robert Johansson (KD) och
Bo Carlsson (C)


4 Kort information – Granskningsrapport om
sjukfrånvaro och lokalsamordning, därefter
revisionsberättelse för år 2019 – 20 min Torsten
Gunnarsson


5 Kommunens och nämndernas årsredovisning 2019 2020/3


6 Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2019
2020/166


7 Nämndernas verksamhetsberättelser 2019 2020/8


8 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020 2020/26


9 Motion om att införa bostad först som norm i
kommunens hemlöshetsarbete
2020/141


10 Motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser 2020/145


11 Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar år2020 för samhällsbyggnadsnämnden
2020/100


12 Utökad investeringsbudget för strategiskt markköp
inom pågående planarbete för Trestad center västra
2020/98


13 Årsredovisning, bokslut 2019 samt begäran om
ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2020/111


14 Motion om Fortsätt, men gör rätt! 2019/397


15 Motion om att kommunalt drivna verksamheter
erbjuder möjlighet att betala med kontanter
2020/105


16 Motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018/110


17 Riktlinjer för beredskap, civilt försvar och
säkerhetsskydd perioden 2019-2022
2019/409


18 Redovisning av medborgarförslag våren 2020 2020/16


19 Motionsredovisning våren 2020 2020/31


20 Motion om det är på tiden att vi går vidare -kommunfullmäktige direktsänds på webben
2019/45


21 Lokalförsörjningspolicy och riklinjer för
lokalförsörjning
2020/87


22 Köp av del av Fastighet Vänersborg Hunneberg 1:5,Bergagården
2019/330


23 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
återstående delen av mandatperioden 2019-2022
2018/308


24 Ansvar och budget för Stiftelsen Bergagården 2020/57

25 Meddelandelista till kommunfullmäktige 202

26 Valärende

27 Uppvacktning

———————————————————————

Fullmäktigesammanträdet onsdag den 18 mars klockan 18.00

1 Mötet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare – förslag Reidar Eriksson (S) och Gunnar Henriksson (L)

4 Information – Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen)

16 Ändrat regelverk för sammankomster via digitala sammankomster

7 Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen) 2020/62

8 Revidering av styrdokument för Vänerhamn AB 2018/198

9 Motion om att ersätta kommunens firande av Earth hour med en dialog om Agenda 2030 2020/109

10 Jonas Larsson (C) med avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020/110

11 Anton Lidell (M) med avsägelse av samtliga politiska uppdrag 2020/116

12 Vänersborgs innerstad -Program för bevarande och utveckling 2019/163

13 Samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg 2020/77

——————————————————————

Fullmäktige onsdagen den 12 februari klockan 18.00 i Folkets Hus festsal

Upprop

1  Val av justerare, förslag: Lena Eckerbom Wendel (M), Kurt Karlsson (SD)

Avtackning

2  Gunnar Johansson (MBP) med avsgäelse från uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden samt nominering av ny ledamot

3  Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter nominering från miljöpartiet

4  Aleksander Runge (S) med avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nominering av ny ledamot

5  Maria Nilsson (KD) med avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen

6  Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

7  Begäran om utökad budget 2020 för investering av e- arkivet

8  Antagande av policy för kommunens representation och uppvaktningar

9  Svar på motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan

10  Medborgarförslag om Multiarena på Katrinedal

11  Medborgarförslag om renovering och underhåll av omklädningsrum på Idrottshuset

12  Medborgarförslag om att sänka produktionen av CO2

13  Medborgarförslag om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun

14  Medborgarförslag om beslysning utefter gång- och cykelväg i Grunnebo

15  Medborgarförslag om ökad säkerhet för barn men även vuxna vid Botereds fotbollsplan

16  Medborgarförslag om gång- och cykelväg från E45 längs Rösebovägen till Brasmerud korsningen

17  Interpellation till socialnämndens ordförande – Har kommunen lyckats undvika de värsta scenarierana

18  Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020

19 Motion från Anders Strand(SD) om att upphöra med Könssegrerade badtider

20 Avsägelse av Elias Jacovitch (KD) i stiftelsen Bergagården

21 Fråga till Ks.ordförande om Vad görs för att finna en lösning av en ny sessionssal för fullmäktige

22 Nominering av Magnus Lilja (V) till Ledamot Barn och utbildningsnämnden Eva Lindgren ersättare

23 Motion om kommunal driven verksamhet ges möjlighet att betala med kontanter av Anders Strand(SD)

——————————-

Onsdagen den 18 december klockan 18.00

Tyvärr så hade vi datorhaveri ljudet kommer från mobiltelefon

1 Sammanträdet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare, förslag: Robert Johansson (KD), Ann-Britth Fröjd (C)

Föredrag nästan hela med

4 Nominering av Kent Javette (S) som ersättare i socialnämnden 2019/412 4 – 5

5 Monica Andersson (V) med avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2019/482 6 – 8

6 Nominering till fyllnadsval av revisor i Fyrbodals kommunalförbund 2018/377 9 – 10

7 Utöka verksamhetsområde för VA vatten och avlopp vid Timmervik 2019/431 11 – 18

8 Begäran om utökad investeringsbudget för Odenkök, Oden 1 2019/434 19 – 27

9 Delårsrapport för Kunskapsförbundet Väst, augusti 2019 2019/435 28 – 72

10 Delårsrapport för Fyrbodals Kommunalförbund per juni 2019 2019/449 73 – 101

11 Interpellation till socialnämndens ordförande om Habiliteringsersättning 2019/477 102

12 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Uppdatering Arbetsförmedling i Vänersborg 2019/476 103

13 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2019 2019/26

14 Avsägelse av uppdrag i kultur och fritidsnämnden

15 Motion om att redovisa kostnader i kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.

16 Fråga om Afi Socalmänden av Lena Medell

17 Interpellation Miljö i teori och praktik av Stefan Kärvling ( v)

18 Nominering av ny ersättare i socialnämden
19 Avslut av sammanträdet

—————————————————————————-

Onsdagen den 27 november klockan 18.00

1 Sammanträdet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare: förslag Madelaine Karlsson (S), Peter Göthblad (L)

4 Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige, Magnus Ekström (KD) 2019/422 5

5 Nina Schmidt (M) med avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 2019/438 6

6 Christer Bogren (MP) med avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 2019/444 7

7 Nominering av Sivert Rölvåg (V) för uppdrag som ersättare i Fastighets AB Vänersborg 2019/400

8 Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborgs kommun år 2030 2017/144 8 – 107

9 Ändring av stadgar, för stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 2019/288 108 – 123

10 Detaljplan för Galeasen 1, med flera i Vänersborgs kommun 2018/380 124 – 252

11 Utbetalning av partistöd 2020 2019/39 253 – 256

12 Tilläggsanslag till Kultur- och fritidsnämnden 2019 2019/286 257 – 271

13 Ansökan om budgettillskott avseende elevökning under 2019 2019/377 272 – 279

14 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag i budget 2019 2019/390 280 – 294

15 Antagande av taxa enligt livsmedelslagen 2019/420 295 – 318

16 Svar på uppdrag angående lika villkor till allmänna handlingar för förtroendevalda 2019/190 319 – 323

17 Svar på motion om hållbar ekonomi 2019/129 324 – 329

18 Interpellation till socialnämndens ordförande – Skrivelse till statsrådet Morgan Johansson 2019/460 330

19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skrivelse till statsrådet Morgan Johansson 2019/459 332

20 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens förpliktelser mot flygplatsbolaget 2019/456 331

21 Motion att öka tryggheten i Vänersborg (SD)

22 Meddelande lista

23 Magnus Ekström (KD som ny ledamot i kunskapsförbundet Väst

24 Mötet avslutas

———————————————————-

Onsdagen den 23 oktober klockan 18.00

1 Sammanträdet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare, förslag: Henrik Harlitz (M), Lena Mjörnell (SD)

4 Jeanette Dahlbom (M) med avsägelse av samtliga uppdrag 2019/380 5

5 Morgan Larsson (MBP) med avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt samn nominering av ny nämndeman 2019/382 6 – 7

6 Magnus Kesselmark (V) med avsägelse av uppdrag som ersättare i Fastighets AB 2019/400 8

7 Nominering av Eva Andersén (S) som ny ersättare som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2019/348 9 – 10

8 Begäran om extra medel från medlemskommunerna i Kunskapsförbundet Väst 2019/200 11 – 18

9 Ansökan om ytterligare medel för vuxenutbildningen 2019/271 19 – 32

10 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande 2019/358 33 – 38

11 Delårsrapport augusti 2019 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – NÄRF 2019/365 39 – 99

12 Delårsrapporter augusti 2019 2019/12 100 – 167

13 Granskning av revisorena

14 Redovisning av partistöd 2018 2019/38 168 -187
15 Översyn av kommunens regler för mål- och resultatstyrning 2019/353 188 – 198

16 Vänersborg kommuns inriktningsmål 2021 2019/235 199 – 207

17 Framtidens bibliotek 2019/379 208 – 223

18 Revidering av plan- och bygglovstaxa 2019/270 224 – 332

19 Samverkan för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg 2018/184 333 – 343

20 Försäljning av Vallen 1 2019/279 344 – 352

21 Ändring av markanvisning för Utgården 2 2019/307 353 – 371

22 Utöka verksamhetsområde södra Timmervik 2019/373 372 – 378

23 Utöka verksamhetsområde Nordkroken Lindås 2019/374 379 – 385

24 Redovisning av medborgarförslag hösten 2019 2019/16 386 – 390

25 Motionsredovisning hösten 2019 2019/31 391 – 396

26 Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställe vid Rånnum skola i Vargön 2019/394 397

27 Medborgarförslag om Assistanshund som hjälpemedel 2019/404 398 3 Kommunfullmäktige KALLELSE 2019-10-23

28 Motion om Partistöd 2019/399 399 – 400

29 Motion om Fiske på Hunne- och Hallberg 2019/398 401

30 Motion om Fortsätt, men gör rätt! 2019/397 402 – 403

31 Svar på motion om presentation av de kommunala bolagen i kommunfullmäktige 2018/306 404 – 410

32 Svar på motion om fler parksoffor i Vänersborgs kommun 2018/322 411 – 421

33 Svar på motion om fler papperskorgar i Vänersborgs kommun 2018/323 422 – 429

34 Svar på motion om att anlägga parkeringsplatser på Vallgatan 19-21 2019/166 430 – 434

35 Svar på motion om när är det rätt tid för att tänka nytt? 2019/231 435 – 441

36 Svar på motion om att fullmäktige behöver bra underlag 2019/289 442 – 446

37 Svar på motion om resursfördelningsmodell till Kunskapsförbundet Väst 2019/300 447 – 454

38 Svar på motion om budgetbeslut i juni – är det bra ? 2019/44 455 – 459

39 Meddelandelista till Kommunfullmäktige 2019 2019/26

40 Medborgarförslag Att förbättra trafiksäkerheten i Brålanda

41Medborgarförslag Att förbättra trafiksäkerheten i Bråkanda

42 Maria Abrahamsson (S) avsäjer sig uppdraget i Socialnämden

43 Henrik Harliz (M) avsäjer sig uppdraget som ledamot i (NRF)

44 Bengt Frid (KD) avsäjer sig uppdraget som ersättare i fullmäktige

45 Fråga till samhällsbyggnadsnämnden från Lutz Rininstrand

46 Göran Nilsson (SD) avsäjer sig sitt uppdrag som ersättare i Barn och utbildningsnämnden och ersätts av Krister Zimmergren (SD)

47 Motion att införa Rättviks modellen i Vänersborg av (SD)

48 Motion av sparkrav av Anders Strand (SD)

49 Fråga av Anders Strand (SD)

50 Fråga om Villa Björkås av Anders Strand (SD)

51 Sammanträdet avslutas

———————————————

Sammanträde med Kommunfullmäktige,
onsdag 18 september 2019
Tid: Kl 18:00
Plats: Festsalen Folkets hus, Kungsgatan 15 Vänersborg

Ärendelista Dnr Sida
1 Sammanträdet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare: förslag Jeanette Dahlbom (M)
Anders Wiklund (MP)


4 Information: Vänerns Vattenvårdsförbund


5 Nominering av Bo Silfverberg (V) till uppdrag som
ledamot kultur- och fritidsnämnden
2019/292
6 Taym Albaghdade (S) med avsägelse från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
2019/348
7 Antagande av taxor 2020 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2019/315
8 Antagande av taxa enligt strålskyddslagen 2019/267


9 Delårsrapport för Kunskapsförbundet Väst april
2019
2019/327


10 Godkännande av program rörande privata utförare 2019/17
11 Reviderade anvisningar till Regler för utdelning av
minnesgåva till anställda och förtroendevalda
2018/192
12 Fastställande av sammanträdestider för
kommunfullmäktige år 2020
2019/337

13 Svar på motion om att utreda besparing av partistöd 2018/356


14 Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten 2019/332
15 Interpellation till kommunstyrelsen ordförande –
Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier
2019/352


16 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2019 2019/26
17 Val av nämndemän från 2020 2019/105

18 Medborgarförslag att göra Mariedal Östra till ett naturreservat

19 Fåga till kommunstyrelsens ordförande – genomlysning av förvaltingsorgensationen

20 Ola Wesly (SD) med avsögelse från uppdraget som ledamot I barn och utbildningsnämden
21 Sammanträdet avslutas