Vänersborgs kommun

Lyssna på Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Sammanträde med Kommunfullmäktige,
onsdag 18 september 2019
Tid: Kl 18:00
Plats: Festsalen Folkets hus, Kungsgatan 15 Vänersborg

Ärendelista Dnr Sida
1 Sammanträdet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare: förslag Jeanette Dahlbom (M)
Anders Wiklund (MP)


4 Information: Vänerns Vattenvårdsförbund


5 Nominering av Bo Silfverberg (V) till uppdrag som
ledamot kultur- och fritidsnämnden
2019/292
6 Taym Albaghdade (S) med avsägelse från uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
2019/348
7 Antagande av taxor 2020 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2019/315
8 Antagande av taxa enligt strålskyddslagen 2019/267


9 Delårsrapport för Kunskapsförbundet Väst april
2019
2019/327


10 Godkännande av program rörande privata utförare 2019/17
11 Reviderade anvisningar till Regler för utdelning av
minnesgåva till anställda och förtroendevalda
2018/192
12 Fastställande av sammanträdestider för
kommunfullmäktige år 2020
2019/337

13 Svar på motion om att utreda besparing av partistöd 2018/356


14 Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten 2019/332
15 Interpellation till kommunstyrelsen ordförande –
Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier
2019/352


16 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2019 2019/26
17 Val av nämndemän från 2020 2019/105

18 Medborgarförslag att göra Mariedal Östra till ett naturreservat

19 Fåga till kommunstyrelsens ordförande – genomlysning av förvaltingsorgensationen

20 Ola Wesly (SD) med avsögelse från uppdraget som ledamot I barn och utbildningsnämden
21 Sammanträdet avslutas