Vänersborgs kommun

Lyssna på Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Dagen efter sammanträdet klockan 16.00 finns ärendena att lyssna på i efterhand

Kommunfullmäktige sammanträdet 21 oktober

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare – förslag Ann-Britth Fröjd (C) och
Tommy Christensson (M)
4 Fastställande av dagordning 2020/299


5 Ordförandeinformation


6 Information – Presentation av kommunens helägda
bolag


7 Information – Granskningsrapport/Revisionsrapport –
Granskning av uppföljning och kontroll av
försörjningsstöd


8 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
5 – 6
9 Delårsrapport augusti 2020 2020/12 7 – 70


10 Delårsrapport 2020

11 Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften 2020/316 71 – 97


12 Svar på motion om social investeringsfond 2014/274 98 – 114


13 Svar på motion om löneutbetalning den 25:e för
kommunens anställda
2019/157 115 – 121


14 Förslag till skattesats 2020/334 122 – 124
15 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska
förening
2020/320 125 – 147


16 Motionsredovisning hösten 2020 2020/31 148 – 154
17 Redovisning av medborgarförslag hösten 2020 2020/16 155 – 160
18 Redovisning av partistöd 2019 2020/38 161 – 179


19 Förslag om nya taxor 2021 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2020/263 180 – 238
20 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
om lämplig markanvisning
2020/365 239
21 Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om
Fördjupad översiktsplan – FÖP, Brålanda

22 Nominering av ny ersättare för Bolagsstyrelsen för Hunnebergs kungajakt och viltmuseum

23 Nominering av ny ersättare i barn och utbildningsnämnden

24 Avsägelse av ledamot i kommunstyrelsen

25 Gunnar Lindell avsäger sig alla sina uppdrag i nämnder utan sin kommunfullmäktige plats

26 Meddelandelista

27 Nominering av ny ersättare i kultur och fritidsnämnden

28 Nominering av ny ersättare i miljö och hälsoskydds nämnden

29 Robert Johansson (KD) Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

——————————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet 23 sep

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare – förslag Madelaine Karlsson (S) och
Anders Strand (SD)

4 Ordförandeinformation


5 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige


7 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
2020/305


8 Avsägelse av platsen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
2020/278


9 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Dalslands
kanal, Demokratiberedningen, Kanal AB för Stora
Lee Östen, Stiftelsen Dalslands Kanals Framtida
Bestånd samt ledamot i Kommunfullmäktige
2020/331


10 Medborgarförslag om skyltat och markerat
övergångsställe önskas vid rondellen mellan
Kastanjevägen och butiken COOP
2020/295


11 Medborgarförslag om bakteriemätning i Vassbotten 2020/296


12 Medborgarförslag om kanadagässens utbredning och
decimering
2020/297


13 Medborgarförslag om att skapa ett
innovationscentrum för myndigheter, företag,
privatpersoner, uppfinnare, högskolor, föreningar
med flera där det gesförutsättningar att expremintera,
prova samt visa nya innovativa hållbara lösningar
2020/302


14 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
flygplatsens framtid
2020/324


15 Interpellation till kommunstyrelsens ordforande –
Hur hanteras kommunfullmäktiges återremiss?
2020/309


16 Motion om systematiskt uppföljning av beslut 2020/325


17 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal med
Kommuninvest ekonomiska förening
2020/221


18 Svar på motion om att ersätta kommunens firande av
Earth hour med en dialog om Agenda 2030
2020/109


19 Svar på motion om Partistöd 2019/399
Kommunfullmäktige KALLELSE
2020-09-23


20 Kranmärkning av verksamhet och användning av
kranmärkningssymbol
2019/494


21 Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs
Göta Älv och Lillån till Restad Gård
2018/271


22 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2021
2020/225


23 Svar på motion om Fiske på Hunne- och Halleberg 2019/398


24 Svar på medborgarförslag om kartläggning a
obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i
Vänersborgs kommun
2020/59


25 Svar på motion om återinför fast placerad
skolvaktmästare i kommunens skolor
2019/223

26 Meddelandelista till kommunfullmäktige

27 Valärende

——————————————————————————————-

Kommunfullmäktige 17 juni klockan 18.00


1 Mötet öppnas


2 Närvaro


3 Val av justerare


4 Information – Svar på
revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro
och rehabilitering – Doris Rudén
2020/114 5 – 11


5 Information – Revisionsplan, riskanalys och svar på

lokalsamordning – Revisor Torsten Gunnarsson
2020/92 12 – 14


6 Redovisning av personalstatistik 2019 2019/243 15 – 25


7 Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för
Fyrbodals Kommunalförbund
2020/193 26 – 90


8 Upphävande av brandskyddspolicy samt anvisningar,

ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande
brandskydd
2020/169 91 – 93


9 Uppförande av ny sessionssal 2020/191 94 – 116


10 Begäran om utökad borgensram och byggnation 2020/214 117 – 120


11 Ägartillskott till Hunnebergs Kungajakt- och

viltmuseum AB
2020/219 121 – 129


12 Delårsrapport april 2020 2020/12 130 – 185


13 Årsredovisning för Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud 2019
2020/163 186 – 251


14 Årsredovisning 2019 för Kunskapsförbundet Väst 2020/134 252 – 313


15 Prissättning för fastigheterna på Östra Mariedal 2020/228 314 – 318


16 Avgift vid användning av externa laddpunkter för
elbilsladdning
2019/493 319 – 341


17 Utökat verksamhetsområde Dyrehög, Källeberg och
Tån
2020/95 342 – 357


18 Utökat verksamhetsområde, Källeberg 1:6 2020/96 358 – 364


19 Införande av verksamhetsområde för VA, Vatten,
spillvatten och dagvatten i Gaddesanna, Vänersnäs,
Vänersborgs kommun

2020/97 365 – 378


20 Förändrad formulering av borgensbeslut avseende
Fastighets AB Vänersborg
2020/194 379 – 381


21 Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten 2019/332 382 – 397


22 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerhet vid
Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda
2019/411 398 – 403


23 Motion om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i
Vänersborgs kommun
2020/226 404


24 Motion om upphävande av vattenskyddsområde 2019/158 405 – 413
3

25 Marianne Ramm (V) med avsägelse av uppdrag som


ledamot i Socialnämnden
2020/196 414 – 415


26 Elias Jonsson (M) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
2020/209 416


27 Åsa Johansson (S) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i Bolagsstyrelsen för Hunnebergs
Kungajakt och Viltmuseum
2020/223 417


28 Kenneth Allblom (V) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnd
2020/236 418


29 Henrik Harlitz (M) med avsägelse av uppdrag i
styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum
AB
2020/238 419


30 Ann-Helen Selander (M) med avsägelse av uppdrag
som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt
och Viltmuseum AB
2020/239 420


31 Birgitta Persson (S) med avsägelse av uppdrag som

ersättare i Kommunfullmäktige
2020/240 421


32 Lena Larsson (V) med avsägelse av uppdrag dom
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
2020/241 422


33 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
att lyssna in sammanträde på distans
2020/242 423 – 424


34 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Särbehandling av ledamöter
2020/243 425


35 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Sammanträde på distans
2020/244 426


36 Interpellation till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden – Sammanträde på distans
2020/245 427 – 428


37 Fråga till kommunstyrelsens ordförande – När
tidsplanen nu ändras, varför väljer vi inte november
som slutpunkt?
2020/173 429


38 Fråga till kommunullmäktiges ordförande om
mötesprotokoll
2020/247 430


39 Meddelandelista kommunfullmäktige 2020-06-17

40 Motion

41 Motion

———————————————————-

Fullmäktigesammanträdet onsdagen den 15 april


1 Mötet öppnas


2 Närvaro


3 Val av justerare – förslag Robert Johansson (KD) och
Bo Carlsson (C)


4 Kort information – Granskningsrapport om
sjukfrånvaro och lokalsamordning, därefter
revisionsberättelse för år 2019 – 20 min Torsten
Gunnarsson


5 Kommunens och nämndernas årsredovisning 2019 2020/3


6 Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2019
2020/166


7 Nämndernas verksamhetsberättelser 2019 2020/8


8 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020 2020/26


9 Motion om att införa bostad först som norm i
kommunens hemlöshetsarbete
2020/141


10 Motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser 2020/145


11 Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar år2020 för samhällsbyggnadsnämnden
2020/100


12 Utökad investeringsbudget för strategiskt markköp
inom pågående planarbete för Trestad center västra
2020/98


13 Årsredovisning, bokslut 2019 samt begäran om
ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2020/111


14 Motion om Fortsätt, men gör rätt! 2019/397


15 Motion om att kommunalt drivna verksamheter
erbjuder möjlighet att betala med kontanter
2020/105


16 Motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018/110


17 Riktlinjer för beredskap, civilt försvar och
säkerhetsskydd perioden 2019-2022
2019/409


18 Redovisning av medborgarförslag våren 2020 2020/16


19 Motionsredovisning våren 2020 2020/31


20 Motion om det är på tiden att vi går vidare -kommunfullmäktige direktsänds på webben
2019/45


21 Lokalförsörjningspolicy och riklinjer för
lokalförsörjning
2020/87


22 Köp av del av Fastighet Vänersborg Hunneberg 1:5,Bergagården
2019/330


23 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
återstående delen av mandatperioden 2019-2022
2018/308


24 Ansvar och budget för Stiftelsen Bergagården 2020/57

25 Meddelandelista till kommunfullmäktige 202

26 Valärende

27 Uppvacktning

———————————————————————

Fullmäktigesammanträdet onsdag den 18 mars klockan 18.00

1 Mötet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare – förslag Reidar Eriksson (S) och Gunnar Henriksson (L)

4 Information – Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen)

16 Ändrat regelverk för sammankomster via digitala sammankomster

7 Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen) 2020/62

8 Revidering av styrdokument för Vänerhamn AB 2018/198

9 Motion om att ersätta kommunens firande av Earth hour med en dialog om Agenda 2030 2020/109

10 Jonas Larsson (C) med avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020/110

11 Anton Lidell (M) med avsägelse av samtliga politiska uppdrag 2020/116

12 Vänersborgs innerstad -Program för bevarande och utveckling 2019/163

13 Samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg 2020/77

——————————————————————

Fullmäktige onsdagen den 12 februari klockan 18.00 i Folkets Hus festsal

Upprop

1  Val av justerare, förslag: Lena Eckerbom Wendel (M), Kurt Karlsson (SD)

Avtackning

2  Gunnar Johansson (MBP) med avsgäelse från uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden samt nominering av ny ledamot

3  Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter nominering från miljöpartiet

4  Aleksander Runge (S) med avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nominering av ny ledamot

5  Maria Nilsson (KD) med avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen

6  Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

7  Begäran om utökad budget 2020 för investering av e- arkivet

8  Antagande av policy för kommunens representation och uppvaktningar

9  Svar på motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan

10  Medborgarförslag om Multiarena på Katrinedal

11  Medborgarförslag om renovering och underhåll av omklädningsrum på Idrottshuset

12  Medborgarförslag om att sänka produktionen av CO2

13  Medborgarförslag om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun

14  Medborgarförslag om beslysning utefter gång- och cykelväg i Grunnebo

15  Medborgarförslag om ökad säkerhet för barn men även vuxna vid Botereds fotbollsplan

16  Medborgarförslag om gång- och cykelväg från E45 längs Rösebovägen till Brasmerud korsningen

17  Interpellation till socialnämndens ordförande – Har kommunen lyckats undvika de värsta scenarierana

18  Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020

19 Motion från Anders Strand(SD) om att upphöra med Könssegrerade badtider

20 Avsägelse av Elias Jacovitch (KD) i stiftelsen Bergagården

21 Fråga till Ks.ordförande om Vad görs för att finna en lösning av en ny sessionssal för fullmäktige

22 Nominering av Magnus Lilja (V) till Ledamot Barn och utbildningsnämnden Eva Lindgren ersättare

23 Motion om kommunal driven verksamhet ges möjlighet att betala med kontanter av Anders Strand(SD)

——————————-