Vänersborgs kommun

Lyssna på Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde

Dagen efter sammanträdet klockan 14.00 finns ärendena att lyssna på i efterhand

Fullmäktigesammanträdet den 22 oktober klockan 18.00

1 Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation


3 Närvaro
4 Val av justerare Maria Abrahamsson (S) och Anders
Strand (SD)
5 Fastställande av dagordning vid
kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober 2021
2021/49


6 Antagande av Varumärkesplattform för Vänersborgs
kommun
2021/341 5 – 43


7 Markanvisningsavtal gällande fastighet inom område
Nabbensberg västra, del av Onsjö 2:1 med Serneke
2021/272 44 – 56


8 Antagande av riktlinjer för arbetet med konstnärlig
gestaltning i offentlig miljö
2021/225 57 – 86
9 Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet 2021/296 87 – 117


10 Begäran om utökad investeringsbudget för
nybyggnation av mötessal på Myrten 10
2020/191 118 – 125


11 Redovisning av partistöd 2020 2021/38 126 – 144


12 Delårsrapport augusti 2021 2021/12 145 – 209
13 Delårsrapport Kunskapsförbundet Väst – januariapril 2021
2021/323 210 – 221


14 Samgående av Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp och Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud
2021/208 222 – 244


15 Uppföljning av kommunfullmäktiges givna uppdrag,
hösten 2021
2021/27 245 – 258


16 Svar på motion om klarläggande kring offentlig
miljö som konstform
2020/408 259 – 265


17 Svar på motion om korrigering av kommunens
fastighetsbestånd
2020/446 266 – 287


18 Svar på motion om ompröva hanteringen av ärenden
där handlingarna är mycket omfångsrika
2018/266 288 – 292


19 Svar på medborgarförslag om säkerställa bra
mobiltäckning på Halle- och Hunneberg
2021/145 293 – 298


20 Medborgarförslag om att seniorkort bör ges redan
vid 65+
2021/370 299


21 Avsägelse av uppdraget som ordförande och ledamot
i Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum
2021/363 300
22 Meddelandelista till kommunfullmäktige
sammanträde

23 Avsägelse i demokratiberdingen

24 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag Torgny Hjort (KD)

25 Entledigade av nämndeman

26 Fråga

27 Motion

28 Nominering av ledamot

29 Valärende

30 Valärende

——————————————————————

Kommunfullmäktigesammanträdet onsdag 22 september klockan 18.00

Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation
3 Närvaro
4 Val av justerare – Madelaine Karlsson (S) och Filip
Jakobsson (M)
5 Fastställande av dagordning vid
kommunfullmäktiges sammanträden 22 september
2021
2021/49


6 Prissättning av fastigheterna vid Skaven och del av
Öxnered för mark avsedd för småhus/villatomter
2021/273
7 Tilläggsanslag mot bakgrund av tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
2021/123


8 Ändringar i Fyrstads Flygplats AB aktieägaravtal
och bolagsordning
2021/166


9 Fråga om ansvarsfrihet och godkännande av
årsredovisning för verksamhetsåret 2020 avseende
Fyrbodals kommunalförbund
2021/255


10 Beslutsfattare för eldningsförbud 2021/289
11 Godkännande av ändrade valdistrikt inom
Vänersborgs kommun
2021/278
12 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2022
2021/327


13 Svar på motion om att upphöra med könssegregerade
badtider
2020/104


14 Svar på motion om att införa bostad först som norm i
kommunens hemlöshetsarbete
2020/141


15 Svar på medborgarförslag om att skapa ett
innovationscentrum för innovativa och hållbara
lösningar
2020/302


16 Gisela Gavelin (M) med avsägelse av uppdrag som
ledamot i byggnadsnämnden samt ersättare i
socialnämnden
2021/333
17 Henrik Josten (M) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i Demokratiberedningen
2021/292


18 Medborgarförslag om sänkt ålder för
Seniorkort/biljett på Västtrafik för innevånarna i
Vänersborgs kommun
2021/312


Kommunfullmäktige KALLELSE
2021-09-22
19 Medborgarförslag om att Vänersborgs kommun
initierar en samfällighetsförening för förvaltning av
Nordkroken s:1
2021/339


20 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Kunskapsuppdatering och aktuellt
planeringsunderlag
2021/348


21 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i
Vänersborgs kommun Johanna Olsson(S)
2021/350
22 Meddelandelista till kommunfullmäktige för
perioden 2021-05-12 –2021-09-21

23 Avsägelse av samtliga uppdrag i Vänersborgs kommun Åsa Johansson (S)

24 Avsägelse av Robert Johansson(KD) ledamot i fullmäktige och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

25 Motion om servicecenter i Brålanda från Medborgarpartiet Göran Svensson

———————————————————————-

Kommunfullmäktigesammanträdet den 16 juni

1 Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation
3 Närvaro
4 Val av justerare – Tommy Christensson (M) och
Marika Isetorp (MP)
5 Fastställande av dagordning 2021/49


6 Fastställande av personalekonomisk redovisning
(PEKEN) 2020
2021/151


7 Förslag till mål- och resursplan 2022-2024 2021/11

Del1

Del2

Del3


8 Delårsrapport april 2021 2021/12


9 Årsredovisning för Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud 2020
2021/195


10 Årsredovisning 2020 för Kunskapsförbundet Väst –
KFV
2021/231


11 Justering/höjning av VA-taxa 2022 2021/217


12 Reviderad renhållningsordning avfallsplan och
renhållningsföreskrifter
2020/395


13 Samarbetsavtal om framtidens ledningar för
eldistribution inom Vänersborgs kommun
2021/219


14 Strategi för Fossilfritt Vänersborg 2030 2017/427


15 Antagande av kommunikationspolicy 2020/293
16 Delegering av beslutanderätt om vistelseförbud 2021/215


17 Flytt av verksamhet Evenemang från Kultur- och
fritidsnämnden till Kommunstyrelsen
2021/244
18 Svar på medborgarförslag om önskan av en trottoar
längs Lilleskogsvägen
2021/133


19 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder
vid övergångsställe vid Rånnum skola i Vargön
2019/394


20 Svar på medborgarförslag om att förbättra
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid E45,
Brålanda
2019/410


21 Förändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Vänersborgs kommun gällande badplatser
2021/284


22 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden i i Vänersborgs kommun
2021/265
23 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i
Vänersborgs kommun
2021/259
24 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2021/26

25 Motion om badhytter (SD)

26 Avsägelse som ersättare i socialnämnden

27 Avsägelse som ledamot i socialnämnden

——————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet onsdag den 12 maj klockan 18.00

1 Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation
3 Närvaro
4 Val av justerare – Kenneth Borgmalm (S) och Kurt
Karlsson (SD)


5 Granskning av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda. Presentatör Peter Lenberg och
Doris Rydèn revisorer
2021/183 5 – 22


6 Granskning av kommunens hantering av Covid-19-
krisen, 2020. Presentatör Bengt Olsson revisor
2021/184 23 – 60


7 Godkännande av årsredovisning 2020 för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
2021/164 61 – 151
8 Beviljande om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2021/164 152 – 155


9 Om- och nybyggnation av särskilda boendet
Lunddala
2021/185 156 – 178
10 Utökad borgensram i samband med till- och
ombyggnation av Lunddala äldreboende, Vargön
2021/180 179 – 182


11 Anta policy mot korruption, mutor och jäv 2018/174 183 – 209


12 Beslut om införande av verksamhetsområde Grytet,
Hallby Mitt och Änden – Område 1
2021/177 210 – 231


13 Beslut om införande av verksamhetsområde Grytet,
Hallby Mitt och Änden – Område 2
2021/178 232 – 252


14 Svar på medborgarförslag om Assistanshund som
hjälpmedel
2019/404 253 – 258


15 Svar på motion om att öka tryggheten i Vänersborgs
kommun är ett måste!
2019/463 259 – 267
16 Svar på motion om omklädningshytter i badstad
Vänersborg
2019/153 268 – 278


17 Svar på motion om att höja språkkrav för anställa
och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om
funktionshindrade
2019/426 279 – 299


18 Avsägelse av platsen som ersättare i
kommunfullmäktige
2021/233 300
19 Meddelandelista till kommunfullmäktige
sammanträde 12 maj 2021
2021/26

20 Interpellation Finns det underlag?

21 Interpellation När blir det belysning i Björkås park?

————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet 14 april klocka 18.00

1 Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation
3 Närvaro
4 Val av justerare – Henrik Josten (M) och Ann-Mari
Jonasson (S)


6 Kommunens och nämndernas årsredovisning 2020 2021/3

7 Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda
förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2020
2021/182


8 Nämndernas verksamhetsberättelser 2020 2021/8


9 Tilläggsanslag mot bakgrund av tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
2021/123


10 Svar på motion om bangolf i Skräckleparken 2018/269


11 Nämndernas uppföljningsplaner avseende privata
utförare
2019/17
12 Svar på motion om att reglera hyreskostnader vid
intern uthyrning av lokaler och fastigheter
2019/128


13 Tilläggsbudget avseende investeringar för
samhällsbyggnadsnämnden år 2021
2021/95
14 Tilläggsbudget till kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021 för inköp av servrar
2021/136


15 Inrättande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris 2020/396
16 Motionredovisning – våren 2021 2021/31
17 Redovisning av medborgarförslag – våren 2021 2021/16
18 Motion om brygga vid Korseberg 2021/168


19 Motion om att möjliggöra legala streetrace 2021/167
20 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2021/26

21 interpellation

22 Interpellation

23 Fråga om fullmäktigesalen

——————————————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet 17 mars klocka 18.00
1 Mötet öppnas
2 Ordförandeinformation
3 Närvaro
4 Val av justerare – Mats Andersson (C) och Stefan
Kärvling (V)
5 Fastställande av dagordning vid
kommunfullmäktiges sammanträden 2021
2021/49

6 Styrande dokument för informationssäkerhet 2020/205 5 – 36
7 Bostadsförsörjningsplan för 2021-2025,
Vänersborgs kommun
2021/66 37 – 81

8 Uppbyggande av livsmedelslager för beredskapssyfte 2020/190 82 – 89

9 Omorganisation av Dalslands Turist AB och
Dalslands Kanal AB
2020/462 90 – 95
10 Svar på motion om systematiskt uppföljning av
beslut
2020/325 96 – 104

11 Svar på motion om krav på läkarintyg för
måltidsavvikelser
2020/145 105 – 124

12 Svar på motion om vilken roll har ledamöterna i
kommunstyrelsen
2018/300 125 – 130

13 Svar på motion om översyn av dagens internhyra 2020/253 131 – 140

14 Medborgarförslag om önskan av en trottoar längs
Lilleskogsvägen
2021/133 141
15 Medborgaförslag om mer pengar till utflykter inom
skolan
2021/134 142
16 Medborgaförslag om införa valfrihetssystem enligt
lagen om valfrihet (LOV) inom Vänersborgs
kommun
2021/139 143
17 Medborgarförslag om säkerställa bra mobiltäckning
på Halle- och Hunneberg
2021/145 144
18 Medborgarförslag om att göra kommunen djur och
människovänligare
2021/157 145

19 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2021/2

20 Inkommen interpellation till socialnämndens ordförande Dan Nyberg(s)

21 Inkommen interpellation till Benny Augustson kommunstyrelsens ordförande

22 Inkommen motion om arbetskläder till personal

——————————————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet onsdagen den 17 februari klockan 18.00

1 Mötet öppnas
2 Fastställande av dagordning 2021/49
3 Närvaro
4 Val av justerare, Peter Göthblad och Reidar Eriksson


5 Ordförandeinformation


6 Presentation – Granskning av hållbarhetsarbetet

utifrån Agenda 2030, Lave Thorell


7 Presentation – Granskning av effektivitet och kvalitet
inom äldreomsorgen, Torsten Gunnarsson


8 Kent Javette (S) med avsägelse av uppdraget som
styrelseledamot och ordförande för stiftelse
Bergagården
2020/459 5
9 Dan Åberg (M) med avsägelse av uppdraget som 1:e
vice ordförande i kommunfullmäktige
2021/90 6


10 Förslag om viss avgiftsfrihet under 2021 för
restaurangverksamhet inom Vänersborgs kommun
2021/61 7 – 8


11 Pensionspolicy 2021 2020/412 9 – 47


12 Policy för reducering av personal i samband med

verksamhetsförändringar
2020/413 48 – 67
13 Delårsrapport juni 2020 för Fyrbodals
kommunalförbund
2020/366 68 – 103
14 Delårsrapport augusti 2020 för Kunskapsförbundet
Väst
2020/409 104 – 134


15 Förändrad formulering av borgensbeslut och ram
avseende Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
2020/419 135 – 138
16 Revidering av förbundsordningen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund – NÄRF
2020/261 139 – 150


17 Uppdrag – lika villkor till allmänna handlingar för
förtroendevalda
2019/190 151 – 164


18 Medborgaförslag om införande av anropstyrd trafik
med trafikformen Flexlinjen
2021/52 165
19 Medborgarförslag angående naturstigen som
planeras gå genom skogsdungen mellan
Strandberidaren och Stapelorten.
2021/60 166

20 Medborgarförslag om serviceutbud vid Holmängens
bostadsområden
2021/97 167 – 16821 Motion angående förbud att inhandla och använda
raketer vid påsk
2021/62 169 – 170

22 Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift
avseende användning av fyrverkeri
2021/77 171
23 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kartläggning av brister i vägar, järnvägar och
cykelvägsnätet i kommunen
2021/91 172
24 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2021/26

25 Inkommen Motion

26 Inkommen Motion

27 Avsägelse av uppdrag i kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige

28 Nominering av ny ersättare i styrelsen för Hunnebergs kungajakt och vilt museum

29 Valärende

30 Medborgarförslag om badmöjlighet

————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet onsdagen den 16 december klockan 18.00

Ärendelista
1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare – Ola Wesley och Roberg Johansson
4 Fastställande av dagordning 2020/299
5 Ordförandeinformation

6 Information – Presentation av kommunens helägda
bolag


7 Inriktningsbeslut gällande byggande av gång- och
cykelväg på Stenhammarsvägen i Brålanda
2020/382


8 Svar på motion om att redovisa kostnaderna för
kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.
2019/490


9 Yttrande över uppdraget Hållbar ekonomi –
fastigheter för avyttring
2020/364


10 Svar på motion om Fortsätt, men gör rätt! 2019/397


11 Utökning av investeringsbudget för inventarier 2020
för kultur- och fritidsnämnden
2020/403


12 Fyllnadsval av vice ordförande i styrelsen för
Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB
2020/238


13 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande
motionen Rimliga villkor för förtroendevalda i alla
partier
2020/426


14 Avsägelse av uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden

15 Inkommen motion om boende i Vänersborgs kommun

16 Medborgar dialog som en del i styrningen

17 Avsägelse från Gunnel Boman (V)

18 Motion om korrigering om Vänersborgs fastighetsbestånd

19 Meddelandelista

————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet onsdag 18 november klockan 13.00

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare
4 Ordförandeinformation

5 Samlingsnummer – Fastställande av dagordning 2020 2020/2996 Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om
Fördjupad översiktsplan – FÖP, Brålanda
2020/367 5 – 8
7 Fyllnadsval av vice ordförande i styrelsen för
Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB
2020/238
8 Medborgarförslag om skyddsräcke på Dalbobron 2020/375 9


9 Mål- och resursplan 2021-2023 2020/11 10 – 220

A. KF fastställer utdebiteringen under 2021 till 22:21 per skattekrona. Nivån är oförändrad jämfört med 2020.

B. KF fastställer vision, övergripande inriktningsmål och förväntade resultat enligt upprättat förslag.

C. KF fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag.

D. KF fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2021–2023, med det ändringsförslag som sex samverkande partier lämnat in.

E. För budgettäckning av löneavtal avsätts sammanlagt 82 mkr till kommunstyrelsens förfogande. I potten ingår även lönerevision för 2020.

F. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 19 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.

G. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2021, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.

H. Långfristig upplåning kan ske inom fastställd låneram på 865 mkr för 2021 utifrån gällande finanspolicy.


10 Delårsrapport augusti 2020 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund NÄRF
2020/344 221 – 274

11 Utbetalning av partistöd 2021 2020/39 275 – 280

12 Villkor och taxor för markupplåtelse av offentlig
platsmark i Vänersborgs kommun
2020/264 281 – 311
13 Nya felparkeringsavgifter i Vänersborgs kommun 2020/265 312 – 325
14 Reviderade riktlinjer för färdtjänst med anledning av
ny zonindelning inom Västra Götaland
2020/314 326 – 351


15 Indexjustering av taxor inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens ansvar
2020/184 352 – 358
16 Taxa enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter
2020/349 359 – 374
17 Revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande
produkter
2020/348 375 – 386

18 Revidering av taxa enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
2020/347 387 – 399
19 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2021 2020/313 400 – 420
20 Justering/höjning av avfallstaxa 2021 2020/189 421 – 482
21 Justering/höjning av VA-taxa 2021 2020/192 483 – 557
22 Revidering av plan- och bygglovstaxa 2020/227 558 – 668


23 Entledigad från uppdrag som 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i
krisledningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i Fyrbodals
kommunalförbund, ledamot i näringslivsrådet samt
ledamot i samarbetskommittén Tro
2020/387 669
3

24 Entledigad från uppdraget som ordförande i barn och utbildningsnämnden samt ersättare i
Kunskapsförbundet Väst

25 Valärende Henrik Harlitz (M) avsäger sig från flera av sina uppdrag.

26 Medborgarförslag om naturresurser inom Vänersborgs kommun ska gagna Vänersborg och dess invånare.
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

27 Motion från Tor Wendell (M) om uppdatering av Företagspolicy för Vänersborgs kommun.
Motionen lämnas på remiss till kommunstyrelsen.

28 Motion från Tor Wendell (M) om klarläggande kring offentlig miljö som konstform.
Motionen lämnas på remiss till kommunstyrelsen.

29 Interpellation

30 Meddelandelista

31Anneli Guilotte (S) ersätter Amanda Blomster Roos som ersättare i kommunstyrelsen, KS.

32 Henrik Harlitz (M) ersätter Gunnar Lidell (M) på flera poster.

33 Dan Åberg (M) blir ny ledamot i KS och Lena Eckerbom Wendel (M) går in som ersättare.

———————————————————————————-

Kommunfullmäktige sammanträdet 21 oktober

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare – förslag Ann-Britth Fröjd (C) och
Tommy Christensson (M)
4 Fastställande av dagordning 2020/299


5 Ordförandeinformation


6 Information – Presentation av kommunens helägda
bolag


7 Information – Granskningsrapport/Revisionsrapport –
Granskning av uppföljning och kontroll av
försörjningsstöd


8 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
5 – 6
9 Delårsrapport augusti 2020 2020/12 7 – 70


10 Delårsrapport 2020

11 Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften 2020/316 71 – 97


12 Svar på motion om social investeringsfond 2014/274 98 – 114


13 Svar på motion om löneutbetalning den 25:e för
kommunens anställda
2019/157 115 – 121


14 Förslag till skattesats 2020/334 122 – 124
15 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska
förening
2020/320 125 – 147


16 Motionsredovisning hösten 2020 2020/31 148 – 154
17 Redovisning av medborgarförslag hösten 2020 2020/16 155 – 160
18 Redovisning av partistöd 2019 2020/38 161 – 179


19 Förslag om nya taxor 2021 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2020/263 180 – 238
20 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
om lämplig markanvisning
2020/365 239
21 Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om
Fördjupad översiktsplan – FÖP, Brålanda

22 Nominering av ny ersättare för Bolagsstyrelsen för Hunnebergs kungajakt och viltmuseum

23 Nominering av ny ersättare i barn och utbildningsnämnden

24 Avsägelse av ledamot i kommunstyrelsen

25 Gunnar Lindell avsäger sig alla sina uppdrag i nämnder utan sin kommunfullmäktige plats

26 Meddelandelista

27 Nominering av ny ersättare i kultur och fritidsnämnden

28 Nominering av ny ersättare i miljö och hälsoskydds nämnden

29 Robert Johansson (KD) Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

——————————————————————————

Kommunfullmäktige sammanträdet 23 sep

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare – förslag Madelaine Karlsson (S) och
Anders Strand (SD)

4 Ordförandeinformation


5 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige


7 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
2020/305


8 Avsägelse av platsen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
2020/278


9 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Dalslands
kanal, Demokratiberedningen, Kanal AB för Stora
Lee Östen, Stiftelsen Dalslands Kanals Framtida
Bestånd samt ledamot i Kommunfullmäktige
2020/331


10 Medborgarförslag om skyltat och markerat
övergångsställe önskas vid rondellen mellan
Kastanjevägen och butiken COOP
2020/295


11 Medborgarförslag om bakteriemätning i Vassbotten 2020/296


12 Medborgarförslag om kanadagässens utbredning och
decimering
2020/297


13 Medborgarförslag om att skapa ett
innovationscentrum för myndigheter, företag,
privatpersoner, uppfinnare, högskolor, föreningar
med flera där det gesförutsättningar att expremintera,
prova samt visa nya innovativa hållbara lösningar
2020/302


14 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
flygplatsens framtid
2020/324


15 Interpellation till kommunstyrelsens ordforande –
Hur hanteras kommunfullmäktiges återremiss?
2020/309


16 Motion om systematiskt uppföljning av beslut 2020/325


17 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal med
Kommuninvest ekonomiska förening
2020/221


18 Svar på motion om att ersätta kommunens firande av
Earth hour med en dialog om Agenda 2030
2020/109


19 Svar på motion om Partistöd 2019/399
Kommunfullmäktige KALLELSE
2020-09-23


20 Kranmärkning av verksamhet och användning av
kranmärkningssymbol
2019/494


21 Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs
Göta Älv och Lillån till Restad Gård
2018/271


22 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2021
2020/225


23 Svar på motion om Fiske på Hunne- och Halleberg 2019/398


24 Svar på medborgarförslag om kartläggning a
obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i
Vänersborgs kommun
2020/59


25 Svar på motion om återinför fast placerad
skolvaktmästare i kommunens skolor
2019/223

26 Meddelandelista till kommunfullmäktige

27 Valärende

——————————————————————————————-

Kommunfullmäktige 17 juni klockan 18.00


1 Mötet öppnas


2 Närvaro


3 Val av justerare


4 Information – Svar på
revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro
och rehabilitering – Doris Rudén
2020/114 5 – 11


5 Information – Revisionsplan, riskanalys och svar på

lokalsamordning – Revisor Torsten Gunnarsson
2020/92 12 – 14


6 Redovisning av personalstatistik 2019 2019/243 15 – 25


7 Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för
Fyrbodals Kommunalförbund
2020/193 26 – 90


8 Upphävande av brandskyddspolicy samt anvisningar,

ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande
brandskydd
2020/169 91 – 93


9 Uppförande av ny sessionssal 2020/191 94 – 116


10 Begäran om utökad borgensram och byggnation 2020/214 117 – 120


11 Ägartillskott till Hunnebergs Kungajakt- och

viltmuseum AB
2020/219 121 – 129


12 Delårsrapport april 2020 2020/12 130 – 185


13 Årsredovisning för Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud 2019
2020/163 186 – 251


14 Årsredovisning 2019 för Kunskapsförbundet Väst 2020/134 252 – 313


15 Prissättning för fastigheterna på Östra Mariedal 2020/228 314 – 318


16 Avgift vid användning av externa laddpunkter för
elbilsladdning
2019/493 319 – 341


17 Utökat verksamhetsområde Dyrehög, Källeberg och
Tån
2020/95 342 – 357


18 Utökat verksamhetsområde, Källeberg 1:6 2020/96 358 – 364


19 Införande av verksamhetsområde för VA, Vatten,
spillvatten och dagvatten i Gaddesanna, Vänersnäs,
Vänersborgs kommun

2020/97 365 – 378


20 Förändrad formulering av borgensbeslut avseende
Fastighets AB Vänersborg
2020/194 379 – 381


21 Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten 2019/332 382 – 397


22 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerhet vid
Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda
2019/411 398 – 403


23 Motion om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i
Vänersborgs kommun
2020/226 404


24 Motion om upphävande av vattenskyddsområde 2019/158 405 – 413
3

25 Marianne Ramm (V) med avsägelse av uppdrag som


ledamot i Socialnämnden
2020/196 414 – 415


26 Elias Jonsson (M) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
2020/209 416


27 Åsa Johansson (S) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i Bolagsstyrelsen för Hunnebergs
Kungajakt och Viltmuseum
2020/223 417


28 Kenneth Allblom (V) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnd
2020/236 418


29 Henrik Harlitz (M) med avsägelse av uppdrag i
styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum
AB
2020/238 419


30 Ann-Helen Selander (M) med avsägelse av uppdrag
som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt
och Viltmuseum AB
2020/239 420


31 Birgitta Persson (S) med avsägelse av uppdrag som

ersättare i Kommunfullmäktige
2020/240 421


32 Lena Larsson (V) med avsägelse av uppdrag dom
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
2020/241 422


33 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
att lyssna in sammanträde på distans
2020/242 423 – 424


34 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Särbehandling av ledamöter
2020/243 425


35 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Sammanträde på distans
2020/244 426


36 Interpellation till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden – Sammanträde på distans
2020/245 427 – 428


37 Fråga till kommunstyrelsens ordförande – När
tidsplanen nu ändras, varför väljer vi inte november
som slutpunkt?
2020/173 429


38 Fråga till kommunullmäktiges ordförande om
mötesprotokoll
2020/247 430


39 Meddelandelista kommunfullmäktige 2020-06-17

40 Motion

41 Motion

———————————————————-

Fullmäktigesammanträdet onsdagen den 15 april


1 Mötet öppnas


2 Närvaro


3 Val av justerare – förslag Robert Johansson (KD) och
Bo Carlsson (C)


4 Kort information – Granskningsrapport om
sjukfrånvaro och lokalsamordning, därefter
revisionsberättelse för år 2019 – 20 min Torsten
Gunnarsson


5 Kommunens och nämndernas årsredovisning 2019 2020/3


6 Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2019
2020/166


7 Nämndernas verksamhetsberättelser 2019 2020/8


8 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020 2020/26


9 Motion om att införa bostad först som norm i
kommunens hemlöshetsarbete
2020/141


10 Motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser 2020/145


11 Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar år2020 för samhällsbyggnadsnämnden
2020/100


12 Utökad investeringsbudget för strategiskt markköp
inom pågående planarbete för Trestad center västra
2020/98


13 Årsredovisning, bokslut 2019 samt begäran om
ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund – NÄRF
2020/111


14 Motion om Fortsätt, men gör rätt! 2019/397


15 Motion om att kommunalt drivna verksamheter
erbjuder möjlighet att betala med kontanter
2020/105


16 Motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige 2018/110


17 Riktlinjer för beredskap, civilt försvar och
säkerhetsskydd perioden 2019-2022
2019/409


18 Redovisning av medborgarförslag våren 2020 2020/16


19 Motionsredovisning våren 2020 2020/31


20 Motion om det är på tiden att vi går vidare -kommunfullmäktige direktsänds på webben
2019/45


21 Lokalförsörjningspolicy och riklinjer för
lokalförsörjning
2020/87


22 Köp av del av Fastighet Vänersborg Hunneberg 1:5,Bergagården
2019/330


23 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
återstående delen av mandatperioden 2019-2022
2018/308


24 Ansvar och budget för Stiftelsen Bergagården 2020/57

25 Meddelandelista till kommunfullmäktige 202

26 Valärende

27 Uppvacktning

———————————————————————

Fullmäktigesammanträdet onsdag den 18 mars klockan 18.00

1 Mötet öppnas

2 Närvaro

3 Val av justerare – förslag Reidar Eriksson (S) och Gunnar Henriksson (L)

4 Information – Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen)

16 Ändrat regelverk för sammankomster via digitala sammankomster

7 Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen) 2020/62

8 Revidering av styrdokument för Vänerhamn AB 2018/198

9 Motion om att ersätta kommunens firande av Earth hour med en dialog om Agenda 2030 2020/109

10 Jonas Larsson (C) med avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020/110

11 Anton Lidell (M) med avsägelse av samtliga politiska uppdrag 2020/116

12 Vänersborgs innerstad -Program för bevarande och utveckling 2019/163

13 Samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg 2020/77

——————————————————————

Fullmäktige onsdagen den 12 februari klockan 18.00 i Folkets Hus festsal

Upprop

1  Val av justerare, förslag: Lena Eckerbom Wendel (M), Kurt Karlsson (SD)

Avtackning

2  Gunnar Johansson (MBP) med avsgäelse från uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden samt nominering av ny ledamot

3  Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter nominering från miljöpartiet

4  Aleksander Runge (S) med avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nominering av ny ledamot

5  Maria Nilsson (KD) med avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen

6  Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

7  Begäran om utökad budget 2020 för investering av e- arkivet

8  Antagande av policy för kommunens representation och uppvaktningar

9  Svar på motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan

10  Medborgarförslag om Multiarena på Katrinedal

11  Medborgarförslag om renovering och underhåll av omklädningsrum på Idrottshuset

12  Medborgarförslag om att sänka produktionen av CO2

13  Medborgarförslag om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun

14  Medborgarförslag om beslysning utefter gång- och cykelväg i Grunnebo

15  Medborgarförslag om ökad säkerhet för barn men även vuxna vid Botereds fotbollsplan

16  Medborgarförslag om gång- och cykelväg från E45 längs Rösebovägen till Brasmerud korsningen

17  Interpellation till socialnämndens ordförande – Har kommunen lyckats undvika de värsta scenarierana

18  Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020

19 Motion från Anders Strand(SD) om att upphöra med Könssegrerade badtider

20 Avsägelse av Elias Jacovitch (KD) i stiftelsen Bergagården

21 Fråga till Ks.ordförande om Vad görs för att finna en lösning av en ny sessionssal för fullmäktige

22 Nominering av Magnus Lilja (V) till Ledamot Barn och utbildningsnämnden Eva Lindgren ersättare

23 Motion om kommunal driven verksamhet ges möjlighet att betala med kontanter av Anders Strand(SD)

——————————-